Bekering

brianvisagie.co.za - Bekering - Featured Image - Joh. 1 v 4-c
Leestyd: 10 minutes

Wat is Bekering?

BrianVisagie.Co.Za - Bekering - Brian Visagie -Profile Pic.In 2Kron./2Chron. 7:14 spreek die Woord van God dat as sy volk hulle verootmoedig en bid en Sy aangesig soek en, “hulle bekeer van hul verkeerde weë”, dan sal Hy uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.” Die woord “bekeer” is ʼn vertaling van die Hebreeuse woord “shûb” wat beteken om terug te draai na die oorspronklike plek.

Die oorspronklike woonplek van die mens se siel was voor die Aangesig van God in die Heerlikheid van God met die Lig van die ewige lewe. Met die val van Adam en Eva is die mens geskei van die Heerlikheid van God wat nou in die Aangesig van Jesus Christus te vinde is.

In Hand./Acts 26:18 beskryf ons Heer Jesus Christus bekering as: om jou oë te open, dat jy jou van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat jy deur die geloof in Hom vergifnis van sondes en ʼn erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang.

Die woord “vergifnis” is ʼn vertaling van die Griekse woord “aphesis” en beteken vryheid. In Christus Jesus verkry ons vryheid van die duisternis in die mag van die Satan.

Die woord “sonde” is ʼn vertaling van die Griekse word “hamartia” en beteken om die merk te mis – dit is, om te dwaal.

Hand./Acts 26:18 leer ons die volgende:

 • Bekering is om van die duisternis weg te draai na die lig toe.

Hierdie duisternis is ʼn geestelike duisternis wat alleenlik in ons drome en visioene te sien is. Ons drome en visioene is geestelik, en word verlig deur die mag van die Satan se geestelike nabootsing van die son en sy lig, die maan en sy lig, en ook ʼn nabootsing van enige mensgemaakte lig, soos die lig van ʼn vuur of ʼn kers, en selfs elektriese ligte.

Die hele wêreld lê in die mag van die Satan (1Joh. 5:19). Dit is as gevolg van Adam en Eva se oortreding in Gen. 3:6 van die Woord van God in Gen. 2:16, 17.

 • Duisternis is die mag van die Satan – die Satan is duisternis.
 • Die duisternis is sonde.
 • Wanneer ons in die duisternis is, dan is ons in die sonde, en dan sondig ons.
 • Om te sondig beteken om weg te dwaal van die lig. Dit is bekend as die sonde van ongeregtigheid. Dit is nie die sonde teen iemand nie. Soos byvoorbeeld, om iemand te vermoor, ens.
 • Lig is die mag van God – God is lig en in Hom is geen duisternis nie (1Joh. 1:5).

Die lig waarna hier verwys word is die Lig van die Heerlikheid van God. Die Lig van die Heerlikheid van God is ʼn Lig wat die Ewige Lewe bevat en meebring.

Die Heerlikheid van God met die Lig van die Lewe is met die bedeling van die Nuwe Testament alleenlik in Jesus Christus te vind.

Ons Heer Jesus Christus is die Lig van die Lewe (Joh. 8:12). In Hom is lig en die lig is die lewe van almal wat daarin glo en wandel (Joh. 1:4).

Ons Heer Jesus Christus het Sy Lewe afgelê vir jou sodat jy die Lig van die Ewige Lewe mag beërwe en daarin wandel (Joh. 3:15, 16; Ps. 56:14; Job 33:28-30).

 • Christus is die mag van God.
 • Om in die Lig te wees is om in Christus te wees.
 • In Christus ontvang ons vergifnis van die duisternis (die sonde van ongeregtigheid).
 • Met die vergifnis van ons sondes (duisternis) ontvang ons ʼn erfdeel onder die geheiligdes.

In Kol./Col. 1:12 noem die apostel Paulus die “erfdeel onder die geheiligdes” ook die “erfdeel van die heiliges in die lig”. Die lig van Heerlikheid van God is die erfdeel van die geheiligdes.

Die Skeiding van die Mens se Siel van die Ewige Lewe

Die skeiding van die mens se siel van die Ewige Lewe het die verderwing, en uiteindelik die dood, van sy liggaam meegebring. In Gen. 3:22 lees ons: “Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!”

Uit Gen. 3:22 kan ons leer dat die mens vir ewig sou lewe deur gemeenskap met die Boom van die Lewe te hê. Om gemeenskap met ʼn gees te hou beteken dat jy op daardie gees versot is, en in hom glo en vertrou.

In Gen. 3:23, 24 lees ons verder: “Toe stuur die HERE God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het Hy dan die mens weggedrywe en gérubs aan die oostekant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak.”

God het die mens gewaarsku dat hy sekerlik sal sterf as hy van die boom van die kennis van goed en kwaad eet (Gen. 2:17). Nogtans, het die mens van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet (Gen. 3:6), en gevolglik gesterf. Dié dood wat die mens in Gen. 3:6, 7 gesterf het is ʼn geestelike dood, en nie die dood van sy liggaam nie.

Geestelike dood is die oorgang van die mens se siel uit die Lig van die Heerlikheid van God na die lig van die duisternis van die Satan. Daarom waarsku die Woord van Christus in Luk. 11:35: “Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie.”

Die geestelike dood het na almal in hierdie wêreld deurgedring. So leer die apostel Paulus in Rom. 5:12: “Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het.”

Die Bome van die Tuin van Eden

In Gen. 2:9 leer ons: “En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad.”

Die bome van die Tuin van Eden is nie dieselfde bome van die aarde wat God in Gen. 1:11, 12 geskep het nie. Die bome in die Tuin van Eden beskryf geeste. Geeste staan ook bekend as engele, en ook in Gen. 6:2 as die seuns van God. Die Boom van die Lewe stel die Heilige Gees voor, en die boom van die kennis van goed en kwaad stel die Satan voor.

Verder lees ons in Gen. 2:16, 17: “En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.” Om te eet van ʼn boom in die Tuin van Eden beteken om gemeenskap met daardie gees in die Tuin te hou.

In Gen. 3:1-5 leer ons dat die boom van die kennis van goed en kwaad die vrou mislei het om gemeenskap met hom te hou. Gen. 3:6 vertel verder: “Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ʼn lus was vir die oë, ja, ʼn boom wat ʼn mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.” Gen. 3:6 leer ook dat Eva die mooiheid (nie skoonheid en reinheid nie) van die Satan begeer het.

Die Aangesig van God

Deur hul ongehoorsaamheid aan die Woord van God het Adam en Eva weggeval van die Aangesig van God. Dit beteken dat die siel van die mens nie meer in die Lig van die Aangesig van God kon woon nie.

Wanneer die Bybel praat van die Aangesig van God dan spreek die Bybel van die voorkoms van God.

Die Voorkoms van die Aangesig van God

 • Die voorkoms van God is dieselfde soos dié van Sy Seun Jesus Christus en Sy Heilige Gees. Die Vader en die Seun en die Heilige gees is een en dieselfde Persoon – Jesus Christus.

Openb./Rev. 1:16 leer dat die Aangesig van ons Heer Jesus Christus skyn soos die son in sy krag. Die son en sy krag is nie die Aangesig van ons Heer Jesus Christus nie.

Die lig van die son is ook nie die Lig van die Ewige Lewe in die Heerlikheid van God nie. In Hand./Acts 26:13 beskryf die apostel Paulus die Aangesig van ons Heer Jesus Christus as, “ʼn lig uit die hemel, sterker as die glans van die son”.

Die Lig van die Aangesig van ons Heer Jesus Christus is die Lig van die Ewige Lewe wat in die Heerlikheid van God is. In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense (Joh. 1:4). Die Lig van die Ewige Lewe in die Heerlikheid van God skyn sterker en skoner as die son wat skyn in sy krag.

Jy kan in die Lig van die Heerlikheid van Christus kyk, maar jy kan nie in die son kyk nie. Dis omdat jy die son met jou vleeslike oog aankyk, en die Aangesig van die Heilige Gees met jou geestelike oog aankyk.

Die Aangesig van God in Jesus Christus

Met die bedeling van die Nuwe Testament is die Aangesig van God in die Aangesig van ons Heer Jesus Christus te vinde. Dit is omdat God alle heerskappy en mag aan Sy Seun Jesus Christus oorgegee het  (Dan. 7:13, 14).

In 2Kor./2Cor. 4:6 leer die apostel Paulus dat God in ons harte geskyn het om die lig te bring van die kennis van die heerlikheid van God wat in die aangesig van Jesus Christus is. Wanneer jy die Lig van die Heerlikheid van God gesien het, sal jy die kennis van die heerlikheid van God verkry.

 • Die Lig van die Aangesig van ons Heer Jesus Christus verlig die Koningryk van God (Openb./Rev. 21:23). Ons Heer Jesus Christus is ook die Lig van die Ewige Lewe. In Joh. 1:4 leer ons, “In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.”

Uit Joh. 1:4 kan ons verstaan dat die Ewige Lewe in Jesus Christus is, en dat die Ewige Lewe die Lig van die mense is. Dit beteken dat wanneer jy in Jesus Christus glo, jy in Sy Lig moet wandel. So sal jy die Ewige Lewe beërwe.

Die Aangesig van die Satan

Die aangesig van die Satan is ook in lig. Maar, die lig van die aangesig van die Satan verskil van die Lig van die Heerlikheid van God.  Gen. 3:6 is ook  ʼn beskrywing van die aangesig van die Satan. In Gen. 3:6 lees ons: “Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ʼn lus was vir die oë, ja, ʼn boom wat ʼn mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.”

Uit Gen. 3:6 kan ons leer dat die verskyning van die aangesig van die Satan mooi en begeerlik is. Die aangesig van die Satan kan ook ʼn mens intelligent en slim maak. Alhoewel die slimheid van die Satan nie die Kennis van die Heerlikheid van God bevat, en gee nie.

Terwyl die Aangesig van God skerper as die son in sy krag skyn, is die verskyning van die aangesig van die Satan presies soos die son en sy lig. Die Lig van die Heerlikheid van God het die glans van die reënboog daarin (Eség./Ezek. 1:27, 28). Daarenteen, is die lig van die Satan soos dié van die son in al sy vorme, maar sonder die glans van die reënboog.

Die Aangesig van God is in die Lig van die Heerlikheid van God. Daarenteen, is die aangesig van die Satan met die ligte van die aarde. Die ligte van die aarde is die son, die maan en mensgemaakte ligte soos, ʼn lamp, ʼn vuur of ʼn kers, of selfs ʼn elektriese lig. Dit is ook hierdie ligte wat ons drome en visioene verlig.

Jou Geestelike Burgerskap

Daarenteen, is die burgerskap van die weergebore Christen vanuit die Hemel – daardie Heilige Stad Jerusalem daarbo.

Filip./Phil. 3:20 leer: “Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus.”

Die wedergebore Christen verwag die Heer Jesus Christus vanuit Sy Koninkryk in Sy Lig van die Heerlikheid van God in hul drome en visioene.

Die Lig van die Koninkryk van God

Openb./Rev. 21:23 beskryf die Lig van die Koningryk van God. In Openb./Rev. 21:23 leer ons: “En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.” Die stad wat hier genoem word is die Heilige Stad Jerusalem, daarbo (Gal. 4:26). Jerusalem daarbo, is die Koninkryk van God. Die Satan boots als na wat God doen, en het ook vir sy koninkryk die naam Babilon gekies (Openb./Rev. 18:2).

Uit Openb./Rev. 21:23 kan ons die volgende leer:

 • Die Heilige Stad Jerusalem het nie die son of die maan nodig om hom te verlig nie.
 • Die Heerlikheid van God verlig die Koninkryk van God.
 • Ons Heer Jesus Christus, die Lam van God, is die lamp (lig) van die Heerlikheid van God wat die Koninkryk van God verlig. Ons Heer Jesus Christus is die Lam van God wat vir ons sondes geoffer was op Gólgota (Openb./Rev. 5:6, 9; 1Pet. 1: 19, 20).

In Openb./Rev. 21:24 lees ons ook: “En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin.” Ons is geroep om ons te bekeer van die lig van die Satan tot die Lig van die Heerlikheid van God (Hand./Acts 26:18; 1Pet. 2:9). Die Lig van die Heerlikheid van God is net in ons Heer Jesus Christus te vinde.

Om in die Lig van die Heerlikheid van God in Christus te wandel moet jy die drome en droomgesigte wat nie in die Lig van die Heerlikheid is nie weerstaan en verwerp. Die apostel Petrus stel dit so in 2Pet. 1:19: “En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte.”

Deur die drome en droomgesigte te weerstaan en die geskrewe Woord van Christus aan te kleef, sal jy jou hart rein hou van die besoedeling van drome en droomgesigte. Die Woord van Christus verklaar in Matt. 5:8: “Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.” 

In Joh. 1:9, 12 leer ons ook: “Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld. Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo”.

Die Lig van die Koninkryk van Satan

Toe God die mens van Sy aangesig weggewerp het, was die mens se siel oorgelaat aan die genade van die Satan en sy lig. Die lig van die Satan bevat die dood van die siel én die liggaam. Die dood van die siel is geestelik, en die dood van die liggaam is vleeslik.

Die lig van die Satan verander van lig na duisternis, en van duisternis na lig. Dit is ook wat die apostel Paulus van praat as hy in 2Kor./2Cor. 11:14 sê dat die Satan homself verander in ʼn engel van die lig.

Dit is ook waarom ons Heer Jesus Christus ons waarsku en sê, Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie ( Luk. 11:35). Verder leer ons in Matt. 6:23b: “As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!

In die tyd van die Ou Testament het die Satan nog in die Lig van die Heerlikheid van God verskyn. In dié tyd kon die mense nie altyd met sekerheid weet wanneer ʼn droom of ʼn visioen uit God, of uit die Satan is nie. Dis ook waarom Gídeon die Engel van God met ʼn vlies getoets het (Rigt./Judg. 6:36-40).

Die lig van die dood werk verderwing, en uiteindelik die dood in die siel en liggaam van elke mens en alle lewende wesens. Die verderwing van ons fisiese liggaam staan alom bekend as veroudering.

Alhoewel die mens op die aarde lewe in sy liggaam, is  die siel van die mens geestelik dood wanneer dit in die lig van die Satan woon. Dit is van hierdie lig van die Satan wat jy jou moet bekeer.

God se rykste seën en leiding.

Verwante Artikels

Gebed in Tye van Krankheid