Die Heilige Gees

brianvisagie.co.za - Christelike Agtergrond - Fokus-illustrasie - 2Pet. 1 v 16; 2Kor. 4 v 6 - Afr
Leestyd: 11 minutes

Geestelike Onkunde

BrianVisagie.Co.Za - Die Heilige Gees Deel 4 - Brian Visagie -Profile Pic.Hierdie is die eerste van vier artikels oor die Persoon van die Heilige Gees.

In 1Kor./1Cor. 12:1, 2 maan die apostel Paulus: “En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode net soos julle ook al gelei is.” Volgens 1Kor./1Cor. 12:1, 2 lei geestelike onkunde tot geestelike misleiding.

Dit is nie die wil van God dat jy geestelik onkundig moet wees nie. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid (Joh. 4:24).

Jy kan God nie in gees en waarheid aanbid wanneer jy geestelik onkundig is nie. Want, die Satan stel hom aan ons voor as ʼn engel van die lig (2Kor./2Cor. 11:14). Wanneer jy deur die Satan mislei word, kan jy nie in die waarheid wandel nie. 

Geestelike Versoeking

In 2Tim. 3:12 leer die apostel Paulus ook dat almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, vervolg sal word. Hierdie vervolging is ʼn geestelike vervolging in die vorm van ʼn versoeking deur die Satan wat hom aan jou voordoen as God.

Wanneer jy dan in jou onkunde die versoeking van die Satan aanvaar om te glo dat hy God is, kan hy allerhande teëspoed en dwaling in jou lewe en liggaam werk. Ons Heer Jesus Christus het dieselfde geestelike versoeking van die Satan weerstaan (Matt. 4:3-11).

In Openb./Rev. 3:10 staan hierdie geestelike versoeking deur die Satan waar hy hom aan jou as God voordoen ook bekend as die uur van beproewing. Die Meester sê in Openb./Rev. 3:10: “Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.”

Geestelike onkunde lei na geloof in verleidende geeste en leringe van duiwels wat hulle voordoen as God, en as engele van God (1Tim. 4:1; 2Thess. 2:3-12). 

Jou Geestelike Aktiwiteit

Elke mens is geestelik, en daarom ook geestelik aktief – of jy dit nou van jouself dink of nie. Selfs die persoon wat nie in God glo nie is geestelik aktief. Volgens 1Thess. 5:23 is die mens gees, siel, en liggaam – dit wil sê, twee dele geestelik en een deel liggaamlik. Die mens is dus ʼn drie-enge wese.

Drome en visioene is die mees algemene geestelike aktiwiteit van enige mens. Selfs die ateïs en die agnostikus droom drome en ervaar visioene. Sommige mense wat in God, of in ʼn god glo is minder geestelik aktief as ander. Dus, sal die wat minder geestelik aktief is minder droom, en selfs geen visioene ervaar nie. 

Jou Geestelike Instink

Een van die mens se geestelike instinkte is geloof. Dus, is geen mens ook sonder geloof nie. Selfs ateïste sal in iets, of in iemand glo, al is dit ook net in hulself.

Elke keer wanneer jy in iets, of in ʼn god glo dan beoefen jy jou geestelike instink en betree jy die geestelike wêreld. Deur jou geloof betree jy, of die Koninkryk van God, of die koningryk van die Satan. 

Wanneer Jy in die Gees Is

Jy is in die gees wanneer ʼn gees oor jou vaardig word. Elke persoon gaan gereeld oor in die gees en sien dan in die geestelike wêrelde. Wanneer jy in die gees is dan sien jy met jou geestelike oog in ʼn droom of in ʼn visioen. Elke keer wanneer jy ʼn droom of ʼn visioen ervaar, dan is jy in die gees. Wanneer jy in die gees is dan hoor jy ook met jou geestes oor.

Wanneer jy in die gees is dan is jy in kontak met een van die twee geestelike koninkryke. Die twee geestelike koninkryke is die koninkryk van die Satan, en die Koninkryk van God.  

Die Koningryk van God behoort aan ons Heer Jesus Christus. In Dan. 7:13,14 leer ons dat God alle mag in die Hemel en op aarde aan sy Seun Jesus Christus gee. Daarom, wanneer die Heilige Gees oor jou kom dan is jy in die gees deur die Gees van die Koningryk van ons Heer Jesus Christus.

Wanneer ʼn gees van die koninkryk van die Satan oor jou vaardig word dan is jy in die gees deur ʼn gees van die koninkryk van die Satan. 

Bybelse Voorbeelde van Wanneer die Mens in die Gees Is

Die volgende drie apostels beskryf hul ervaring van in die gees wees:

Die Apostel Johannes

So beskryf die apostel Johannes sy visioen in Openb./Rev. 1:10: “Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ʼn groot stem gehoor, soos van ʼn basuin, wat sê…”

Die Apostel Petrus

In Hand./Acts 10:10, 11 lees ons, “en hy het baie honger geword en wou eet; en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar ʼn verrukking van sinne oor hom gekom: hy sien die hemel geopend en ʼn voorwerp soos ʼn groot laken na hom afdaal, wat aan die vier hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word.”

Hier word die apostel Petrus se ervaring van in die gees wees, terwyl hy ʼn visioen van die Heilige Gees ontvang, beskryf as ʼn verrukking van sinne. ʼn Verrukking van sinne word ook ʼn beswyming (in Engels a trance) genoem.

Die Apostel Paulus

In Hand./Acts 22:17, 18 vertel die apostel Paulus: “En toe ek in Jerusalem teruggekom het en besig was om in die tempel te bid, het ek in ʼn verrukking van sinne gekom en Hom gesien, en Hy het vir my gesê: Maak gou en gaan haastig uit Jerusalem uit, want hulle sal jou getuienis aangaande My nie aanneem nie.” 

Die apostel Paulus beskryf ook sy ervaring van in die gees wees met ʼn visioen van die Heilige Gees as ʼn verrukking van sinne.

Gesigte van God

In Eseg./Ezek. 1:1 verkondig die profeet Esegiël: “In die dertigste jaar, in die vierde maand, op die vyfde van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien.”

Gesigte staan ook bekend as droomgesigte en, visioene. Die profeet Esegiël noem die drome en visioene van die Heilige Gees van God gesigte van God. Daar is dus, ʼn verskil tussen die drome van God en die drome van die gees van hierdie wêreld. Satan is die gees van hierdie wêreld en, die hele wêreld lê in die mag van die Satan (1Joh. 5:19). Dit is as gevolg van Adam en Eva se ongehoorsaamheid (Gen. 3:1-6; Rom. 5:12, 19).

Gesigte van God is nie die gewone drome en droomgesigte wat alle mense vanuit al die verskillende gelowe droom en kry nie. Die gewone drome en droomgesigte wat ons almal kry spruit uit die mag van die Satan se sluier van die dood. 

Joel 2:28

In Joel 2:28 sê die Woord van God: “En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.”

Joel 2:28 bring drie belangrike geestelike feite aan die lig:

 • Alle mense op aarde, insluitend dié in die Bybel genoem, droom drome en visioene lank voor die profeet Joel se profesie in Joel 2:28 (Gen. 40:5; Rigt./Judg. 7:13; Dan. 2:1; 4:4, 5).
 • Die gees van Joel 2:28 wat uitgegiet word deur God is die Heilige Gees van God, en nie die gees van hierdie wêreld nie.
 • Die drome van Joel 2:28 is gesigte van God. Gesigte van God is gesigte van die Heilige Gees van God, en nie gesigte van die gees van die god van hierdie wêreld nie.

In 2Kor./2Cor. 4:3, 4 leer ons dat die god van hierdie wêreld die sinne van ongelowiges verblind. Die god van hierdie wêreld verblind die sinne van ongelowiges met sy drome en droomgesigte, sodat hulle nie die drome en droomgesigte van God in die Lig van die Heerlikheid van God kan sien nie. Satan is die god van hierdie wêreld. 

Kenmerke van die Gesigte van God

In Eseg./Ezek. 1:4 gee die profeet Esegiël ʼn beskrywing van die droomgesig van God. Eseg./Ezek. 1:4 lees: “Toe het ek gekyk — en daar het ʼn stormwind uit die noorde gekom, ʼn groot wolk met onophoudelike vuur; en ʼn glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter.”

Volgens Eseg./Ezek. 1:1, 4 het droomgesigte van God die volgende kenmerke:

 1. Die Hemele is geopen,
 2. ʼn Stormwind,
 3. ʼn Wolk met onophoudelike vuur,
 4. ʼn Glans was rondom die wolk,
 5. Iets uit die vuur het soos blinkende metaal geskitter.
1.    Die Hemele Geopen

Eseg./Ezek. 1:1 noem ook ʼn belangrike kenmerk van die droomgesigte van God. Dit is, dat gesigte van God met die hemele geopen gesien word. Die profeet Esegiël sê: “toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien.”  

Die terme “hemele geopen” verwys na die sluier van die Satan wat oor die siel van elke mens lê. Die Woord van God spreek in Jes./Isa. 25:7: “En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is.”

Jes./Isa. 25:7 stem ooreen met 1Joh. 5:19, en praat van ons Heer Jesus Christus wat die uitgespreide sluier sal vernietig. Die apostel Paulus leer ook dat wanneer jy tot die Heer Jesus Christus bekeer is, dan word dié sluier oor jou siel weggeneem (2Kor./2Cor. 3:16).

Die terme “hemele geopen” beteken ook dat wanneer die Heilige Gees van ons Heer Jesus aan jou in ʼn droom of droomgesig verskyn, dan sal jy dié sluier oor jou siel opgelig sien. So is daar dan ʼn onderskeid tussen die drome en droomgesigte van die Heilige Gees van God, en die drome en droomgesigte van die Satan.

Nie elke droom en droomgesig van die Heilige Gees word in die Bybel beskryf as met die hemel geopen nie. Dit beteken nie dat die Heilige Gees ook  verskyn sonder dat die hemel geopen is nie.

Hand./Acts 10:11 leer dat die apostel Petrus die  hemel geopend gesien het toe hy ʼn visioen van ons Heer Jesus Christus ontvang het. Nogtans getuig hy nie daarvan in Hand./Acts 11:5-7 nie.

Die volgende Skrifte getuig ook dat die verskyning van die Heilige Gees met die hemel geopen is: Matt. 3:16; Mark. 1:10; Luk. 3:21; Hand./Acts 7:56; Openb./Rev. 4:1; 11:19; 19:11. 

Die Hemel Geopen en die Heerlikheid van God

Die Heilige Gees verskyn sonder uitsondering altyd met die hemele geopen. Want die Heilige Gees en die Heerlikheid van God is een en dieselfde Persoon wat ons Heer Jesus Christus uit die dood opgewek het (Rom. 6:4; 8:11).

Die apostel Paulus leer in 2Kor./2Cor. 3:7-9 dat die bediening van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God is. Dit beteken dat wanneer die Heilige Gees aan jou verskyn en jou bedien, of ʼn wonderwerk doen, dan sal dit altyd in die Heerlikheid van God wees. Die Heilige Gees en die Heerlikheid van God is onafskeidbaar.

Daarom, wanneer jy die hemel geopen sien sal jy ook die Heerlikheid van God sien. Enige geestelike verskyning wat nie in die Heerlikheid van God in Jesus Christus is nie is uit die bose. 

2.    ʼn Stormwind

Ps. 50:3 verkondig: “Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig.”

Wanneer die Heerlikheid van God nie beweeg nie, is dit kalm rondom Hom. Wanneer Hy beweeg klink Hy soos die elemente van ‘n donderstorm, met die klank van ‘n geweldige wind, en die gedreun van baie waters.

Die voorkoms van die Heilige Gees en Sy geluid kan nooit nageboots word nie. Die Heilige Gees is nie ʼn storm nie, Hy lyk en klink bloot soos sommige elemente van die natuur.

In Hand. 2:2/Acts lees ons: “En daar kom skielik uit die hemel ʼn geluid soos van ʼn geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.”

In Hand. 2:2/Acts leer ons dat die koms van die Heilige Gees soos ‘n “geweldige rukwind” klink. Daar was geen geweldige rukwind in die huis nie, net die geluid van ʼn geweldige rukwind wat die hele huis gevul het.

Die Geluid van die Heilige Gees

Die beskrywing van ʼn geweldige rukwind in Hand. 2:2/Acts stem ooreen met die beskrywing van ‘n stormwind in Eseg./Ezek. 1:4. Hand./Acts 2:2; Eseg./Ezek. 1:4 is ʼn beskrywing van die geluid van die Heilige Gees.

Die geluid van die Heilige Gees is ʼn onafskeidbare deel van die gesigte van God. Die geluid van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God word ook beskryf as die geluid van ʼn groot watervloed. In Eseg./Ezek. 43:2 lees ons: “En kyk, die heerlikheid van die God van Israel het van die oostekant af gekom; en die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlikheid.”

Die Heilige Gees van die heerlikheid van God is nie ‘n wind van enige soort nie; die Heilige Gees voel ook nie soos ‘n ligte bries of ʼn sagte windjie nie. Die Heilige Gees kom bloot met die donderende gedreun van ‘n massiewe vloed rollende waters, wat ook klink soos ‘n magtige rukwind (stormwind). 

Die Stem van die Almagtige

Die Stem van die Almagtige is ook die Stem van die Heilige Gees. Eseg./Ezek. 1:24 gee ons hierdie beskrywing van die Stem van die Almagtige, “soos die geruis van baie waters, soos die stem van die Almagtige — ’n gedruis soos die gedreun van ʼn leër.”

Die “geruis van baie waters” verwys na die klank van ʼn groot watervloed. Die “gedreun van ʼn leër” verwys na die geluid van ʼn groot leer soldate wanneer hulle op ʼn harde terrein marsjeer. Beide hierdie beskrywings verwys na ʼn donderende gedreun, wat naastenby soos ʼn stormwind (Eseg./Ezek. 1: 4), en ʼn geweldige rukwind (Hand./Acts 2:2) klink.

Elíhu, Job se vriend getuig: “God donder wonderbaar met sy stem…Sy donderstem kondig Hom aan” (Job 37:5; 36:33). Die Stem van die Almagtige klink soos ʼn tallose menigte stemme wat gelyktydig dieselfde woorde spreek met ʼn donderende klank, en word ook in Heb. 12:19 beskryf as ʼn “basuingeklank en geluid van woorde”. Heb. 12:19 verwys na Ex. 20:18, 19; Deut. 4:10-12. 

Sy stem sny regdeur siel en gees en murg en been (Heb. 4:12), en skud die hele aarde (Joel 3:16; Heb. 12:26). Ek kon skaars op my voete bly! Ek is oortuig dat ek die volle mag van die Stem van die Almagtige gespaar is, sodat ek dit kon verdra en oorleef.

ʼn Aardbewing deur die Heilige Gees in Jesus Christus is sonder verwoesting. Wanneer die geluid en krag van die Heilige Gees die aarde of ʼn gebou skud, dan tuimel dit nie inmekaar soos wanneer die Verwoester dit skud nie (Hand./Acts 4:31; 16:26).

Terwyl die Satan allerhande klanke kan oproep, kan hy nie die geluid van die Heilige Gees van die heerlikheid van God in Christus Jesus naboots nie. In Jes./Isa. 48:11; 42:8 sê die Woord van God uitdruklik, “Ek sal my eer aan geen ander gee nie.” 

Die Stem van ʼn Basuin

Die Stem van die Almagtige is ook die stem van ons Here Jesus Christus en Sy Engele. In Openb./Rev. 1:10, 15 beskryf die apostel Johannes die Stem van ons Heer Jesus Christus, “soos van ʼn basuin… soos die stem van baie waters” Hier, word die klank van die Stem van ons Heer Jesus Christus beskryf as die klank van ʼn basuin en van baie waters.

Dié beskrywing bring mee dat die Stem van ons Heer Jesus Christus nie klink soos die gewone basuine wat ons ken nie. Die “klank van baie waters” stem ook ooreen met die beskrywing van die stem van die Almagtige in Eseg./Ezek. 1:24.

Verder, verklaar die apostel Johannes in Openb./Rev. 4:1: “Ná hierdie dinge het ek gesien – kyk, ʼn geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos ʼn basuin met my hoor spreek het…” Openb./Rev. 4:1 verwys na Openb./Rev. 1:10. Let wel, dit was nie ʼn basuin wat gespreek het nie, maar die Stem van ons Heer Jesus Christus en die Stem van sy Engel wat soos ʼn basuin geklink het.

Heb. 12:19 verwys ook na die geluid van die Stem van God as ‘n “basuingeklank en die geluid van woorde”. Heb. 12:19 verwys na Ex. 20:18, 19; Deut. 4:10-12. Die beskrywing “geluid van woorde” stem ooreen met ’n “groot klomp mense, ’n hele skare wat gelyktydig praat ” in Ezeg./Ezek. 1:24 (DB), en verwys na ‘n magdom stemme. Die Stem van die Almagtige klink soos ‘n magdom stemme wat gelyktydig praat met die klank van donder.

Die Klank van Sy Stem en nie die Klank van ʼn Basuin

Die Stem van ons Heer Jesus Christus is ʼn donderende Stem met die klank van ʼn basuin en die dreun van baie waters en die geluid van baie woorde.

Dit is met hierdie verpletterende stem van Hom dat ons Heer Jesus Christus die Satan en sy werke teen jou bestraf wanneer jy die Skrif glo en bely (Jer. 23:29; 2Thess. 2:8; Heb. 10:23 Jud. 1:9). Want die woord sal sekerlik uitkom wat jy deur die Woord van die HERE uitroep teen die Satan en sy werke teen jou (1Kon./1Kings 13:32).

Dit is ook hierdie Stem van ons Heer Jesus Christus wat alle mense, lewendiges en dooies sal hoor in die laaste dag van ons Heer Jesus Christus (Openb./Rev. 20:11-15).

In 1Kor./1Cor. 15:51, 52 leer die apostel Paulus dat ons wel nie almal sal ontslaap nie, “maar ons sal almal verander word, in ʼn oomblik, in ʼn oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.” Die “laaste basuin; want die basuin sal weerklink” verwys na die Stem van ons Heer Jesus Christus, die Almagtige.

Verder, leer die apostel Paulus ook in 1Thess. 4:16: “Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ʼn geroep, met die stem van ʼn aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.” 

God seën en gee jou insig.

Verwante Boodskappe:

Die Heilige Gees Deel 2

 

Klik Hier om Hierdie Artikel in Engels te Lees


 

Die Christen en die Naam van Jesus Christus

Brianvisagie.co_.za-Die-Naam-van-Jesus-Christus-Gewilde-Prent-Openb.-19-v-13-c.png
Leestyd: 14 minutes

Bekering is in die Naam van Jesus Christus

www.BrianVisagie.co.za - Die Naam van Jesus Christus - Brian Visagie -Profile Pic.In Luk. 24:47 sê ons Heer Jesus Christus aan sy dissipels dat bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig moet word aan al die nasies. Wanneer jy die Evangelie van Jesus Christus hoor en glo, dan neem jy die Heer Jesus Christus en sý Naam aan.

Die woord “god” verwys na enige god, en is nie die Naam van ons Heer Jesus Christus, of dié van God, sy Vader nie. Bekering tot Jesus Christus is nie die bekering tot die Naam van Mohammed, of Jehova, of enige van die saamgestelde Name van Jehova, soos Jehova-Nissi nie.

Die Naam van God in die Wet van Moses

Vir die Jode, sowel as vir elkeen wat probeer om geregverdig te wees voor God deur die Wet van Moses, is God bekend deur die Naam van Jehova, of Jahweh, en ander saamgestelde Jehova Name soos, Jehova-Jireh (Jahweh sal voorsien); Jehova-Nissi (Jahweh is my vaandel); Jehova-Shalom (Jahweh is my vrede); Jehova-Tsidkenu (Jahweh is ons geregtigheid); Jehova – Rapha (Jahweh genees jou), ens.

Nie een van die Ou Testamentiese profete en vaders het ons Heer Jesus Christus geken as gekruisig vir hulle sondes, en ook opgewek uit die dode vir hulle regverdigmaking nie (Rom. 4:25). So is daar ook geen ander profeet of profetes wat daarop aanspraak kan maak dat hy/sy gesterf het vir die sondes hul volgelinge, en ook opgewek is uit die dode vir hulle regverdigmaking nie.

Wanneer iemand wat byvoorbeeld, deur die Wet van Moses geregverdig wil word genesing soek van God sonder geloof in Jesus Christus, sal daardie persoon genesing soek in die Naam van Jehova – Rapha. En, so iemand is ook verplig om die hele  Wet van Moses te onderhou (Gal. 5:3).

Bowendien, elkeen wat deur die Wet van Moses tot God gaan is losgemaak van Christus en het verval van die Genade van Jesus Christus (Gal. 5:4). Genade voor God is alleenlik in Jesus Christus te vind (Joh. 1:17).

Verder leer die apostel Paulus in 1Kor./1Cor. 15:56: “Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet.” Deur op die Wet van Moses te vertrou laat jy die sonde regeer in jou lewe, in plaas van die genade van Jesus Christus.

Die Naam van God in Jesus Christus

Al die werke van verlossing en voorsiening wat daar in die Naam van Jehova God onder die Ou Testament gewees het, word nou verheerlik en volbring in die Naam van die Seun van God, Jesus Christus (2 Kor./2Cor. 1:20). Dié wat in die Naam van Jesus Christus glo en in Sy Naam tot God gaan, kan volkome gered word, omdat Hy verewig lewe om vir hulle in te tree (Heb. 7:25).

ʼn Paar Voorbeelde Hoe die Naam Jehova in die Naam Jesus Christus Verheerlik is:

 • Jehova-Tsidkenu (Jahweh is ons geregtigheid) is verheerlik in die Naam van Jesus Christus wat geen sonde geken het nie en sonde vir ons gemaak is, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. (2Kor./2Cor. 5:21).
 • Jehova-Shalom (Jahweh is Vrede) is nou in Naam van Jesus Christus, die Seun van God. Want Hy is ons vrede (Ef./Eph. 2:14).
 • Jehova-Rapha (Jahweh genees jou) is nou in die Naam Jesus Christus wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde ons genees is (1Pet. 2:24).

Die Name van God in die Ou Testament

In die Ou Testament het God Hom op verskillende tye met verskillende Name aan die mens bekend gemaak. Die Naam van God word vir die eerste keer in die Bybel in Gen. 1:1; 2:2, 3 aangegee as Elohim. Dit is Elohim wat die hemel en die aarde geskep het.

Met die skepping van die mens in Gen. 2:4 word God bekend gemaak as Jehova Elohim. So ook in Gen. 2:9 met die skepping van die Boom van die Lewe en die boom van kennis van goed en kwaad.

Terloops, die Boom van die Lewe in die Tuin van Eden is ʼn aanduiding van die Heilige Gees. Dié Gees is die Heilige Gees met die ewige lewe in die Heerlikheid (Glorie) van Elohim. Die boom van kennis van goed en kwaad is weer ʼn aanduiding van die gees van die Satan. Dié gees is weer die gees van die dood, asook die gees van die toorn van God.

In Gen. 17:1 het Elohim Homself aan Abraham bekend gestel as El Shaddai, die Almagtige. So ook, in die era van Moses en die Wet, het Elohim Homself aan Israel geopenbaar in die Naam van Jehova Elohim, en ook as EK IS.

Daar is nog ander Name van God wat die Ou Testament aangee. Nietemin, die doel van hierdie skrywe is om te bevestig dat ons in die Naam van Jesus Christus gered is. En, dat ons in die Naam van Jesus Christus ons verlossing voor die Aangesig van God uitwerk. Soos daar ook geskrywe is, “Werk julle eie heil uit met vrees en bewing; want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae (Filip./Phil. 2:12b, 13). God werk sy welbehae in ons deur Sy Seun Jesus Christus.

Die Naam van God in die Nuwe Testament

Met die bedeling van die Nuwe Testament bied Elohim Homself aan in die Naam van Jesus Christus vir almal wat Hom wil vind en aanbid. Die apostel Paulus vertel ons in Heb. 1:1, 2: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.”

Ons leer ook in Joh. 3:16; Hand./Acts 4:12 dat daar geen ander naam is waarvolgens enigiemand na Elohim God kan kom vir verlossing en versoening tot die ewige lewe nie, behalwe deur die Naam van ons Heer Jesus Christus.

Die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees

In Matt. 28:19 spreek ons Heer Jesus, en sê: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees is Jesus Christus. Dit beteken dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees slegs in die Naam van Jesus Christus manifesteer.

Die Naam van die Vader

In Joh. 5:43 sê ons Heer Jesus Christus: “Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ʼn ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem.”

Verder spreek ons Heer Jesus in Joh. 10:25, en sê: “Die werke wat Ek doen in die Naam van my Vader, dié getuig van My.” Ons weet dat ons Heer Jesus Christus hier op aarde in sy Naam gewandel het. Ons Heer Jesus sê ook in Joh. 10:30: “Ek en die Vader is een.”

Uit Joh. 5:43; 10:25 leer ons dat die Naam van die Vader Jesus Christus is.

Die Naam van die Heilige Gees

In Joh. 7:38 sê die Meester: “Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” Joh. 7:39 gee ʼn verduidelik van Joh. 7:38, en lees, “En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.”

Daar is ʼn verheerliking van die vleeslike liggaam en ook ʼn verheerliking van die geestelike liggaam. Jou siel is jou geestelike liggaam.

Matt. 17:1, 2 vertel: “En ná ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op ʼn hoë berg in die eensaamheid gebring. En Hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig.” In Matt. 17:1, 2 leer ons van die verheerliking van ons Heer Jesus se vleeslike liggaam. Die siel van ons Heer Jesus Christus is verheerlik toe Hy uit die dood opgestaan het.

Na die opstanding van ons Heer Jesus Christus is die Heilige Gees van Elohim God net in Jesus Christus te vinde. Want die Heilige Gees is die Gees van die Heer Jesus Christus wat uit die dood opgestaan het. Dit is ook wat die apostel Paulus in 2Kor./2Cor. 3:17 leer. In 2Kor./2Cor. 3:17 sê hy: “Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.”

Daarom leer ons Here Jesus Christus ook in Joh. 14:26: “Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” Die ware Heilige Gees manifesteer slegs in die Naam van Jesus Christus.

Die Heilige Gees van Jehova Elohim en die Heilige Gees van Jesus Christus

In 2Kor./2Cor. 3:7, 8 leer die apostel Paulus: “En as die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie?”

In Ex. 24:18 leer ons dat Moses op die berg Sinai in die wolk van die heerlikheid van God ingegaan het en veertig dae en nagte daar gebly het. Dit was gedurende hierdie tydperk dat die Heilige Gees in die Naam van Jehova Elohim beweeg het en die twee kliptafels met die Tien Gebooie geskryf het, en aan Moses gegee het.

Gedurende die 40 dae in die Heerlikheid van Jehova Elohim, is Moses se liggaam ook verheerlik deur die Heerlikheid van God. Hierdie verheerliking is dieselfde soos die van ons Heer Jesus Christus in Matt. 17:1, 2.

Terwyl die Heilige Gees op die berg Sinai beweeg het in die Naam van Jehova Elohim, beweeg en manifesteer Hy nou in ons tyd in die Naam van Jesus Christus. Daarom kan ons sê dat die Naam van die Heilige Gees Jesus Christus is. Ons Heer Jesus Christus leer ook in Joh. 14:26 dat die Heilige Gees in Sý Naam sal kom.

Die Seun Verheerlik die Vader

In Joh. 14:13, 14  leer ons Heer Jesus Christus: “En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Joh. 14:13, 14  leer dat wanneer jy God die Vader iets in die Naam van Jesus Christus bid, dan verheerlik jy die Vader. Jy kan God die Vader alleenlik deur die Naam van Seun Jesus Christus eer en verheerlik.

Die Getuienis van God

Die Evangelie van die Heerlikheid van Jesus Christus is die getuienis van God aangaande Sy Seun Jesus Christus. Die apostel Johannes sê in 1Joh. 5:9: “As ons die getuienis van die mense aanneem — die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat Hy aangaande sy Seun getuig het.”

1Joh. 5:10 leer verder: “Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie.” Dit is die wil van God dat elke mens  in Jesus Christus en in Sy Naam glo.

Verder leer 1Joh. 5:11, 12 ook: “En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.”

God Gee Alles en Almal Oor aan Jesus Christus

Die profeet Daniël vertel in Dan. 7:13, 14: “Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ʼn mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom. En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ʼn ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.”

In Dan. 7:13 staan Elohim God ook bekend as die Oue van dae, en ons Heer Jesus Christus as die Seun van die Mens.

In Dan. 7:13, 14 is die volgende aangaande ons Heer Jesus Christus bekend gemaak:

 • Dat die Seun van God in die vlees van ʼn mens sal kom.
 • God het aan Sy Seun, die Seun van die Mens, heerskappy en eer en koningskap gegee  oor die Koninkryk van God. Ons Heer Jesus sê in Joh. 3:35: “Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee.”
 • Sy heerskappy is ʼn ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en Sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie (Dan. 7:14).
 • Al die volke en nasies en tale sal die Seun van God vereer (Dan. 7:14).
Die Heerskappy van ons Heer Jesus Christus

Volgens Dan. 7:13, 14; Joh. 3:35 verstaan ons dat die heerskappy van ons Heer Jesus Christus is oor alles in die hemel en op aarde. Dit sluit elke Woord van God wat in die Bybel opgeskryf is.

Daarom, aan Hom kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in hemel en op aarde; aan Hom, die Heer Jesus Christus, kom toe die koningskap en die selfverhoging as Hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van Hom, en Hy heers oor alles; en in Sy hand is krag en mag, en in Sy hand is dit om alles groot en sterk te maak (1Kron./1Chron. 29:11, 12; Rom. 11:36).

Hy regeer oor al die koninkryke van die nasies (2Kon./2Kings 19:15; Ps. 47:92). En volgens sy will handel met die leër van die hemel (Dan. 4:35; Matt. 28:18). Dié leer van die hemel verwys na die Satan en sy owerhede en magte, soos in Ef./Eph. 6:12 genoem.

In Jes./Isa. 25:7, 8 word  die Satan en sy koninkryk ook beskryf as ʼn uitgespreide sluier wat al die volke omsluier. En, in Jer. 51:25 as ʼn berg wat verwoes – dit is ook hierdie berg waarna ons Heer Jesus Christus in Matt. 17:20 verwys.

Die apostel Paulus leer dat aangesien ons dan vlees en bloed is, het Hy ook vlees en bloed kom word sodat Hy deur die dood die Satan wat mag oor die dood gehad kon verwoes, en ons verlos mag wees (Heb. 2:14, 15).

1Kor./1Cor. 15:24, 25 leer ons dat ons Heer Jesus Christus as koning sal heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Daarna, aan die einde, sal Hy die Koninkryk aan God, Sy Vader oorgee.

Emmánuel

Ons leer ook in die Bybel dat ons Heer Jesus Christus Emmánuel genoem word. So lui die profesie ook in Jes./Isa. 7:14; Matt. 1:23.  Emmánuel beteken: God met ons.

God het sy Seun in die naam “Emmánuel” aan die Jode bekend gemaak. Die Naam “Emmánuel” is nie vir die heidene nie, en is nie met die bediening van die Heilige Gees nie.

Dit is ook waarom ons Heer Jesus Christus nie met die Griekse Siro-Feniciese vrou in Matt. 15:22 wou praat nie, en haar met ʼn hond vergelyk het. Dit ook hoe die apostel Paulus en die Heilige Gees ongelowiges sien (Filip./Phil. 3:2; Matt. 7:6; Openb./Rev. 22:15).

God het sy Seun as Emmánuel, “net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel” (Matt. 15:24).

Dit is eers met die bediening van die Heilige Gees dat God hom tot die heidene gewend het deur die Naam van sy Seun, Jesus Christus.

In Hand./Acts 13:46 het die apostels Paulus en Bárnabas vry-uit tot die Jode gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie — kyk, ons wend ons tot die heidene.” Van toe af is die Evangelie van die Heerlikheid van God in Jesus Christus aan die heidene verkondig.

Die Woord van God in Jesus Christus

Die heerskappy wat Elohim, die Oue van Dae, aan Sy Seun oorgegee het, sluit ook die heerskappy oor Sy Woord in om dit te volbring.

Ewewel, gelowiges in Jesus Christus is vry van elke verwyt en vervloeking wat in die Bybel opgeskryf is. Gelowiges in Jesus Christus het alleenlik die verbonde van beloftes van verlossing en genesing en seëninge deur Jesus Christus verkry.

Die apostel Paulus leer in Ef./Eph. 2:11, 12: “Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld.” Uit Ef./Eph. 2:11, 12 leer dat sonder Christus is ons sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld.

Verder sê die apostel Paulus in Ef./Eph. 2:13, 14: “Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want Hy is ons vrede…” Uit Ef./Eph. 2:13, 14 leer ons dat ons alleenlik deur die bloed van die Lam van God die beloftes van verlossing en seëninge van die verbonde deelagtig word.

Die apostel Paulus leer ook in 2Kor./2Cor. 1:20, en sê: “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.” Wanneer ons die beloftes van verlossing en seëninge van die verbonde in Christus ontvang dat ons God verheerlik.

Daar is ook geen grimmigheid (toorn) en verwyt in Jesus Christus teenoor jou nie (Jes./Isa. 27:4; Jak./Jam. 1:5). Want, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus (Rom. 5:1).

Die Naam van die Woord van God en die Naam van Jesus Christus

In Openb./Rev. 19:12, 13 beskryf die apostel Johannes die voorkoms, asook die Naam van ons Heer Jesus Christus, en sê: “En sy oë was soos ʼn vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ʼn Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. En Hy was bekleed met ʼn kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God.”

In Openb./Rev. 19:13 leer ons dat die Naam van ons Heer Jesus Christus ook die Woord van God heet. In Joh. 1:1-3 leer ons: “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.” Hier in Joh. 1:3 leer ons van nog ʼn Persoon in die Godheid behalwe die Vader, die Seun en die Heilige Gees – dit is, die Woord van God.

Ons leer ook dat dit hierdie Woord van God is wat vlees kom word het. Joh. 1:14 leer: “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ʼn heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.”

Die Woord van God is Jesus Christus, en kan net in die Naam van Jesus Christus toegeëien en vervul word. In Kol./Col. 3:16 beveel die apostel Paulus ons: “Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid.”  So kan ons ook verstaan dat wanneer die Woord van God in ons harte woon, dan woon die Heer Jesus Christus in ons harte. Daarom is dit ook belangrik dat ons die Woord van God in wysheid in ons harte bewaar.

Gekruisig in die Naam van Jesus Christus

In Jes./Isa. 62:6b leer ons: “o Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes — moenie rus nie.” Die woord “HERE” is ʼn vertaling van die Hebreeuse woord “Yehôvâh”. Ons weet dat Yehôvâh God nie aan die kruishout op Gólgota gesterf het vir ons sondes nie.

Ons weet wel dat God die Vader sy Seun Jesus Christus in die vlees ontvang het (Luk. 1:35), en Hom oorgelewer het ter wille van ons oortredinge en opgewek het terwille van ons regverdigmaking (Rom. 4:25).

Die Naam van die Seun van God wat deurboor was vir ons oortredinge is nie Elohim, of Yehôvâh, of El Shaddai nie – dit is nie wat die Skrif ons leer nie (Jes./Isa. 53:4, 5). Sy Naam is ook nie “Heilige” Gees nie. Die Naam van die Heilige Gees is ook nie “Heilige Gees” of “Vader” of “Seun” nie. Dit is in die Naam van Jesus Christus dat ons God aan sy beloftes herinner.

Laat U Naam Geheilig Word

Vir die wat Joods is leer die Woord van Christus in Matt. 6:9: “Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word.” Dít bid die Jode in die Naam van Yehôvâh.

Vir ons wat nie Joods is nie, lui hierdie gebed in Matt. 6:9 só: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word in die Naam van Jesus Christus.

Dit is ook hoe die dissipels gebid het, dat God die Vader sy hand uitstrek tot genesing, sodat tekens en wonders deur die Naam van sy heilige Kind Jesus plaasvind (Hand./Acts 4:30). Wanneer die dissipels gespreek en gepreek het, dan het hulle ook in die Naam van Jesus Christus gespreek (Hand./Acts 9:27, 29).

Ook wanneer die dissipels gedoop het, dan het hulle in die Naam van Jesus Christus gedoop – en nie in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie (Hand./Acts 2:38; 8:16; 10:48; 19:5).

Soos dit destyds in Hand./Acts 4:18; 5:40 was, so is daar nou nog diegene wat leer dat jy nie in die Naam van Jesus moet spreek, of gedoop moet word nie.

Ook wanneer jy jou lewe toewy om God te dien, dan wy jy dit toe aan die Naam van Jesus Christus (Hand./Acts 15:26). En, wanneer jy duiwels uitdryf, dan doen jy dit in die Naam van Jesus Christus – en nie in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie (Mark. 16:17; Hand./Acts 16:18).

Self wanneer ons God dank, dan dank ons Hom in die Naam van Jesus Christus (Rom. 7:25; Ef./Eph. 5:20). Jy kan die Heilige Gees slegs ontvang as jy in die Naam van Jesus Christus gedoop is (Hand./Acts 8:16).

Waar Twee of Drie in my Naam Vergader

Wanneer jy in die Naam van Jehova bid en aanbid dan roep jy die Gees van Jehova in jou teenwoordigheid. Dit geld vir enige ander naam, soos Boeddha, Mohammed, ens. As jy in die Naam van Jehova bid en aanbid dan staan jy veroordeeld. Want niemand kan die hele Wet van Moses onderhou nie. Dit is waarom God sy Seun gestuur het. Sodat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie ( Hand./Acts 13:39).

Jy kan God net eer en verheerlik deur die Naam van Sy Seun Jesus Christus te heilig en te glo. Dit is alleenlik in die Naam van Jesus Christus dat Hy Self manifesteer. Soos die Meester self sê: Waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde (Matt. 18:20).

Maar deur Hom wat in die Bybel geopenbaar is as die Oue van Dae, Elohim, Al Shaddai, Jehova EK IS, en so meer, is ons in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing (1Kor./1Cor. 1:30). 

Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die Heer Jesus Christus roem (1Kor./1Cor. 1:31).

Tot volgende keer.

God se rykste seën en leiding.

Verwante Artikels

Bekering

Gebed Ten Tye van Krankheid


Klik Hier om die Engelse Weergawe van Hierdie Artikel te Lees


 

Bekering

brianvisagie.co.za - Bekering - Featured Image - Joh. 1 v 4-c

Leestyd: 10 minutes

Wat is Bekering?

BrianVisagie.Co.Za - Bekering - Brian Visagie -Profile Pic.In 2Kron./2Chron. 7:14 spreek die Woord van God dat as sy volk hulle verootmoedig en bid en Sy aangesig soek en, “hulle bekeer van hul verkeerde weë”, dan sal Hy uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.” Die woord “bekeer” is ʼn vertaling van die Hebreeuse woord “shûb” wat beteken om terug te draai na die oorspronklike plek.

Die oorspronklike woonplek van die mens se siel was voor die Aangesig van God in die Heerlikheid van God met die Lig van die ewige lewe. Met die val van Adam en Eva is die mens geskei van die Heerlikheid van God wat nou in die Aangesig van Jesus Christus te vinde is.

In Hand./Acts 26:18 beskryf ons Heer Jesus Christus bekering as: om jou oë te open, dat jy jou van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat jy deur die geloof in Hom vergifnis van sondes en ʼn erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang.

Die woord “vergifnis” is ʼn vertaling van die Griekse woord “aphesis” en beteken vryheid. In Christus Jesus verkry ons vryheid van die duisternis in die mag van die Satan.

Die woord “sonde” is ʼn vertaling van die Griekse word “hamartia” en beteken om die merk te mis – dit is, om te dwaal.

Hand./Acts 26:18 leer ons die volgende:

 • Bekering is om van die duisternis weg te draai na die lig toe.

Hierdie duisternis is ʼn geestelike duisternis wat alleenlik in ons drome en visioene te sien is. Ons drome en visioene is geestelik, en word verlig deur die mag van die Satan se geestelike nabootsing van die son en sy lig, die maan en sy lig, en ook ʼn nabootsing van enige mensgemaakte lig, soos die lig van ʼn vuur of ʼn kers, en selfs elektriese ligte.

Die hele wêreld lê in die mag van die Satan (1Joh. 5:19). Dit is as gevolg van Adam en Eva se oortreding in Gen. 3:6 van die Woord van God in Gen. 2:16, 17.

 • Duisternis is die mag van die Satan – die Satan is duisternis.
 • Die duisternis is sonde.
 • Wanneer ons in die duisternis is, dan is ons in die sonde, en dan sondig ons.
 • Om te sondig beteken om weg te dwaal van die lig. Dit is bekend as die sonde van ongeregtigheid. Dit is nie die sonde teen iemand nie. Soos byvoorbeeld, om iemand te vermoor, ens.
 • Lig is die mag van God – God is lig en in Hom is geen duisternis nie (1Joh. 1:5).

Die lig waarna hier verwys word is die Lig van die Heerlikheid van God. Die Lig van die Heerlikheid van God is ʼn Lig wat die Ewige Lewe bevat en meebring.

Die Heerlikheid van God met die Lig van die Lewe is met die bedeling van die Nuwe Testament alleenlik in Jesus Christus te vind.

Ons Heer Jesus Christus is die Lig van die Lewe (Joh. 8:12). In Hom is lig en die lig is die lewe van almal wat daarin glo en wandel (Joh. 1:4).

Ons Heer Jesus Christus het Sy Lewe afgelê vir jou sodat jy die Lig van die Ewige Lewe mag beërwe en daarin wandel (Joh. 3:15, 16; Ps. 56:14; Job 33:28-30).

 • Christus is die mag van God.
 • Om in die Lig te wees is om in Christus te wees.
 • In Christus ontvang ons vergifnis van die duisternis (die sonde van ongeregtigheid).
 • Met die vergifnis van ons sondes (duisternis) ontvang ons ʼn erfdeel onder die geheiligdes.

In Kol./Col. 1:12 noem die apostel Paulus die “erfdeel onder die geheiligdes” ook die “erfdeel van die heiliges in die lig”. Die lig van Heerlikheid van God is die erfdeel van die geheiligdes.

Die Skeiding van die Mens se Siel van die Ewige Lewe

Die skeiding van die mens se siel van die Ewige Lewe het die verderwing, en uiteindelik die dood, van sy liggaam meegebring. In Gen. 3:22 lees ons: “Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!”

Uit Gen. 3:22 kan ons leer dat die mens vir ewig sou lewe deur gemeenskap met die Boom van die Lewe te hê. Om gemeenskap met ʼn gees te hou beteken dat jy op daardie gees versot is, en in hom glo en vertrou.

In Gen. 3:23, 24 lees ons verder: “Toe stuur die HERE God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het Hy dan die mens weggedrywe en gérubs aan die oostekant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak.”

God het die mens gewaarsku dat hy sekerlik sal sterf as hy van die boom van die kennis van goed en kwaad eet (Gen. 2:17). Nogtans, het die mens van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet (Gen. 3:6), en gevolglik gesterf. Dié dood wat die mens in Gen. 3:6, 7 gesterf het is ʼn geestelike dood, en nie die dood van sy liggaam nie.

Geestelike dood is die oorgang van die mens se siel uit die Lig van die Heerlikheid van God na die lig van die duisternis van die Satan. Daarom waarsku die Woord van Christus in Luk. 11:35: “Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie.”

Die geestelike dood het na almal in hierdie wêreld deurgedring. So leer die apostel Paulus in Rom. 5:12: “Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het.”

Die Bome van die Tuin van Eden

In Gen. 2:9 leer ons: “En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad.”

Die bome van die Tuin van Eden is nie dieselfde bome van die aarde wat God in Gen. 1:11, 12 geskep het nie. Die bome in die Tuin van Eden beskryf geeste. Geeste staan ook bekend as engele, en ook in Gen. 6:2 as die seuns van God. Die Boom van die Lewe stel die Heilige Gees voor, en die boom van die kennis van goed en kwaad stel die Satan voor.

Verder lees ons in Gen. 2:16, 17: “En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.” Om te eet van ʼn boom in die Tuin van Eden beteken om gemeenskap met daardie gees in die Tuin te hou.

In Gen. 3:1-5 leer ons dat die boom van die kennis van goed en kwaad die vrou mislei het om gemeenskap met hom te hou. Gen. 3:6 vertel verder: “Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ʼn lus was vir die oë, ja, ʼn boom wat ʼn mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.” Gen. 3:6 leer ook dat Eva die mooiheid (nie skoonheid en reinheid nie) van die Satan begeer het.

Die Aangesig van God

Deur hul ongehoorsaamheid aan die Woord van God het Adam en Eva weggeval van die Aangesig van God. Dit beteken dat die siel van die mens nie meer in die Lig van die Aangesig van God kon woon nie.

Wanneer die Bybel praat van die Aangesig van God dan spreek die Bybel van die voorkoms van God.

Die Voorkoms van die Aangesig van God

 • Die voorkoms van God is dieselfde soos dié van Sy Seun Jesus Christus en Sy Heilige Gees. Die Vader en die Seun en die Heilige gees is een en dieselfde Persoon – Jesus Christus.

Openb./Rev. 1:16 leer dat die Aangesig van ons Heer Jesus Christus skyn soos die son in sy krag. Die son en sy krag is nie die Aangesig van ons Heer Jesus Christus nie.

Die lig van die son is ook nie die Lig van die Ewige Lewe in die Heerlikheid van God nie. In Hand./Acts 26:13 beskryf die apostel Paulus die Aangesig van ons Heer Jesus Christus as, “ʼn lig uit die hemel, sterker as die glans van die son”.

Die Lig van die Aangesig van ons Heer Jesus Christus is die Lig van die Ewige Lewe wat in die Heerlikheid van God is. In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense (Joh. 1:4). Die Lig van die Ewige Lewe in die Heerlikheid van God skyn sterker en skoner as die son wat skyn in sy krag.

Jy kan in die Lig van die Heerlikheid van Christus kyk, maar jy kan nie in die son kyk nie. Dis omdat jy die son met jou vleeslike oog aankyk, en die Aangesig van die Heilige Gees met jou geestelike oog aankyk.

Die Aangesig van God in Jesus Christus

Met die bedeling van die Nuwe Testament is die Aangesig van God in die Aangesig van ons Heer Jesus Christus te vinde. Dit is omdat God alle heerskappy en mag aan Sy Seun Jesus Christus oorgegee het  (Dan. 7:13, 14).

In 2Kor./2Cor. 4:6 leer die apostel Paulus dat God in ons harte geskyn het om die lig te bring van die kennis van die heerlikheid van God wat in die aangesig van Jesus Christus is. Wanneer jy die Lig van die Heerlikheid van God gesien het, sal jy die kennis van die heerlikheid van God verkry.

 • Die Lig van die Aangesig van ons Heer Jesus Christus verlig die Koningryk van God (Openb./Rev. 21:23). Ons Heer Jesus Christus is ook die Lig van die Ewige Lewe. In Joh. 1:4 leer ons, “In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.”

Uit Joh. 1:4 kan ons verstaan dat die Ewige Lewe in Jesus Christus is, en dat die Ewige Lewe die Lig van die mense is. Dit beteken dat wanneer jy in Jesus Christus glo, jy in Sy Lig moet wandel. So sal jy die Ewige Lewe beërwe.

Die Aangesig van die Satan

Die aangesig van die Satan is ook in lig. Maar, die lig van die aangesig van die Satan verskil van die Lig van die Heerlikheid van God.  Gen. 3:6 is ook  ʼn beskrywing van die aangesig van die Satan. In Gen. 3:6 lees ons: “Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ʼn lus was vir die oë, ja, ʼn boom wat ʼn mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.”

Uit Gen. 3:6 kan ons leer dat die verskyning van die aangesig van die Satan mooi en begeerlik is. Die aangesig van die Satan kan ook ʼn mens intelligent en slim maak. Alhoewel die slimheid van die Satan nie die Kennis van die Heerlikheid van God bevat, en gee nie.

Terwyl die Aangesig van God skerper as die son in sy krag skyn, is die verskyning van die aangesig van die Satan presies soos die son en sy lig. Die Lig van die Heerlikheid van God het die glans van die reënboog daarin (Eség./Ezek. 1:27, 28). Daarenteen, is die lig van die Satan soos dié van die son in al sy vorme, maar sonder die glans van die reënboog.

Die Aangesig van God is in die Lig van die Heerlikheid van God. Daarenteen, is die aangesig van die Satan met die ligte van die aarde. Die ligte van die aarde is die son, die maan en mensgemaakte ligte soos, ʼn lamp, ʼn vuur of ʼn kers, of selfs ʼn elektriese lig. Dit is ook hierdie ligte wat ons drome en visioene verlig.

Jou Geestelike Burgerskap

Daarenteen, is die burgerskap van die weergebore Christen vanuit die Hemel – daardie Heilige Stad Jerusalem daarbo.

Filip./Phil. 3:20 leer: “Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus.”

Die wedergebore Christen verwag die Heer Jesus Christus vanuit Sy Koninkryk in Sy Lig van die Heerlikheid van God in hul drome en visioene.

Die Lig van die Koninkryk van God

Openb./Rev. 21:23 beskryf die Lig van die Koningryk van God. In Openb./Rev. 21:23 leer ons: “En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.” Die stad wat hier genoem word is die Heilige Stad Jerusalem, daarbo (Gal. 4:26). Jerusalem daarbo, is die Koninkryk van God. Die Satan boots als na wat God doen, en het ook vir sy koninkryk die naam Babilon gekies (Openb./Rev. 18:2).

Uit Openb./Rev. 21:23 kan ons die volgende leer:

 • Die Heilige Stad Jerusalem het nie die son of die maan nodig om hom te verlig nie.
 • Die Heerlikheid van God verlig die Koninkryk van God.
 • Ons Heer Jesus Christus, die Lam van God, is die lamp (lig) van die Heerlikheid van God wat die Koninkryk van God verlig. Ons Heer Jesus Christus is die Lam van God wat vir ons sondes geoffer was op Gólgota (Openb./Rev. 5:6, 9; 1Pet. 1: 19, 20).

In Openb./Rev. 21:24 lees ons ook: “En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin.” Ons is geroep om ons te bekeer van die lig van die Satan tot die Lig van die Heerlikheid van God (Hand./Acts 26:18; 1Pet. 2:9). Die Lig van die Heerlikheid van God is net in ons Heer Jesus Christus te vinde.

Om in die Lig van die Heerlikheid van God in Christus te wandel moet jy die drome en droomgesigte wat nie in die Lig van die Heerlikheid is nie weerstaan en verwerp. Die apostel Petrus stel dit so in 2Pet. 1:19: “En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte.”

Deur die drome en droomgesigte te weerstaan en die geskrewe Woord van Christus aan te kleef, sal jy jou hart rein hou van die besoedeling van drome en droomgesigte. Die Woord van Christus verklaar in Matt. 5:8: “Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.” 

In Joh. 1:9, 12 leer ons ook: “Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld. Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo”.

Die Lig van die Koninkryk van Satan

Toe God die mens van Sy aangesig weggewerp het, was die mens se siel oorgelaat aan die genade van die Satan en sy lig. Die lig van die Satan bevat die dood van die siel én die liggaam. Die dood van die siel is geestelik, en die dood van die liggaam is vleeslik.

Die lig van die Satan verander van lig na duisternis, en van duisternis na lig. Dit is ook wat die apostel Paulus van praat as hy in 2Kor./2Cor. 11:14 sê dat die Satan homself verander in ʼn engel van die lig.

Dit is ook waarom ons Heer Jesus Christus ons waarsku en sê, Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie ( Luk. 11:35). Verder leer ons in Matt. 6:23b: “As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!

In die tyd van die Ou Testament het die Satan nog in die Lig van die Heerlikheid van God verskyn. In dié tyd kon die mense nie altyd met sekerheid weet wanneer ʼn droom of ʼn visioen uit God, of uit die Satan is nie. Dis ook waarom Gídeon die Engel van God met ʼn vlies getoets het (Rigt./Judg. 6:36-40).

Die lig van die dood werk verderwing, en uiteindelik die dood in die siel en liggaam van elke mens en alle lewende wesens. Die verderwing van ons fisiese liggaam staan alom bekend as veroudering.

Alhoewel die mens op die aarde lewe in sy liggaam, is  die siel van die mens geestelik dood wanneer dit in die lig van die Satan woon. Dit is van hierdie lig van die Satan wat jy jou moet bekeer.

God se rykste seën en leiding.

Verwante Artikels

Gebed in Tye van Krankheid