Die Heilige Gees

brianvisagie.co.za - Christelike Agtergrond - Fokus-illustrasie - 2Pet. 1 v 16; 2Kor. 4 v 6 - Afr
Leestyd: 11 minutes

Geestelike Onkunde

BrianVisagie.Co.Za - Die Heilige Gees Deel 4 - Brian Visagie -Profile Pic.Hierdie is die eerste van vier artikels oor die Persoon van die Heilige Gees.

In 1Kor./1Cor. 12:1, 2 maan die apostel Paulus: “En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode net soos julle ook al gelei is.” Volgens 1Kor./1Cor. 12:1, 2 lei geestelike onkunde tot geestelike misleiding.

Dit is nie die wil van God dat jy geestelik onkundig moet wees nie. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid (Joh. 4:24).

Jy kan God nie in gees en waarheid aanbid wanneer jy geestelik onkundig is nie. Want, die Satan stel hom aan ons voor as ʼn engel van die lig (2Kor./2Cor. 11:14). Wanneer jy deur die Satan mislei word, kan jy nie in die waarheid wandel nie. 

Geestelike Versoeking

In 2Tim. 3:12 leer die apostel Paulus ook dat almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, vervolg sal word. Hierdie vervolging is ʼn geestelike vervolging in die vorm van ʼn versoeking deur die Satan wat hom aan jou voordoen as God.

Wanneer jy dan in jou onkunde die versoeking van die Satan aanvaar om te glo dat hy God is, kan hy allerhande teëspoed en dwaling in jou lewe en liggaam werk. Ons Heer Jesus Christus het dieselfde geestelike versoeking van die Satan weerstaan (Matt. 4:3-11).

In Openb./Rev. 3:10 staan hierdie geestelike versoeking deur die Satan waar hy hom aan jou as God voordoen ook bekend as die uur van beproewing. Die Meester sê in Openb./Rev. 3:10: “Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.”

Geestelike onkunde lei na geloof in verleidende geeste en leringe van duiwels wat hulle voordoen as God, en as engele van God (1Tim. 4:1; 2Thess. 2:3-12). 

Jou Geestelike Aktiwiteit

Elke mens is geestelik, en daarom ook geestelik aktief – of jy dit nou van jouself dink of nie. Selfs die persoon wat nie in God glo nie is geestelik aktief. Volgens 1Thess. 5:23 is die mens gees, siel, en liggaam – dit wil sê, twee dele geestelik en een deel liggaamlik. Die mens is dus ʼn drie-enge wese.

Drome en visioene is die mees algemene geestelike aktiwiteit van enige mens. Selfs die ateïs en die agnostikus droom drome en ervaar visioene. Sommige mense wat in God, of in ʼn god glo is minder geestelik aktief as ander. Dus, sal die wat minder geestelik aktief is minder droom, en selfs geen visioene ervaar nie. 

Jou Geestelike Instink

Een van die mens se geestelike instinkte is geloof. Dus, is geen mens ook sonder geloof nie. Selfs ateïste sal in iets, of in iemand glo, al is dit ook net in hulself.

Elke keer wanneer jy in iets, of in ʼn god glo dan beoefen jy jou geestelike instink en betree jy die geestelike wêreld. Deur jou geloof betree jy, of die Koninkryk van God, of die koningryk van die Satan. 

Wanneer Jy in die Gees Is

Jy is in die gees wanneer ʼn gees oor jou vaardig word. Elke persoon gaan gereeld oor in die gees en sien dan in die geestelike wêrelde. Wanneer jy in die gees is dan sien jy met jou geestelike oog in ʼn droom of in ʼn visioen. Elke keer wanneer jy ʼn droom of ʼn visioen ervaar, dan is jy in die gees. Wanneer jy in die gees is dan hoor jy ook met jou geestes oor.

Wanneer jy in die gees is dan is jy in kontak met een van die twee geestelike koninkryke. Die twee geestelike koninkryke is die koninkryk van die Satan, en die Koninkryk van God.  

Die Koningryk van God behoort aan ons Heer Jesus Christus. In Dan. 7:13,14 leer ons dat God alle mag in die Hemel en op aarde aan sy Seun Jesus Christus gee. Daarom, wanneer die Heilige Gees oor jou kom dan is jy in die gees deur die Gees van die Koningryk van ons Heer Jesus Christus.

Wanneer ʼn gees van die koninkryk van die Satan oor jou vaardig word dan is jy in die gees deur ʼn gees van die koninkryk van die Satan. 

Bybelse Voorbeelde van Wanneer die Mens in die Gees Is

Die volgende drie apostels beskryf hul ervaring van in die gees wees:

Die Apostel Johannes

So beskryf die apostel Johannes sy visioen in Openb./Rev. 1:10: “Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ʼn groot stem gehoor, soos van ʼn basuin, wat sê…”

Die Apostel Petrus

In Hand./Acts 10:10, 11 lees ons, “en hy het baie honger geword en wou eet; en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar ʼn verrukking van sinne oor hom gekom: hy sien die hemel geopend en ʼn voorwerp soos ʼn groot laken na hom afdaal, wat aan die vier hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word.”

Hier word die apostel Petrus se ervaring van in die gees wees, terwyl hy ʼn visioen van die Heilige Gees ontvang, beskryf as ʼn verrukking van sinne. ʼn Verrukking van sinne word ook ʼn beswyming (in Engels a trance) genoem.

Die Apostel Paulus

In Hand./Acts 22:17, 18 vertel die apostel Paulus: “En toe ek in Jerusalem teruggekom het en besig was om in die tempel te bid, het ek in ʼn verrukking van sinne gekom en Hom gesien, en Hy het vir my gesê: Maak gou en gaan haastig uit Jerusalem uit, want hulle sal jou getuienis aangaande My nie aanneem nie.” 

Die apostel Paulus beskryf ook sy ervaring van in die gees wees met ʼn visioen van die Heilige Gees as ʼn verrukking van sinne.

Gesigte van God

In Eseg./Ezek. 1:1 verkondig die profeet Esegiël: “In die dertigste jaar, in die vierde maand, op die vyfde van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien.”

Gesigte staan ook bekend as droomgesigte en, visioene. Die profeet Esegiël noem die drome en visioene van die Heilige Gees van God gesigte van God. Daar is dus, ʼn verskil tussen die drome van God en die drome van die gees van hierdie wêreld. Satan is die gees van hierdie wêreld en, die hele wêreld lê in die mag van die Satan (1Joh. 5:19). Dit is as gevolg van Adam en Eva se ongehoorsaamheid (Gen. 3:1-6; Rom. 5:12, 19).

Gesigte van God is nie die gewone drome en droomgesigte wat alle mense vanuit al die verskillende gelowe droom en kry nie. Die gewone drome en droomgesigte wat ons almal kry spruit uit die mag van die Satan se sluier van die dood. 

Joel 2:28

In Joel 2:28 sê die Woord van God: “En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.”

Joel 2:28 bring drie belangrike geestelike feite aan die lig:

  • Alle mense op aarde, insluitend dié in die Bybel genoem, droom drome en visioene lank voor die profeet Joel se profesie in Joel 2:28 (Gen. 40:5; Rigt./Judg. 7:13; Dan. 2:1; 4:4, 5).
  • Die gees van Joel 2:28 wat uitgegiet word deur God is die Heilige Gees van God, en nie die gees van hierdie wêreld nie.
  • Die drome van Joel 2:28 is gesigte van God. Gesigte van God is gesigte van die Heilige Gees van God, en nie gesigte van die gees van die god van hierdie wêreld nie.

In 2Kor./2Cor. 4:3, 4 leer ons dat die god van hierdie wêreld die sinne van ongelowiges verblind. Die god van hierdie wêreld verblind die sinne van ongelowiges met sy drome en droomgesigte, sodat hulle nie die drome en droomgesigte van God in die Lig van die Heerlikheid van God kan sien nie. Satan is die god van hierdie wêreld. 

Kenmerke van die Gesigte van God

In Eseg./Ezek. 1:4 gee die profeet Esegiël ʼn beskrywing van die droomgesig van God. Eseg./Ezek. 1:4 lees: “Toe het ek gekyk — en daar het ʼn stormwind uit die noorde gekom, ʼn groot wolk met onophoudelike vuur; en ʼn glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter.”

Volgens Eseg./Ezek. 1:1, 4 het droomgesigte van God die volgende kenmerke:

  1. Die Hemele is geopen,
  2. ʼn Stormwind,
  3. ʼn Wolk met onophoudelike vuur,
  4. ʼn Glans was rondom die wolk,
  5. Iets uit die vuur het soos blinkende metaal geskitter.
1.    Die Hemele Geopen

Eseg./Ezek. 1:1 noem ook ʼn belangrike kenmerk van die droomgesigte van God. Dit is, dat gesigte van God met die hemele geopen gesien word. Die profeet Esegiël sê: “toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien.”  

Die terme “hemele geopen” verwys na die sluier van die Satan wat oor die siel van elke mens lê. Die Woord van God spreek in Jes./Isa. 25:7: “En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is.”

Jes./Isa. 25:7 stem ooreen met 1Joh. 5:19, en praat van ons Heer Jesus Christus wat die uitgespreide sluier sal vernietig. Die apostel Paulus leer ook dat wanneer jy tot die Heer Jesus Christus bekeer is, dan word dié sluier oor jou siel weggeneem (2Kor./2Cor. 3:16).

Die terme “hemele geopen” beteken ook dat wanneer die Heilige Gees van ons Heer Jesus aan jou in ʼn droom of droomgesig verskyn, dan sal jy dié sluier oor jou siel opgelig sien. So is daar dan ʼn onderskeid tussen die drome en droomgesigte van die Heilige Gees van God, en die drome en droomgesigte van die Satan.

Nie elke droom en droomgesig van die Heilige Gees word in die Bybel beskryf as met die hemel geopen nie. Dit beteken nie dat die Heilige Gees ook  verskyn sonder dat die hemel geopen is nie.

Hand./Acts 10:11 leer dat die apostel Petrus die  hemel geopend gesien het toe hy ʼn visioen van ons Heer Jesus Christus ontvang het. Nogtans getuig hy nie daarvan in Hand./Acts 11:5-7 nie.

Die volgende Skrifte getuig ook dat die verskyning van die Heilige Gees met die hemel geopen is: Matt. 3:16; Mark. 1:10; Luk. 3:21; Hand./Acts 7:56; Openb./Rev. 4:1; 11:19; 19:11. 

Die Hemel Geopen en die Heerlikheid van God

Die Heilige Gees verskyn sonder uitsondering altyd met die hemele geopen. Want die Heilige Gees en die Heerlikheid van God is een en dieselfde Persoon wat ons Heer Jesus Christus uit die dood opgewek het (Rom. 6:4; 8:11).

Die apostel Paulus leer in 2Kor./2Cor. 3:7-9 dat die bediening van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God is. Dit beteken dat wanneer die Heilige Gees aan jou verskyn en jou bedien, of ʼn wonderwerk doen, dan sal dit altyd in die Heerlikheid van God wees. Die Heilige Gees en die Heerlikheid van God is onafskeidbaar.

Daarom, wanneer jy die hemel geopen sien sal jy ook die Heerlikheid van God sien. Enige geestelike verskyning wat nie in die Heerlikheid van God in Jesus Christus is nie is uit die bose. 

2.    ʼn Stormwind

Ps. 50:3 verkondig: “Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig.”

Wanneer die Heerlikheid van God nie beweeg nie, is dit kalm rondom Hom. Wanneer Hy beweeg klink Hy soos die elemente van ‘n donderstorm, met die klank van ‘n geweldige wind, en die gedreun van baie waters.

Die voorkoms van die Heilige Gees en Sy geluid kan nooit nageboots word nie. Die Heilige Gees is nie ʼn storm nie, Hy lyk en klink bloot soos sommige elemente van die natuur.

In Hand. 2:2/Acts lees ons: “En daar kom skielik uit die hemel ʼn geluid soos van ʼn geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.”

In Hand. 2:2/Acts leer ons dat die koms van die Heilige Gees soos ‘n “geweldige rukwind” klink. Daar was geen geweldige rukwind in die huis nie, net die geluid van ʼn geweldige rukwind wat die hele huis gevul het.

Die Geluid van die Heilige Gees

Die beskrywing van ʼn geweldige rukwind in Hand. 2:2/Acts stem ooreen met die beskrywing van ‘n stormwind in Eseg./Ezek. 1:4. Hand./Acts 2:2; Eseg./Ezek. 1:4 is ʼn beskrywing van die geluid van die Heilige Gees.

Die geluid van die Heilige Gees is ʼn onafskeidbare deel van die gesigte van God. Die geluid van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God word ook beskryf as die geluid van ʼn groot watervloed. In Eseg./Ezek. 43:2 lees ons: “En kyk, die heerlikheid van die God van Israel het van die oostekant af gekom; en die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlikheid.”

Die Heilige Gees van die heerlikheid van God is nie ‘n wind van enige soort nie; die Heilige Gees voel ook nie soos ‘n ligte bries of ʼn sagte windjie nie. Die Heilige Gees kom bloot met die donderende gedreun van ‘n massiewe vloed rollende waters, wat ook klink soos ‘n magtige rukwind (stormwind). 

Die Stem van die Almagtige

Die Stem van die Almagtige is ook die Stem van die Heilige Gees. Eseg./Ezek. 1:24 gee ons hierdie beskrywing van die Stem van die Almagtige, “soos die geruis van baie waters, soos die stem van die Almagtige — ’n gedruis soos die gedreun van ʼn leër.”

Die “geruis van baie waters” verwys na die klank van ʼn groot watervloed. Die “gedreun van ʼn leër” verwys na die geluid van ʼn groot leer soldate wanneer hulle op ʼn harde terrein marsjeer. Beide hierdie beskrywings verwys na ʼn donderende gedreun, wat naastenby soos ʼn stormwind (Eseg./Ezek. 1: 4), en ʼn geweldige rukwind (Hand./Acts 2:2) klink.

Elíhu, Job se vriend getuig: “God donder wonderbaar met sy stem…Sy donderstem kondig Hom aan” (Job 37:5; 36:33). Die Stem van die Almagtige klink soos ʼn tallose menigte stemme wat gelyktydig dieselfde woorde spreek met ʼn donderende klank, en word ook in Heb. 12:19 beskryf as ʼn “basuingeklank en geluid van woorde”. Heb. 12:19 verwys na Ex. 20:18, 19; Deut. 4:10-12. 

Sy stem sny regdeur siel en gees en murg en been (Heb. 4:12), en skud die hele aarde (Joel 3:16; Heb. 12:26). Ek kon skaars op my voete bly! Ek is oortuig dat ek die volle mag van die Stem van die Almagtige gespaar is, sodat ek dit kon verdra en oorleef.

ʼn Aardbewing deur die Heilige Gees in Jesus Christus is sonder verwoesting. Wanneer die geluid en krag van die Heilige Gees die aarde of ʼn gebou skud, dan tuimel dit nie inmekaar soos wanneer die Verwoester dit skud nie (Hand./Acts 4:31; 16:26).

Terwyl die Satan allerhande klanke kan oproep, kan hy nie die geluid van die Heilige Gees van die heerlikheid van God in Christus Jesus naboots nie. In Jes./Isa. 48:11; 42:8 sê die Woord van God uitdruklik, “Ek sal my eer aan geen ander gee nie.” 

Die Stem van ʼn Basuin

Die Stem van die Almagtige is ook die stem van ons Here Jesus Christus en Sy Engele. In Openb./Rev. 1:10, 15 beskryf die apostel Johannes die Stem van ons Heer Jesus Christus, “soos van ʼn basuin… soos die stem van baie waters” Hier, word die klank van die Stem van ons Heer Jesus Christus beskryf as die klank van ʼn basuin en van baie waters.

Dié beskrywing bring mee dat die Stem van ons Heer Jesus Christus nie klink soos die gewone basuine wat ons ken nie. Die “klank van baie waters” stem ook ooreen met die beskrywing van die stem van die Almagtige in Eseg./Ezek. 1:24.

Verder, verklaar die apostel Johannes in Openb./Rev. 4:1: “Ná hierdie dinge het ek gesien – kyk, ʼn geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos ʼn basuin met my hoor spreek het…” Openb./Rev. 4:1 verwys na Openb./Rev. 1:10. Let wel, dit was nie ʼn basuin wat gespreek het nie, maar die Stem van ons Heer Jesus Christus en die Stem van sy Engel wat soos ʼn basuin geklink het.

Heb. 12:19 verwys ook na die geluid van die Stem van God as ‘n “basuingeklank en die geluid van woorde”. Heb. 12:19 verwys na Ex. 20:18, 19; Deut. 4:10-12. Die beskrywing “geluid van woorde” stem ooreen met ’n “groot klomp mense, ’n hele skare wat gelyktydig praat ” in Ezeg./Ezek. 1:24 (DB), en verwys na ‘n magdom stemme. Die Stem van die Almagtige klink soos ‘n magdom stemme wat gelyktydig praat met die klank van donder.

Die Klank van Sy Stem en nie die Klank van ʼn Basuin

Die Stem van ons Heer Jesus Christus is ʼn donderende Stem met die klank van ʼn basuin en die dreun van baie waters en die geluid van baie woorde.

Dit is met hierdie verpletterende stem van Hom dat ons Heer Jesus Christus die Satan en sy werke teen jou bestraf wanneer jy die Skrif glo en bely (Jer. 23:29; 2Thess. 2:8; Heb. 10:23 Jud. 1:9). Want die woord sal sekerlik uitkom wat jy deur die Woord van die HERE uitroep teen die Satan en sy werke teen jou (1Kon./1Kings 13:32).

Dit is ook hierdie Stem van ons Heer Jesus Christus wat alle mense, lewendiges en dooies sal hoor in die laaste dag van ons Heer Jesus Christus (Openb./Rev. 20:11-15).

In 1Kor./1Cor. 15:51, 52 leer die apostel Paulus dat ons wel nie almal sal ontslaap nie, “maar ons sal almal verander word, in ʼn oomblik, in ʼn oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.” Die “laaste basuin; want die basuin sal weerklink” verwys na die Stem van ons Heer Jesus Christus, die Almagtige.

Verder, leer die apostel Paulus ook in 1Thess. 4:16: “Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ʼn geroep, met die stem van ʼn aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.” 

God seën en gee jou insig.

Verwante Boodskappe:

Die Heilige Gees Deel 2

 

Klik Hier om Hierdie Artikel in Engels te Lees