Gebed Ten Tye van Krankheid

BrianVisagie.Co.Za - Gebed Ten Tye Van Krankheid - Matt. 7 v 7; 21 v 22- Gewilde Foto-c
Leestyd: 6 minutes

BrianVisagie.Co.Za - Gebed Ten Tye van Krankheid - Brian Visagie -Profile Pic.Baie gelowiges getuig dat hul soms voel asof hul gebed net so ver as die plafon gaan. Om hierdie gedagte te bind en te oorkom moet jy die Woord van God tot Hom bid. So herinner jy God aan sy beloftes in Christus aan jou. Soos Jes. 62:6 ons ook leer: “…o Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes—moenie rus nie.”   Hierdie artikel leer jou om die Woord van God te bid.

Begin van Gebed Gebaseer op die Woord van God

Heilige Vader, ek dank U vir u genade en waarheid aan my en my huis gesin. Ek dank U vir die geloof in Jesus Christus wat my vrymoedigheid gee om tot U te bid (2Sam. 7:27). Ek dank U vir u Woord wat U in my hart en in my mond geplaas het deur die geloof in u Seun Jesus Christus. Want daar staan geskrywe: Naby jou is die Woord, in jou hart en in jou mond (Rom. 10:8).

Verder sê U in Jes./Isa. 59:21: “… My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die HERE Jesus Christus, van nou af tot in ewigheid nie.”

U sê ook in Jes./Isa. 51:16:  “…Ek het my woorde in jou mond gelê en in die skaduwee van my hand jou verberg…” Nou dan, hier is ek en u Woord wat U in my hart en in my mond gelê het. Gee dan nou getuie aan hierdie Woord van U, en verberg my so in die Skadu van u Hand, want daar staan geskrywe dat u Woord nooit leeg na U sal terug keer nie (Jes. 55:10, 11), want U is wakker oor u Woord om dit te volbring (Jer. 1:12).

Dankie vir u Woord wat verklaar dat U, Liewe Jesus, óns krankhede op U geneem het, en dat U óns smarte gedra het; want U is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is U verbrysel; en die straf wat vir ons die vrede aanbring, is op U Liewe Jesus, en deur u wonde het daar vir ons genesing gekom (Jes./Isa. 53:4, 5; 1Pet. 2:24).

Verder staan daar ook geskrywe dat ek hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie! En dat geen onheil my sal tref en geen plaag naby my tent sal kom nie (Ps. 91:5, 6, 10); en dat U, die God van vrede, my volkome heilig sal maak, en my gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik sal bewaar tot op die dag van u Heilige Kind Jesus Christus (1Thess. 5:23).

Heilige Vader, U sê in u Woord: As ek getrou na die stem van die HERE Jesus Christus my God luister en doen wat reg is in U oë… dan sal U geeneen van die kwaai siektes op my lê wat U op Egipteland gelê het nie; want U is die HERE wat my sondes in u liggaam aan die kruishout op Gólgota gedra het, en my deur u wonde gesond maak (Ex. 15:26; 1Pet. 2:24). Verder belowe U dat as ek U dien, liewe Jesus Christus; dan sal U my brood en my water seën, en U sal siektes uit my midde verwyder (Ex. 23:25).

Maak my dan tog u weë bekend, dat ek U kan ken; sodat ek genade in u oë kan vind (Ex. 33:13).  En verwyder dan nou elke vloek en pes siekte uit my liggaam en uit die liggame van my huisgesin. Want daar staan geskrywe, “Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin (Hand./Acts. 16:31).

Verder staan daar ook geskrywe dat ons sonder Christus was, en vreemdelinge was ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar dat ons nou naby die beloftes van seëninge en genesing gekom deur die bloed van Christus (Ef./Eph. 2:12, 13).

Verder staan daar ook geskrywe dat U, Liewe Jesus Christus, ons losgekoop het van die vloek van die wet deur vir ons ʼn vloek te word — want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ʼn hout hang — sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang (Gal. 3:13, 14).

Ag, HERE Jesus Christus, God van die hemel, die groot en gedugte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en u gebooie onderhou (Deut. 7:9) — laat u oor tog opmerksaam en u oë oop wees, om te luister na die gebed van u kind wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nag vir my en my huis (Neh. 1:5, 6).

En laat u oor tog opmerksaam wees op die gebed van u kind … want ek verlang om u Naam te vrees, Liewe Jesus Christus… (Neh. 1:11);  en heilig my dan in u Woord, O God van my heil en my verlossing. Want u Woord bewaar ek in my hart sodat ek teen U nie sondig nie (Ps. 119:11)

Gee dan getuie aan hierdie Woorde van U en laat u Woorde dan nou teen hierdie siekte (Noem die Naam van die siekte, soos byvoorbeeld: Kanker, ens.) in my liggaam wees om dit te verteer en te vermorsel en uit my liggaam uit te sny. Want daar staan geskrywe, my God, dat U Woord lewend en kragtig is, en skerper as ʼn twee-snydend swaard is (Heb. 4:12), en soos ʼn vuur is, en soos ʼn hamer is wat ʼn rots vermorsel (Jer. 23:29).

Ek dank U Heilige Vader, dat hierdie Woorde van U dan nou aan my vervul is. Want daar staan geskrywe dat: alles wat ek in die gebed vra sal ek ontvang as ek glo (Matt. 21:22). Nou ek het geglo, daarom bid ek (Ps. 116:10). Soos daar ook geskrywe staan: “Ons het dieselfde Gees van die geloof (2Kor./2Cor. 4:13) – wat gesê het “laat daar lig wees” daarom bid ek.

Want nie op grond van my geregtigheid werp ek my smekinge voor u aangesig nie (Dan. 9:18), maar op grond van die Naam van u Heilige Kind Jesus Christus wat U oorgelewer het ter wille van my misdade en opgewek het ter wille van my regverdigmaking (Rom. 4:25).

Bewaar dan nou my hart en sinne deur u vrede wat alle verstand te bowe gaan teen alle ongeloof en twyfel en vrees. Want daar staan ook geskrywe: “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus (Filip./Phil. 4:6, 7).

Verder staan daar ook geskrywe dat U, My God, ons nie ʼn gees van vreesagtigheid gegee het nie maar ʼn gees van krag, liefde en selbeheersing. Bewaar my dan in u vrede, want daar staan ook geskrywe dat U, Liewe Jesus, my vrede is (Ef./Eph. 2:14). Laat dan nou u vrug van liefde, blydskap en vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing oorvloedig wees in my hart (Gal. 5:22). Want daar geskrywe dat u Woord vrug dra in ons (Kol./Col. 1:5, 6) .

Ek dank U Heilige Vader dat hierdie Woorde van u wat ek tot U bid dan nou in vervulling gaan oor my lewe. Want daar staan geskry dat nie een van u goeie Woorde wat U oor ons gespreek het, onvervuld gebly het nie (Jos. 23:14). Verder verklaar U dat u Woord geen vergeefse woord is nie, maar dat u Woord my lewe is; en deur hierdie woord sal ek die dae verleng (Deut. 32:47). Dankie vir u Woord.

Waarlik Liewe Jesus Christus, sal U dan by die geboorte bring en nie laat baar nie? Sal U wat laat baar self toesluit? (Jes. 66:9). Daar staan geskrywe dat U wat ʼn goeie werk in my begin het dit sal voleindig (Filip./Phil. 1:6). Laat daar dan vir my ʼn volkome loon voor u aangesig wees soos U belowe in u Woord (Rut 2:12). Want daar staan ook geskrywe: “Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees (Joh. 16:24).

Verder sê U in Joh. 15:16: “Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.” Laat dit dan vir my wees soos ek geglo het (Matt. 8:13), en nie soos ek getwyfel het nie.

En vergewe my tog my ongeloof (Mark. 9:24), en reinig my met die bloed van Jesus Christus van alle ongeloof. Want Heb. 9:14 verklaar: hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, my gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien? Verder staan daar ook geskrywe dat as ons ontrou is, dan bly U getrou; want U kan uself nie verloën nie (2Tim. 2:13).

Ek bid dit in die Naam van u Heilige Kind Jesus Christus, want daar staan geskrywe: “…Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes — moenie rus nie…” (Jes. 62:6), en bid sonder ophou (1Thess. 5:17). Amen.

Mag die HEER Jesus Christus net sy Woord bevestig (1Sam. 1:23).

God seën en gee jou insig.

Verwante Artikels:

Bekering