Die Heilige Gees – Deel 3

brianvisagie.co.za - Die Heilige Gees Deel 3 - Gewilde Prent - Ps. 107 v 20 - c
Leestyd: 13 minutes

BrianVisagie.Co.Za - Die Heilige Gees Deel 3 - Brian Visagie -Profile Pic.Die Berg wat Verwoes

In Jer. 51:25 spreek die Woord van God: “Kyk, Ek het dit teen jou, o berg wat verwoes, spreek die HERE; jy wat die hele aarde verwoes. En Ek sal my hand teen jou uitstrek en jou van die rotse afrol en sal jou maak ʼn afgebrande berg.” Die berg in hierdie Skrif is ʼn geestelike berg. Dit is die woonplek van die koninkryk van die Satan.

Die Woord van God spreek ook Jes./Isa. 25:7 aangaande hierdie berg van die koninkryk die Satan. Jes./Isa. 25:7 profeteer: “En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is.” Hier, in Jes./Isa. 25:7, word die berg van die Satan ook beskryf as ʼn berg met ʼn uitgespreide sluier. Jes./Isa. 25:7 leer ons ook dat dié uitgespreide sluier die siel van elke mens in die wêreld bedek.

Dit is ook hierdie berg van die Satan waarvan ons Heer Jesus Christus in Matt. 17:20 sê: “… voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ʼn mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.” Dié lering van ons Heer Jesus Christus is ʼn lering aangaande geestelike dinge, en verwys na ʼn geestelike berg.

Dit is ook hierdie berg tot wie die Woord van God in Sag./Zech. 4:7 spreek: “Wie is jy, groot berg? Voor Serubbábel sal jy tot ‘n gelykte word!”

Die Sluier van die Dood

Die profeet Jesaja profeteer in Jes./Isa. 25:7, 8: “En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here HERE sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem; want die HERE het dit gespreek.”

In Jes./Isa. 25:7, 8 leer ons:

 • Die berg van die Satan bevat ʼn sluier wat die siel van elke mens bedek.
 • Die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier bevat die dood – dit is ʼn sluier van die dood. Hierdie sluier van die dood verblind die geestes oog van jou verstand (sinne), sodat jy nie die lig van die Heerlikheid van God in Jesus Christus kan sien nie.

In 2Kor./2Cor. 4:3, 4 leer die apostel Paulus: “Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.”

Die terme “die god van hierdie wêreld” verwys na die Satan. Die sluier van die dood verhoed dat jy die Lig van die Heerlikheid van Christus met jou geestes oog sien wanneer jy ʼn droom of ʼn visioen ervaar.

In 2Kor./2Cor. 3:14 noem die apostel Paulus die sluier van die dood, ʼn bedekking wat by die lesing van die Ou Testament oor ons harte bly. maar in Christus vernietig word. 

Die Vervulling van Jes./Isa. 25:7, 8

Jes./Isa. 25:7 beteken dat die sluier van die dood oor die siel van elke mens lê. Dié sluier skei die siel van elke mens van die Lig van die Lewe in Christus Jesus (Joh. 8:12;. Ps. 56:14). Die Lig van die Lewe in Christus Jesus is in die Heilige Gees van die Heerlikheid van God. Die Heilige Gees van die Heerlikheid van God is alleenlik in Jesus Christus.

Die Woord van God profeteer ook in Jes./Isa. 25:7 dat ons Heer Jesus Christus die sluier van die dood sal vernietig. Die Profesie van God in Jes./Isa. 25:7, 8 het in vervulling gegaan deur die verlossende werk van ons Heer Jesus Christus.

Die verlossende werk van ons Heer Jesus Christus behels:

 • Sy vleeswording (Joh. 1:14),
 • Sy kruisdood (Matt. 27:35; Gal. 3:13, 14),
 • Sy opstanding uit die dood (Matt. 28:5, 6),
 • Sy hemelvaart (Hand./Acts 1:9),
 • Sy sitplek aan die regterhand van God Sy Vader ( Mark. 16:19), waar Hy vir jou intree (Rom. 8:26, 27).

In Heb. 2:14, 15 getuig die apostel Paulus: “Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het — dit is die duiwel — en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.” 

Die Satan is Sonde

Die Satan is sonde, en alles wat uit sy koninkryk spruit is die werke van ongeregtigheid. In 2Thess. 2:3 verwys die apostel Paulus na die Satan as die “mens van sonde”, en “die seun van die verderf”. Alles wat uit die sluier van die dood spruit is die sonde van die ongeregtigheid.

Elke mens word in die mag van die Satan se sonde en ongeregtigheid gebore. Want, die hele wêreld lê in die mag van die Satan (1Joh. 5:19). Dit is dié sonde en ongeregtigheid wat koning David in Ps. 51:7 AOV/Ps. 51:5 teenoor God bely nadat hy egbreek en moord gepleeg het.

Omdat ons almal in die mag van die Satan gebore is, bring ons van nature die werke van die Satan voort. Die werke van die Satan staan ook bekend as die werke van die vlees (Gal. 5:16, 17, 19-21). Die werke van die vlees is eintlik die karakter en gedagtes van die Satan.

Jy glo en doen ook die ongeregtigheid wanneer jy die drome en visioene van die Satan verruil vir die geskrewe Woord van God. Almal wat die werke van die Satan glo en doen is werkers van ongeregtigheid (Matt. 7:22, 23).

Solank as wat ons in dié sonde en ongeregtigheid bly, leef ons in die sonde. Dit is hierdie sonde van die ongeregtigheid wat ons skei van die Heerlikheid van God. Die apostel Paulus stel dit so: almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God (Rom. 3:23).

Die sonde (die Satan) skei ons van die Lig van die Heerlikheid van God (2Kor./2Cor. 4:4). Die Lig van die Heerlikheid van God is alleenlik in Jesus Christus (Joh. 1:4). God het Sy Seun opgeoffer om jou siel te verlos uit die mag van die Satan (Ps. 56:14; Joh. 3:16; Rom. 8:32). 

Die Krag van die Sluier van die Dood

2Kor./2Cor. 3:14 leer ons ook dat die sluier van die dood nie opgelig word by die lesing van die Ou Testament nie. Die terme “Ou Testament” verwys hier na die Wet van Moses. Dit beteken dat wanneer jy aan die Wet van Moses kleef, dan bly jy onder die sluier van die dood. Jy kleef aan die Wet van Moses wanneer jy deur die Wet van Moses geregverdig wil wees (Gal. 5:4, 5).

Die Wet van Moses word vervul deur die Wet van Christus (Joh. 13:34; 1Kor./1Cor. 9:21; Gal. 6:2). Die Wet van Christus staan ook bekend as die Koninklike Wet. Jak./Jam. 2:8 leer: “As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die Skrif: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself — dan doen julle goed”.

In 1Kor./1Cor. 15:55-57 getuig die apostel Paulus: “Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.”

Uit 1Kor./1Cor. 15:56 leer ons ook dat hierdie berg van die koningryk van die Satan met sy sluier van die dood sy krag in die Wet van Moses het. Verder leer ons ook in 1Kor./1Cor. 15:57 dat God ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus. Alleenlik wanneer jy jou tot die Heer Jesus Christus bekeer, word die sluier van die sonde en die dood oor jou siel weggeneem (2Kor./2Cor. 3:16). 

Die Leërskare en die Leër van die Hemel

In Dan. 4:35 staan die Satan en sy engele ook bekend as die leër van die hemel. Verder staan die Satan en sy engele ook in die Bybel bekend as die leërskare van die hemel (Jes./Isa. 34:4), en die leër van die hemel (Neh. 9:6; Jer. 19:13; Dan. 4:35; Hand./Acts 7:42). 

In 2Kon./2Kings 17:16; Hand./Acts 7:42, 43 kan ons ook leer dat die maak van beelde, en die verering daarvan, lei tot die aanbidding van die leër van die hemel en Baäl (Satan).

Dit is van hierdie sluier van die dood waarvan Jes./Isa. 34:4 ook getuig: “En al die leërskare van die hemel vergaan, en die hemel word inmekaar gerol soos ʼn boek en al sy leërskare val af soos ʼn blad van die wingerdstok afval en soos vye afval van die vyeboom.”

In Jes./Isa. 34:4 leer ons dat:

 • Al die leërskare van die hemel vergaan. Dit verwys na die Satan en sy engele wat uit die Hemel – die Koninkryk van God gewerp is (Openb./Rev. 12:7-9).
 • Die “hemel word inmekaar gerol”. Die hemel wat inmekaar gerol word verwys na die sluier van die dood, en is nie die Hemel van die Koninkryk van God nie.

Die sluier van die dood is daardie hemel wat geopen word wanneer die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus in die Wolk van die Hemel oor jou vaardig word (Matt. 3:16; 24:30; 26:64; Mark. 1:10; 14:62; Hand./Acts 7:56).

 • Die “leërskare val af soos ʼn blad van die wingerdstok” verwys ook na die Satan en sy engele wat uit die Hemel gewerp is ( Openb./ Rev. 12:7-9).

Hierdie profesie in Jes./Isa. 34:4 word ook weergegee in Luk. 10:18; Joh. 12:31, en is vervul in Openb./Rev. 12:9, 12, 17. 

Owerhede en Magte van die Lug

Die Satan en sy engele in die sluier van die dood staan ook bekend as die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, en die bose geeste in die lug (Ef./Eph. 6:12).

In Ef./Eph. 6:11, 12 leer die apostel Paulus: “Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.”

Hierdie owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en bose geeste in die lug verwys na die Satan en sy engele. Die Satan en sy engele staan ook bekend as die leër van die hemel (Dan. 4:35).

Hierdie bose geeste van die Satan regeer oor die hele wêreld. So leer die apostel Johannes ook in 1Joh. 5:19: “Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê.” 

ʼn Geestelike Vors oor Elke Land

Elke land in hierdie wêreld het ʼn geestelike vors van die Satan wat daaroor regeer. In Dan. 10:13 sê die Engel Gabriel aan Daniel: “maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië.” Dié vors van die koninkryk van die Perse is ʼn engel van die Satan wat oor Persië regeer.

Verder verkondig Dan. 10:20: “Toe sê hy: Weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse; en as ek heengegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland.” Hier in Dan. 10:20 leer ons dat ook Griekeland ʼn gees van die koningryk van die Satan het wat oor hom regeer. So leer ons ook van die vors van Tirus in Eseg./Ezek. 28:2. 

Die Familie Gees

Net soos wat elke land ʼn gees van die Satan het wat daaroor regeer, so het elke familie in hierdie teenwoordige wêreld ook ʼn gees van die Satan wat daaroor regeer. Elke persoon is dan ook onderworpe aan die gees van sy/haar familie. Die familie gees sal ook deur generasies spesifieke familie lede (die spreekwoordelike swart skaap in die familie) gevange te neem en verdruk met verskillende werke van mislukking, siekte en verwoesting.

In Engelse Bybels staan die familie gees bekend as ʼn “famliar spirit”. In ons Afrikaans Ou Vertaling is familie geeste vertaal as “geeste van die afgestorwenes” en ook “geeste wat waarsê” In Lev. 19:31 spreek die Woord van God: “Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die HERE julle God.”

Die familie gees manifesteer op verskillende maniere in families van die een generasie na die ander. ʼn Familie gees sal hom aan jou in manlike, of vroulike vorm, en selfs in die vorm van ʼn dier in jou drome en visioene openbaar. Die Heilige Gees van Jesus Christus verander nooit van voorkoms nie (Heb. 13:8; Jak./Jam. 1:17).

As jy nie in geestelike aktiwiteit belang stel nie, sal daardie familie gees bloot eenvoudig in die agtergrond werksaam wees met sy werke van misleiding en verwoesting. Dit is die gewoonte van familie geeste om hulle voor te doen as jou afgestorwe moeder, of vader, en selfs as oorlede familie lede – spesifiek wanneer jy sterk na ʼn afgestorwe familie lid verlang.  

Met Die Begin van Jou Geloof

Ons leer in 2Kor./2Cor. 11:14 dat die Satan homself verander in ʼn engel van die lig. Sodra jy in God (of in ʼn god) begin glo sal daardie familie gees hom bloot in die voorwerp van jou aanbidding verander.

Byvoorbeeld:

 • As jy in Mohammed glo, sal daardie familie gees hom aan jou vertoon as  Mohammed, of as ʼn Imam.
 • As jy in Boeddha glo, sal daardie familie gees aan jou verskyn as Boeddha, of die Dalai Lama.
 • As jy ʼn Katolieke is sal daardie familie gees jou besoek in die vorm van Moeder Maria, of selfs ʼn pous of ʼn biskop.
 • As jy ʼn Christen is sal daardie gees van jou familie jou besoek in die vorm van ʼn mens as Jesus Christus. Of, selfs in die vorm van Moses, of ʼn afgestorwe kerk leier van jou familie of gemeente.

Wanneer jy jou tot die Heer Jesus Christus bekeer, sal daardie familie gees selfs probeer om jou dood te maak. 

Alhoewel ons Heer Jesus hier op aarde in die vorm van ʼn mens gewandel het, verskyn Hy nie meer in die gedaante van ʼn mens in drome en visioene nie (2Kor./2Cor. 5:16). Wanneer ons Heer Jesus Christus aan jou in ʼn droom of ʼn visioen verskyn, sal dit in die Heerlikheid van God wees. Want, volgens 2Kor./2Cor. 3:7, 8 is die bediening van die Gees van ons Heer Jesus Christus in die Heerlikheid van God.

Dit is daarom belangrik dat jy die Heilige Gees ontvang sodra jy tot bekering gekom het. Dit is sodat jy die verskil tussen die owerhede en magte van die lug en die Heilige Gees kan ken. Ons leer ook in Hand./Acts 19:1-6 dat die apostel Paulus dit belangrik geag het dat gelowiges die Heilige Gees ontvang, al was dit ook ʼn tyd nadat hulle tot bekering gekom het.        

Geeste van Afgestorwenes

1Sam. 28:5-25 leer ons dat Saul die towerheks van Endor verplig het om vir hom Sameul uit die dode op te roep vir raad.  Dit was ten spyte van die beveel van God in Lev. 19:31 dat Israel hul nie moet begeef tot die geeste van afgestorwenes vir waarsêery nie. Volgens 1Sam. 28:11-19 blyk dit dat God in die Ou Testament toegelaat het dat Sameul uit die dode kon opkom.

Daar is ook Bybel kenners wat van mening is dat dit nie die gees van Samuel was wat uit dit dode opgekom het nie, maar ʼn bose gees wat hom voorgedoen het as Samuel. Juis omdat die Ou Testament ook leer dat wanneer ʼn mens se gees uit hom gaan, en hy hier op die aarde sterf, dan is dit met sy planne gedaan (Ps. 146:4). Die afgestorwenes kan nie hier op aarde planne beraam en uitvoer nie.

In Luk. 16:23-31 leer ons Heer Jesus Christus dat geeste van afgestorwenes geheel en al nie na die aarde kan terug keer om naasbestaandes raad te gee nie. In Luk. 16:29-31 lees ons: Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister. Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.” Die terme “Moses en die Profete” verwys na al die Boeke in die Bybel.

Verder, wil die Woord van God in Jes./Isa. 8:19 weet of mense wat lewe die dooies moet raadpleeg, in plaas van vir God. 

Geestelike Leiding in die Ou Testament

In 1Sam. 28:6 lees ons: “En Saul het die HERE geraadpleeg, maar die HERE het hom nie geantwoord nie — nie deur drome en nie deur die Urim en nie deur die profete nie.” Uit 1Sam. 28:6 kan ons leer dat God gewoonlik tot Israel gespreek het deur:

 • Drome

ʼn Droom ervaar jy in jou slaap. ʼn Visioen ervaar jy egter net wanneer jy wakker is. ʼn Visioen word ook in die Bybel beskryf as ʼn verrukking van sinne (Hand./Acts  10:10; 11:5; 22:17).

 • Die Urim

Die Urim is ook bekend as die Tummim en die Urim. Dit verwys na twee voorwerpe wat die Levitiese Priesters in die borstas van beslissing gedra het (Ex. 28:30). God het die Tummim en die Urim as ʼn medium gebruik om tot die Levitiese Priesters te spreek. Dié, het dan weer aan die kinders van Israel die wil van God bekend gemaak.

 • Die Profete

Die profete van die Ou Testament het ook bekend gestaan as sieners. Hedendaagse sieners is alom bekend as spiritistiese mediums (psychics).

Die Ou Testament weerspieël ʼn tyd van groot geestelike onkunde. Die apostel Paulus leer in Hand./Acts 17:30: “God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer.” Dit is nie die wil van God dat jy in geestelike onkunde wandel nie (1Kor./1Cor. 12:1). 

Geestelike Leiding in die Nuwe Testament

In Heb. 1:1, 2 leer die apostel Paulus: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.” (In Num. 22:28, 30 het God selfs deur ʼn esel gepraat). 

Jy het geen beheer oor wanneer jy in die gees raak en ʼn droom of ʼn visioen ervaar nie. Die geeste van die twee geestelike koninkryke kan na willekeur oor jou vaardig word. 2Tim. 2:26 beteken eintlik dat die duiwel mense na willekeur gevange neem om sy wil te doen. Ewenwel, wanneer jy jou tot die Heer Jesus Christus bekeer dan gee Hy jou mag oor al die krag van die Satan (Luk. 10:19).

Wanneer jy in die gees is, en ʼn droom of ʼn visioen ervaar, en jy dan daardie droom of visioen glo en bepeins en, ook probeer uitlê, dan hou jy gemeenskap met daardie gees van jou droom of droomgesig. So stel jy jouself bloot aan geestelike dwaling. En, so sondig jy teen Christus wat jou met Sy bloed losgekoop het uit die mag van die Satan.

Drome en visioene beïnvloed jou hele lewenswandel, en is ook die geestelike werke van ongeregtigheid waaroor jy geoordeel sal word op die dag van Christus (Rom. 2:16). Daarom maan Spr./Prov. 4:23: “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.”

Bekering uit Dooie Werke

Die geestelike aktiwiteite van die sluier van die dood staan ​​ook bekend as dooie werke. Jy sien en beleef die geestelike aktiwiteite van die sluier van die dood wanneer jy ‘n droom of visioen het. Wanneer jy die geestelike manifestasies van die sluier van die dood koester, dat werk dit allerhande teëspoed en siektes in jou lewe.

Die basiese beginsel van bekering tot geloof in Jesus Christus is om van die dooie werke van Satan se sluier van die dood te bekeer. Heb. 6:1 sê: “Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God,”

Wanneer ons die werke van die sluier van die dood liefhet, en ons ons nie bekeer van sy dooie werke nie, dan het ons die leun lief, en doen ons die leuen (Openb./Rev. 22:15). 

Die werke van die sluier van die dood verander van lig tot duisternis. Daarom word dit die nag genoem en ook die werke van die duisternis. Rom. 13:12 leer: “Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord.” Die “dag” verwys na die Heerlikheid van God met die Lig van die Ewige Lewe van die Koninkryk van God.

God het jou geroep uit die duisternis tot Sy wonderbare Lig in die Heerlikheid van Sy Seun Jesus Christus (2Thess. 2:14; 1Pet. 2:9; 5:10). Sodat jy in die Lig van die Ewige Lewe in die Heerlikheid van Sy Heilige Gees mag wandel (Ps. 56:14).

God seën en gee jou insig.

Verwante Artikels

 

Heilige Gees

Heilige Gees – Deel 2


 

Die Evangelie

BrianVisagie.Co.Za - Die Evangelie - Gewilde Prent - Joh. 12 v 36c
Leestyd: 5 minutes

Die Naam van die Evangelie van Jesus Christus 

BrianVisagie.Co.Za - Die Heilige Gees Deel 4 - Brian Visagie -Profile Pic.Die apostel Paulus verkondig in 2Kor./2Cor. 4:3, 4: “Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.”

Uit  2Kor./2Cor. 4:4 leer ons dat die evangelie van ons Heer Jesus bekend staan as die Evangelie van die Heerlikheid van Christus. Die Heerlikheid van God in Christus bevat die Lig van die Ewige Lewe.

Dit is alleenlik deur die verbonde van die beloftes van seën en verlossing in die Woord van God dat jy toegang tot die Lig van die Ewige Lewe in die Heerlikheid van God in Jesus Christus kan kry.

Die sogenaamde “Evangelie van die Goeie Nuus” is eintlik die Goeie Nuus dat God sy Seun Jesus Christus gestuur en, geoffer het, sodat jy verlos kan wees uit die mag van die Satan se lig en duisternis.

Die apostel Paulus stel dit ook só in Heb. 2:14, 15: “Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het — dit is die duiwel — en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.”

Die Satan se lig en duisternis werk verderf en dood in jou siel en liggaam. Daarom waarsku ons Heer Jesus Christus in Luk. 11:35: “Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie.” Daar is ʼn lig van die duisternis van die Satan, en daar is ʼn Lig van die Heerlikheid van God in Christus Jesus.

Die Heilige Gees en die Heerlikheid van God in Christus  

Rom. 6:4; 8:11 leer ons dat die Heerlikheid van God en die Heilige Gees dieselfde Persoon is wat ons Heer Jesus Christus uit die dode opgewek het.  As jy die Heilige Gees in waarheid wil ken dan moet jy Sy Heerlikheid ken. Want, die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus, en die Koninkryk van God bestaan in die Heerlikheid van God. Daarom leer die Apostel Paulus ook in 2Kor./2Cor. 3:8: “hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie?”

Engelse Bybels gee die Heerlikheid van God aan as “The Glory of God”. In ons Afrikaanse Bybels staan die “Glory of God” bekend as die Heerlikheid van God.

In die Ou Testament van die Afrikaanse Bybel is die woord “heerlikheid” vertaal uit die Hebreeuse woord  “kâbôd kâbôd”. Dié woord beteken, onder andere, gewig en figuurlik, prag en praal en oorvloedige rykdom.

In die Nuwe Testament is die woord “heerlikheid” vertaal uit die Griekse woord “doxa”. Die woord “doxa” beteken onder meer, glorie, roem, eer, ens.

Nie een van die twee woorde “kâbôd kâbôd” of “doxa” is eintlik ʼn beskrywing van die Heerlikheid van God nie.

ʼn Kort Beskrywing van die Heerlikheid van God 

Die Heerlikheid van God is met die Wolk van die Hemel, en nie die wolk van die aarde nie. Die Wolk van die Hemel is ʼn wolk van vuur, soos die vuur van vuurkole, met die gloed van vuurkole (sonder die swart kolle van vuurkole), en ook met die glans van ʼn reënboog daaraan. Die Wolk van die Hemel (Daardie Heilige Stad Jerusalem daarbo) het ook ʼn Lig wat daarin skyn.

Dit is hierdie Lig wat op jou neerstraal in die vorm van ʼn lig-kolom in ʼn droom of visioen van God. Die profeet Eségiël noem so ‘n droom of droomgesig uit die Heerlikheid van God gesigte van God (Eseg./Ezek. 1:1). Gesigte van God is nie die gewone drome of droomgesigte wat alle mense en nasies en stamme op die aarde droom en sien nie.

Dié kolom van lig wat vanuit die Wolk van die Heerlikheid van God straal staan ook in die Bybel bekend as:

 • Die wolkkolom van die Wolk (Ex. 33:9, 10; Deut. 31:15; Num. 12:5).
 • Die Vinger van God (Ex. 31:18; Deut. 9:10), en
 • Die Neerdaling van die Arm van God (Jes./Isa. 30:30).
 • Die Arm van die Here (Jes./Isa. 53:1; Joh. 12:38).

Nog Kenmerke van die Heerlikheid van God

Die Lig van die Heerlikheid van God skyn soos die son in sy krag – dit is ook hoe die Aangesig van ons Heer Jesus Christus beskryf word in Openb./Rev. 1:16. Die Lig van die Heerlikheid van God skyn skoner as die son in sy krag (Hand./Acts 26:13). Jy kan nie in die son kyk nie, maar jy kan in die Lig van die Heerlikheid van God kyk.

Die Lig van die Heerlikheid van God het ook die glans van die reënboog daaraan. Die Lig van die Heerlikheid van God is vol krag en sterkte (Ef. 6:10), en nie met ʼn wonderlike gevoel nie. Die Lig van die Heerlikheid van God kan jou optel en wegdra (Eseg./Ezek. 3:14; 8:3; 11:1; Hand./Acts 8:39, 40).

Kennis van die Waarheid

Die kennis van die Heerlikheid van God is die kennis van die waarheid. Die waarheid is dat die verskyning van die Gees van God deur drome en visioene in die Heerlikheid van God is.

Dit is uiters belangrik dat jy tot die kennis van die waarheid moet kom.  Sodat jy die verskil tussen die Heilige Gees en die gees van die Satan kan ken. Want, die Satan verskyn ook in lig. Maar, die lig van die Satan is nie die Lig van die Heilige Gees van Jesus Christus nie. Dit is ook waarom ons Heer Jesus Christus jou waarsku en in Luk. 11:35; Matt. 6:23 sê: “Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie…as dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!”

In Joh. 1:14 sê die Woord van God: “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.” Die heerlikheid van Jesus Christus staan ook bekend as die kennis van die waarheid. In 2Pet. 1:16 word die Heerlikheid van die Heilige Gees ook Sy “Majesteit” genoem.

Die Wil van God

Weereens, die apostel Paulus verkondig in 1Tim. 2:4 dat dit die wil van die God en Vader van ons Heer Jesus Christus is dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 1Tim. 2:4 leer ons ook dat ons nie sonder die kennis van die waarheid tot redding kan kom nie. So leer ons ook dat die volk van God te gronde gaan weens ʼn gebrek aan die kennis van die Heerlikheid van God in Christus Jesus (Hos. 4:6). Die Heerlikheid van God in Christus is die kern van die Boodskap aangaande Jesus Christus.

In 2Kor./2Cor. 4:3, 4 leer die apostel Paulus ook: “Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.” Uit 2Kor./2Cor. 4:4 leer ons ook dat:

 • Ons verlore gaan sonder die kennis van die Lig van Evangelie van die Heerlikheid van ons Heer Jesus Christus.
 • Die Evangelie van ons Heer Jesus heet eintlik: Die Evangelie van die Heerlikheid van Christus.

   

God seën en gee jou insig.

Verwante Boodskappe

Die Heilige Gees

Die Heilige Gees

 

Die Heilige Gees

brianvisagie.co.za - Christelike Agtergrond - Fokus-illustrasie - 2Pet. 1 v 16; 2Kor. 4 v 6 - Afr
Leestyd: 11 minutes

Geestelike Onkunde

BrianVisagie.Co.Za - Die Heilige Gees Deel 4 - Brian Visagie -Profile Pic.Hierdie is die eerste van vier artikels oor die Persoon van die Heilige Gees.

In 1Kor./1Cor. 12:1, 2 maan die apostel Paulus: “En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode net soos julle ook al gelei is.” Volgens 1Kor./1Cor. 12:1, 2 lei geestelike onkunde tot geestelike misleiding.

Dit is nie die wil van God dat jy geestelik onkundig moet wees nie. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid (Joh. 4:24).

Jy kan God nie in gees en waarheid aanbid wanneer jy geestelik onkundig is nie. Want, die Satan stel hom aan ons voor as ʼn engel van die lig (2Kor./2Cor. 11:14). Wanneer jy deur die Satan mislei word, kan jy nie in die waarheid wandel nie. 

Geestelike Versoeking

In 2Tim. 3:12 leer die apostel Paulus ook dat almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, vervolg sal word. Hierdie vervolging is ʼn geestelike vervolging in die vorm van ʼn versoeking deur die Satan wat hom aan jou voordoen as God.

Wanneer jy dan in jou onkunde die versoeking van die Satan aanvaar om te glo dat hy God is, kan hy allerhande teëspoed en dwaling in jou lewe en liggaam werk. Ons Heer Jesus Christus het dieselfde geestelike versoeking van die Satan weerstaan (Matt. 4:3-11).

In Openb./Rev. 3:10 staan hierdie geestelike versoeking deur die Satan waar hy hom aan jou as God voordoen ook bekend as die uur van beproewing. Die Meester sê in Openb./Rev. 3:10: “Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.”

Geestelike onkunde lei na geloof in verleidende geeste en leringe van duiwels wat hulle voordoen as God, en as engele van God (1Tim. 4:1; 2Thess. 2:3-12). 

Jou Geestelike Aktiwiteit

Elke mens is geestelik, en daarom ook geestelik aktief – of jy dit nou van jouself dink of nie. Selfs die persoon wat nie in God glo nie is geestelik aktief. Volgens 1Thess. 5:23 is die mens gees, siel, en liggaam – dit wil sê, twee dele geestelik en een deel liggaamlik. Die mens is dus ʼn drie-enge wese.

Drome en visioene is die mees algemene geestelike aktiwiteit van enige mens. Selfs die ateïs en die agnostikus droom drome en ervaar visioene. Sommige mense wat in God, of in ʼn god glo is minder geestelik aktief as ander. Dus, sal die wat minder geestelik aktief is minder droom, en selfs geen visioene ervaar nie. 

Jou Geestelike Instink

Een van die mens se geestelike instinkte is geloof. Dus, is geen mens ook sonder geloof nie. Selfs ateïste sal in iets, of in iemand glo, al is dit ook net in hulself.

Elke keer wanneer jy in iets, of in ʼn god glo dan beoefen jy jou geestelike instink en betree jy die geestelike wêreld. Deur jou geloof betree jy, of die Koninkryk van God, of die koningryk van die Satan. 

Wanneer Jy in die Gees Is

Jy is in die gees wanneer ʼn gees oor jou vaardig word. Elke persoon gaan gereeld oor in die gees en sien dan in die geestelike wêrelde. Wanneer jy in die gees is dan sien jy met jou geestelike oog in ʼn droom of in ʼn visioen. Elke keer wanneer jy ʼn droom of ʼn visioen ervaar, dan is jy in die gees. Wanneer jy in die gees is dan hoor jy ook met jou geestes oor.

Wanneer jy in die gees is dan is jy in kontak met een van die twee geestelike koninkryke. Die twee geestelike koninkryke is die koninkryk van die Satan, en die Koninkryk van God.  

Die Koningryk van God behoort aan ons Heer Jesus Christus. In Dan. 7:13,14 leer ons dat God alle mag in die Hemel en op aarde aan sy Seun Jesus Christus gee. Daarom, wanneer die Heilige Gees oor jou kom dan is jy in die gees deur die Gees van die Koningryk van ons Heer Jesus Christus.

Wanneer ʼn gees van die koninkryk van die Satan oor jou vaardig word dan is jy in die gees deur ʼn gees van die koninkryk van die Satan. 

Bybelse Voorbeelde van Wanneer die Mens in die Gees Is

Die volgende drie apostels beskryf hul ervaring van in die gees wees:

Die Apostel Johannes

So beskryf die apostel Johannes sy visioen in Openb./Rev. 1:10: “Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ʼn groot stem gehoor, soos van ʼn basuin, wat sê…”

Die Apostel Petrus

In Hand./Acts 10:10, 11 lees ons, “en hy het baie honger geword en wou eet; en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar ʼn verrukking van sinne oor hom gekom: hy sien die hemel geopend en ʼn voorwerp soos ʼn groot laken na hom afdaal, wat aan die vier hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word.”

Hier word die apostel Petrus se ervaring van in die gees wees, terwyl hy ʼn visioen van die Heilige Gees ontvang, beskryf as ʼn verrukking van sinne. ʼn Verrukking van sinne word ook ʼn beswyming (in Engels a trance) genoem.

Die Apostel Paulus

In Hand./Acts 22:17, 18 vertel die apostel Paulus: “En toe ek in Jerusalem teruggekom het en besig was om in die tempel te bid, het ek in ʼn verrukking van sinne gekom en Hom gesien, en Hy het vir my gesê: Maak gou en gaan haastig uit Jerusalem uit, want hulle sal jou getuienis aangaande My nie aanneem nie.” 

Die apostel Paulus beskryf ook sy ervaring van in die gees wees met ʼn visioen van die Heilige Gees as ʼn verrukking van sinne.

Gesigte van God

In Eseg./Ezek. 1:1 verkondig die profeet Esegiël: “In die dertigste jaar, in die vierde maand, op die vyfde van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien.”

Gesigte staan ook bekend as droomgesigte en, visioene. Die profeet Esegiël noem die drome en visioene van die Heilige Gees van God gesigte van God. Daar is dus, ʼn verskil tussen die drome van God en die drome van die gees van hierdie wêreld. Satan is die gees van hierdie wêreld en, die hele wêreld lê in die mag van die Satan (1Joh. 5:19). Dit is as gevolg van Adam en Eva se ongehoorsaamheid (Gen. 3:1-6; Rom. 5:12, 19).

Gesigte van God is nie die gewone drome en droomgesigte wat alle mense vanuit al die verskillende gelowe droom en kry nie. Die gewone drome en droomgesigte wat ons almal kry spruit uit die mag van die Satan se sluier van die dood. 

Joel 2:28

In Joel 2:28 sê die Woord van God: “En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.”

Joel 2:28 bring drie belangrike geestelike feite aan die lig:

 • Alle mense op aarde, insluitend dié in die Bybel genoem, droom drome en visioene lank voor die profeet Joel se profesie in Joel 2:28 (Gen. 40:5; Rigt./Judg. 7:13; Dan. 2:1; 4:4, 5).
 • Die gees van Joel 2:28 wat uitgegiet word deur God is die Heilige Gees van God, en nie die gees van hierdie wêreld nie.
 • Die drome van Joel 2:28 is gesigte van God. Gesigte van God is gesigte van die Heilige Gees van God, en nie gesigte van die gees van die god van hierdie wêreld nie.

In 2Kor./2Cor. 4:3, 4 leer ons dat die god van hierdie wêreld die sinne van ongelowiges verblind. Die god van hierdie wêreld verblind die sinne van ongelowiges met sy drome en droomgesigte, sodat hulle nie die drome en droomgesigte van God in die Lig van die Heerlikheid van God kan sien nie. Satan is die god van hierdie wêreld. 

Kenmerke van die Gesigte van God

In Eseg./Ezek. 1:4 gee die profeet Esegiël ʼn beskrywing van die droomgesig van God. Eseg./Ezek. 1:4 lees: “Toe het ek gekyk — en daar het ʼn stormwind uit die noorde gekom, ʼn groot wolk met onophoudelike vuur; en ʼn glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter.”

Volgens Eseg./Ezek. 1:1, 4 het droomgesigte van God die volgende kenmerke:

 1. Die Hemele is geopen,
 2. ʼn Stormwind,
 3. ʼn Wolk met onophoudelike vuur,
 4. ʼn Glans was rondom die wolk,
 5. Iets uit die vuur het soos blinkende metaal geskitter.
1.    Die Hemele Geopen

Eseg./Ezek. 1:1 noem ook ʼn belangrike kenmerk van die droomgesigte van God. Dit is, dat gesigte van God met die hemele geopen gesien word. Die profeet Esegiël sê: “toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien.”  

Die terme “hemele geopen” verwys na die sluier van die Satan wat oor die siel van elke mens lê. Die Woord van God spreek in Jes./Isa. 25:7: “En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is.”

Jes./Isa. 25:7 stem ooreen met 1Joh. 5:19, en praat van ons Heer Jesus Christus wat die uitgespreide sluier sal vernietig. Die apostel Paulus leer ook dat wanneer jy tot die Heer Jesus Christus bekeer is, dan word dié sluier oor jou siel weggeneem (2Kor./2Cor. 3:16).

Die terme “hemele geopen” beteken ook dat wanneer die Heilige Gees van ons Heer Jesus aan jou in ʼn droom of droomgesig verskyn, dan sal jy dié sluier oor jou siel opgelig sien. So is daar dan ʼn onderskeid tussen die drome en droomgesigte van die Heilige Gees van God, en die drome en droomgesigte van die Satan.

Nie elke droom en droomgesig van die Heilige Gees word in die Bybel beskryf as met die hemel geopen nie. Dit beteken nie dat die Heilige Gees ook  verskyn sonder dat die hemel geopen is nie.

Hand./Acts 10:11 leer dat die apostel Petrus die  hemel geopend gesien het toe hy ʼn visioen van ons Heer Jesus Christus ontvang het. Nogtans getuig hy nie daarvan in Hand./Acts 11:5-7 nie.

Die volgende Skrifte getuig ook dat die verskyning van die Heilige Gees met die hemel geopen is: Matt. 3:16; Mark. 1:10; Luk. 3:21; Hand./Acts 7:56; Openb./Rev. 4:1; 11:19; 19:11. 

Die Hemel Geopen en die Heerlikheid van God

Die Heilige Gees verskyn sonder uitsondering altyd met die hemele geopen. Want die Heilige Gees en die Heerlikheid van God is een en dieselfde Persoon wat ons Heer Jesus Christus uit die dood opgewek het (Rom. 6:4; 8:11).

Die apostel Paulus leer in 2Kor./2Cor. 3:7-9 dat die bediening van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God is. Dit beteken dat wanneer die Heilige Gees aan jou verskyn en jou bedien, of ʼn wonderwerk doen, dan sal dit altyd in die Heerlikheid van God wees. Die Heilige Gees en die Heerlikheid van God is onafskeidbaar.

Daarom, wanneer jy die hemel geopen sien sal jy ook die Heerlikheid van God sien. Enige geestelike verskyning wat nie in die Heerlikheid van God in Jesus Christus is nie is uit die bose. 

2.    ʼn Stormwind

Ps. 50:3 verkondig: “Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig.”

Wanneer die Heerlikheid van God nie beweeg nie, is dit kalm rondom Hom. Wanneer Hy beweeg klink Hy soos die elemente van ‘n donderstorm, met die klank van ‘n geweldige wind, en die gedreun van baie waters.

Die voorkoms van die Heilige Gees en Sy geluid kan nooit nageboots word nie. Die Heilige Gees is nie ʼn storm nie, Hy lyk en klink bloot soos sommige elemente van die natuur.

In Hand. 2:2/Acts lees ons: “En daar kom skielik uit die hemel ʼn geluid soos van ʼn geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.”

In Hand. 2:2/Acts leer ons dat die koms van die Heilige Gees soos ‘n “geweldige rukwind” klink. Daar was geen geweldige rukwind in die huis nie, net die geluid van ʼn geweldige rukwind wat die hele huis gevul het.

Die Geluid van die Heilige Gees

Die beskrywing van ʼn geweldige rukwind in Hand. 2:2/Acts stem ooreen met die beskrywing van ‘n stormwind in Eseg./Ezek. 1:4. Hand./Acts 2:2; Eseg./Ezek. 1:4 is ʼn beskrywing van die geluid van die Heilige Gees.

Die geluid van die Heilige Gees is ʼn onafskeidbare deel van die gesigte van God. Die geluid van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God word ook beskryf as die geluid van ʼn groot watervloed. In Eseg./Ezek. 43:2 lees ons: “En kyk, die heerlikheid van die God van Israel het van die oostekant af gekom; en die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlikheid.”

Die Heilige Gees van die heerlikheid van God is nie ‘n wind van enige soort nie; die Heilige Gees voel ook nie soos ‘n ligte bries of ʼn sagte windjie nie. Die Heilige Gees kom bloot met die donderende gedreun van ‘n massiewe vloed rollende waters, wat ook klink soos ‘n magtige rukwind (stormwind). 

Die Stem van die Almagtige

Die Stem van die Almagtige is ook die Stem van die Heilige Gees. Eseg./Ezek. 1:24 gee ons hierdie beskrywing van die Stem van die Almagtige, “soos die geruis van baie waters, soos die stem van die Almagtige — ’n gedruis soos die gedreun van ʼn leër.”

Die “geruis van baie waters” verwys na die klank van ʼn groot watervloed. Die “gedreun van ʼn leër” verwys na die geluid van ʼn groot leer soldate wanneer hulle op ʼn harde terrein marsjeer. Beide hierdie beskrywings verwys na ʼn donderende gedreun, wat naastenby soos ʼn stormwind (Eseg./Ezek. 1: 4), en ʼn geweldige rukwind (Hand./Acts 2:2) klink.

Elíhu, Job se vriend getuig: “God donder wonderbaar met sy stem…Sy donderstem kondig Hom aan” (Job 37:5; 36:33). Die Stem van die Almagtige klink soos ʼn tallose menigte stemme wat gelyktydig dieselfde woorde spreek met ʼn donderende klank, en word ook in Heb. 12:19 beskryf as ʼn “basuingeklank en geluid van woorde”. Heb. 12:19 verwys na Ex. 20:18, 19; Deut. 4:10-12. 

Sy stem sny regdeur siel en gees en murg en been (Heb. 4:12), en skud die hele aarde (Joel 3:16; Heb. 12:26). Ek kon skaars op my voete bly! Ek is oortuig dat ek die volle mag van die Stem van die Almagtige gespaar is, sodat ek dit kon verdra en oorleef.

ʼn Aardbewing deur die Heilige Gees in Jesus Christus is sonder verwoesting. Wanneer die geluid en krag van die Heilige Gees die aarde of ʼn gebou skud, dan tuimel dit nie inmekaar soos wanneer die Verwoester dit skud nie (Hand./Acts 4:31; 16:26).

Terwyl die Satan allerhande klanke kan oproep, kan hy nie die geluid van die Heilige Gees van die heerlikheid van God in Christus Jesus naboots nie. In Jes./Isa. 48:11; 42:8 sê die Woord van God uitdruklik, “Ek sal my eer aan geen ander gee nie.” 

Die Stem van ʼn Basuin

Die Stem van die Almagtige is ook die stem van ons Here Jesus Christus en Sy Engele. In Openb./Rev. 1:10, 15 beskryf die apostel Johannes die Stem van ons Heer Jesus Christus, “soos van ʼn basuin… soos die stem van baie waters” Hier, word die klank van die Stem van ons Heer Jesus Christus beskryf as die klank van ʼn basuin en van baie waters.

Dié beskrywing bring mee dat die Stem van ons Heer Jesus Christus nie klink soos die gewone basuine wat ons ken nie. Die “klank van baie waters” stem ook ooreen met die beskrywing van die stem van die Almagtige in Eseg./Ezek. 1:24.

Verder, verklaar die apostel Johannes in Openb./Rev. 4:1: “Ná hierdie dinge het ek gesien – kyk, ʼn geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos ʼn basuin met my hoor spreek het…” Openb./Rev. 4:1 verwys na Openb./Rev. 1:10. Let wel, dit was nie ʼn basuin wat gespreek het nie, maar die Stem van ons Heer Jesus Christus en die Stem van sy Engel wat soos ʼn basuin geklink het.

Heb. 12:19 verwys ook na die geluid van die Stem van God as ‘n “basuingeklank en die geluid van woorde”. Heb. 12:19 verwys na Ex. 20:18, 19; Deut. 4:10-12. Die beskrywing “geluid van woorde” stem ooreen met ’n “groot klomp mense, ’n hele skare wat gelyktydig praat ” in Ezeg./Ezek. 1:24 (DB), en verwys na ‘n magdom stemme. Die Stem van die Almagtige klink soos ‘n magdom stemme wat gelyktydig praat met die klank van donder.

Die Klank van Sy Stem en nie die Klank van ʼn Basuin

Die Stem van ons Heer Jesus Christus is ʼn donderende Stem met die klank van ʼn basuin en die dreun van baie waters en die geluid van baie woorde.

Dit is met hierdie verpletterende stem van Hom dat ons Heer Jesus Christus die Satan en sy werke teen jou bestraf wanneer jy die Skrif glo en bely (Jer. 23:29; 2Thess. 2:8; Heb. 10:23 Jud. 1:9). Want die woord sal sekerlik uitkom wat jy deur die Woord van die HERE uitroep teen die Satan en sy werke teen jou (1Kon./1Kings 13:32).

Dit is ook hierdie Stem van ons Heer Jesus Christus wat alle mense, lewendiges en dooies sal hoor in die laaste dag van ons Heer Jesus Christus (Openb./Rev. 20:11-15).

In 1Kor./1Cor. 15:51, 52 leer die apostel Paulus dat ons wel nie almal sal ontslaap nie, “maar ons sal almal verander word, in ʼn oomblik, in ʼn oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.” Die “laaste basuin; want die basuin sal weerklink” verwys na die Stem van ons Heer Jesus Christus, die Almagtige.

Verder, leer die apostel Paulus ook in 1Thess. 4:16: “Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ʼn geroep, met die stem van ʼn aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.” 

God seën en gee jou insig.

Verwante Boodskappe:

Die Heilige Gees Deel 2

 

Klik Hier om Hierdie Artikel in Engels te Lees


 

Die Christen en die Naam van Jesus Christus

Brianvisagie.co_.za-Die-Naam-van-Jesus-Christus-Gewilde-Prent-Openb.-19-v-13-c.png
Leestyd: 14 minutes

Bekering is in die Naam van Jesus Christus

www.BrianVisagie.co.za - Die Naam van Jesus Christus - Brian Visagie -Profile Pic.In Luk. 24:47 sê ons Heer Jesus Christus aan sy dissipels dat bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig moet word aan al die nasies. Wanneer jy die Evangelie van Jesus Christus hoor en glo, dan neem jy die Heer Jesus Christus en sý Naam aan.

Die woord “god” verwys na enige god, en is nie die Naam van ons Heer Jesus Christus, of dié van God, sy Vader nie. Bekering tot Jesus Christus is nie die bekering tot die Naam van Mohammed, of Jehova, of enige van die saamgestelde Name van Jehova, soos Jehova-Nissi nie.

Die Naam van God in die Wet van Moses

Vir die Jode, sowel as vir elkeen wat probeer om geregverdig te wees voor God deur die Wet van Moses, is God bekend deur die Naam van Jehova, of Jahweh, en ander saamgestelde Jehova Name soos, Jehova-Jireh (Jahweh sal voorsien); Jehova-Nissi (Jahweh is my vaandel); Jehova-Shalom (Jahweh is my vrede); Jehova-Tsidkenu (Jahweh is ons geregtigheid); Jehova – Rapha (Jahweh genees jou), ens.

Nie een van die Ou Testamentiese profete en vaders het ons Heer Jesus Christus geken as gekruisig vir hulle sondes, en ook opgewek uit die dode vir hulle regverdigmaking nie (Rom. 4:25). So is daar ook geen ander profeet of profetes wat daarop aanspraak kan maak dat hy/sy gesterf het vir die sondes hul volgelinge, en ook opgewek is uit die dode vir hulle regverdigmaking nie.

Wanneer iemand wat byvoorbeeld, deur die Wet van Moses geregverdig wil word genesing soek van God sonder geloof in Jesus Christus, sal daardie persoon genesing soek in die Naam van Jehova – Rapha. En, so iemand is ook verplig om die hele  Wet van Moses te onderhou (Gal. 5:3).

Bowendien, elkeen wat deur die Wet van Moses tot God gaan is losgemaak van Christus en het verval van die Genade van Jesus Christus (Gal. 5:4). Genade voor God is alleenlik in Jesus Christus te vind (Joh. 1:17).

Verder leer die apostel Paulus in 1Kor./1Cor. 15:56: “Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet.” Deur op die Wet van Moses te vertrou laat jy die sonde regeer in jou lewe, in plaas van die genade van Jesus Christus.

Die Naam van God in Jesus Christus

Al die werke van verlossing en voorsiening wat daar in die Naam van Jehova God onder die Ou Testament gewees het, word nou verheerlik en volbring in die Naam van die Seun van God, Jesus Christus (2 Kor./2Cor. 1:20). Dié wat in die Naam van Jesus Christus glo en in Sy Naam tot God gaan, kan volkome gered word, omdat Hy verewig lewe om vir hulle in te tree (Heb. 7:25).

ʼn Paar Voorbeelde Hoe die Naam Jehova in die Naam Jesus Christus Verheerlik is:

 • Jehova-Tsidkenu (Jahweh is ons geregtigheid) is verheerlik in die Naam van Jesus Christus wat geen sonde geken het nie en sonde vir ons gemaak is, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. (2Kor./2Cor. 5:21).
 • Jehova-Shalom (Jahweh is Vrede) is nou in Naam van Jesus Christus, die Seun van God. Want Hy is ons vrede (Ef./Eph. 2:14).
 • Jehova-Rapha (Jahweh genees jou) is nou in die Naam Jesus Christus wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde ons genees is (1Pet. 2:24).

Die Name van God in die Ou Testament

In die Ou Testament het God Hom op verskillende tye met verskillende Name aan die mens bekend gemaak. Die Naam van God word vir die eerste keer in die Bybel in Gen. 1:1; 2:2, 3 aangegee as Elohim. Dit is Elohim wat die hemel en die aarde geskep het.

Met die skepping van die mens in Gen. 2:4 word God bekend gemaak as Jehova Elohim. So ook in Gen. 2:9 met die skepping van die Boom van die Lewe en die boom van kennis van goed en kwaad.

Terloops, die Boom van die Lewe in die Tuin van Eden is ʼn aanduiding van die Heilige Gees. Dié Gees is die Heilige Gees met die ewige lewe in die Heerlikheid (Glorie) van Elohim. Die boom van kennis van goed en kwaad is weer ʼn aanduiding van die gees van die Satan. Dié gees is weer die gees van die dood, asook die gees van die toorn van God.

In Gen. 17:1 het Elohim Homself aan Abraham bekend gestel as El Shaddai, die Almagtige. So ook, in die era van Moses en die Wet, het Elohim Homself aan Israel geopenbaar in die Naam van Jehova Elohim, en ook as EK IS.

Daar is nog ander Name van God wat die Ou Testament aangee. Nietemin, die doel van hierdie skrywe is om te bevestig dat ons in die Naam van Jesus Christus gered is. En, dat ons in die Naam van Jesus Christus ons verlossing voor die Aangesig van God uitwerk. Soos daar ook geskrywe is, “Werk julle eie heil uit met vrees en bewing; want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae (Filip./Phil. 2:12b, 13). God werk sy welbehae in ons deur Sy Seun Jesus Christus.

Die Naam van God in die Nuwe Testament

Met die bedeling van die Nuwe Testament bied Elohim Homself aan in die Naam van Jesus Christus vir almal wat Hom wil vind en aanbid. Die apostel Paulus vertel ons in Heb. 1:1, 2: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.”

Ons leer ook in Joh. 3:16; Hand./Acts 4:12 dat daar geen ander naam is waarvolgens enigiemand na Elohim God kan kom vir verlossing en versoening tot die ewige lewe nie, behalwe deur die Naam van ons Heer Jesus Christus.

Die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees

In Matt. 28:19 spreek ons Heer Jesus, en sê: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees is Jesus Christus. Dit beteken dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees slegs in die Naam van Jesus Christus manifesteer.

Die Naam van die Vader

In Joh. 5:43 sê ons Heer Jesus Christus: “Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ʼn ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem.”

Verder spreek ons Heer Jesus in Joh. 10:25, en sê: “Die werke wat Ek doen in die Naam van my Vader, dié getuig van My.” Ons weet dat ons Heer Jesus Christus hier op aarde in sy Naam gewandel het. Ons Heer Jesus sê ook in Joh. 10:30: “Ek en die Vader is een.”

Uit Joh. 5:43; 10:25 leer ons dat die Naam van die Vader Jesus Christus is.

Die Naam van die Heilige Gees

In Joh. 7:38 sê die Meester: “Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” Joh. 7:39 gee ʼn verduidelik van Joh. 7:38, en lees, “En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.”

Daar is ʼn verheerliking van die vleeslike liggaam en ook ʼn verheerliking van die geestelike liggaam. Jou siel is jou geestelike liggaam.

Matt. 17:1, 2 vertel: “En ná ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op ʼn hoë berg in die eensaamheid gebring. En Hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig.” In Matt. 17:1, 2 leer ons van die verheerliking van ons Heer Jesus se vleeslike liggaam. Die siel van ons Heer Jesus Christus is verheerlik toe Hy uit die dood opgestaan het.

Na die opstanding van ons Heer Jesus Christus is die Heilige Gees van Elohim God net in Jesus Christus te vinde. Want die Heilige Gees is die Gees van die Heer Jesus Christus wat uit die dood opgestaan het. Dit is ook wat die apostel Paulus in 2Kor./2Cor. 3:17 leer. In 2Kor./2Cor. 3:17 sê hy: “Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.”

Daarom leer ons Here Jesus Christus ook in Joh. 14:26: “Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” Die ware Heilige Gees manifesteer slegs in die Naam van Jesus Christus.

Die Heilige Gees van Jehova Elohim en die Heilige Gees van Jesus Christus

In 2Kor./2Cor. 3:7, 8 leer die apostel Paulus: “En as die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie?”

In Ex. 24:18 leer ons dat Moses op die berg Sinai in die wolk van die heerlikheid van God ingegaan het en veertig dae en nagte daar gebly het. Dit was gedurende hierdie tydperk dat die Heilige Gees in die Naam van Jehova Elohim beweeg het en die twee kliptafels met die Tien Gebooie geskryf het, en aan Moses gegee het.

Gedurende die 40 dae in die Heerlikheid van Jehova Elohim, is Moses se liggaam ook verheerlik deur die Heerlikheid van God. Hierdie verheerliking is dieselfde soos die van ons Heer Jesus Christus in Matt. 17:1, 2.

Terwyl die Heilige Gees op die berg Sinai beweeg het in die Naam van Jehova Elohim, beweeg en manifesteer Hy nou in ons tyd in die Naam van Jesus Christus. Daarom kan ons sê dat die Naam van die Heilige Gees Jesus Christus is. Ons Heer Jesus Christus leer ook in Joh. 14:26 dat die Heilige Gees in Sý Naam sal kom.

Die Seun Verheerlik die Vader

In Joh. 14:13, 14  leer ons Heer Jesus Christus: “En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Joh. 14:13, 14  leer dat wanneer jy God die Vader iets in die Naam van Jesus Christus bid, dan verheerlik jy die Vader. Jy kan God die Vader alleenlik deur die Naam van Seun Jesus Christus eer en verheerlik.

Die Getuienis van God

Die Evangelie van die Heerlikheid van Jesus Christus is die getuienis van God aangaande Sy Seun Jesus Christus. Die apostel Johannes sê in 1Joh. 5:9: “As ons die getuienis van die mense aanneem — die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat Hy aangaande sy Seun getuig het.”

1Joh. 5:10 leer verder: “Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie.” Dit is die wil van God dat elke mens  in Jesus Christus en in Sy Naam glo.

Verder leer 1Joh. 5:11, 12 ook: “En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.”

God Gee Alles en Almal Oor aan Jesus Christus

Die profeet Daniël vertel in Dan. 7:13, 14: “Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ʼn mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom. En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ʼn ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.”

In Dan. 7:13 staan Elohim God ook bekend as die Oue van dae, en ons Heer Jesus Christus as die Seun van die Mens.

In Dan. 7:13, 14 is die volgende aangaande ons Heer Jesus Christus bekend gemaak:

 • Dat die Seun van God in die vlees van ʼn mens sal kom.
 • God het aan Sy Seun, die Seun van die Mens, heerskappy en eer en koningskap gegee  oor die Koninkryk van God. Ons Heer Jesus sê in Joh. 3:35: “Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee.”
 • Sy heerskappy is ʼn ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en Sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie (Dan. 7:14).
 • Al die volke en nasies en tale sal die Seun van God vereer (Dan. 7:14).
Die Heerskappy van ons Heer Jesus Christus

Volgens Dan. 7:13, 14; Joh. 3:35 verstaan ons dat die heerskappy van ons Heer Jesus Christus is oor alles in die hemel en op aarde. Dit sluit elke Woord van God wat in die Bybel opgeskryf is.

Daarom, aan Hom kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in hemel en op aarde; aan Hom, die Heer Jesus Christus, kom toe die koningskap en die selfverhoging as Hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van Hom, en Hy heers oor alles; en in Sy hand is krag en mag, en in Sy hand is dit om alles groot en sterk te maak (1Kron./1Chron. 29:11, 12; Rom. 11:36).

Hy regeer oor al die koninkryke van die nasies (2Kon./2Kings 19:15; Ps. 47:92). En volgens sy will handel met die leër van die hemel (Dan. 4:35; Matt. 28:18). Dié leer van die hemel verwys na die Satan en sy owerhede en magte, soos in Ef./Eph. 6:12 genoem.

In Jes./Isa. 25:7, 8 word  die Satan en sy koninkryk ook beskryf as ʼn uitgespreide sluier wat al die volke omsluier. En, in Jer. 51:25 as ʼn berg wat verwoes – dit is ook hierdie berg waarna ons Heer Jesus Christus in Matt. 17:20 verwys.

Die apostel Paulus leer dat aangesien ons dan vlees en bloed is, het Hy ook vlees en bloed kom word sodat Hy deur die dood die Satan wat mag oor die dood gehad kon verwoes, en ons verlos mag wees (Heb. 2:14, 15).

1Kor./1Cor. 15:24, 25 leer ons dat ons Heer Jesus Christus as koning sal heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Daarna, aan die einde, sal Hy die Koninkryk aan God, Sy Vader oorgee.

Emmánuel

Ons leer ook in die Bybel dat ons Heer Jesus Christus Emmánuel genoem word. So lui die profesie ook in Jes./Isa. 7:14; Matt. 1:23.  Emmánuel beteken: God met ons.

God het sy Seun in die naam “Emmánuel” aan die Jode bekend gemaak. Die Naam “Emmánuel” is nie vir die heidene nie, en is nie met die bediening van die Heilige Gees nie.

Dit is ook waarom ons Heer Jesus Christus nie met die Griekse Siro-Feniciese vrou in Matt. 15:22 wou praat nie, en haar met ʼn hond vergelyk het. Dit ook hoe die apostel Paulus en die Heilige Gees ongelowiges sien (Filip./Phil. 3:2; Matt. 7:6; Openb./Rev. 22:15).

God het sy Seun as Emmánuel, “net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel” (Matt. 15:24).

Dit is eers met die bediening van die Heilige Gees dat God hom tot die heidene gewend het deur die Naam van sy Seun, Jesus Christus.

In Hand./Acts 13:46 het die apostels Paulus en Bárnabas vry-uit tot die Jode gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie — kyk, ons wend ons tot die heidene.” Van toe af is die Evangelie van die Heerlikheid van God in Jesus Christus aan die heidene verkondig.

Die Woord van God in Jesus Christus

Die heerskappy wat Elohim, die Oue van Dae, aan Sy Seun oorgegee het, sluit ook die heerskappy oor Sy Woord in om dit te volbring.

Ewewel, gelowiges in Jesus Christus is vry van elke verwyt en vervloeking wat in die Bybel opgeskryf is. Gelowiges in Jesus Christus het alleenlik die verbonde van beloftes van verlossing en genesing en seëninge deur Jesus Christus verkry.

Die apostel Paulus leer in Ef./Eph. 2:11, 12: “Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld.” Uit Ef./Eph. 2:11, 12 leer dat sonder Christus is ons sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld.

Verder sê die apostel Paulus in Ef./Eph. 2:13, 14: “Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want Hy is ons vrede…” Uit Ef./Eph. 2:13, 14 leer ons dat ons alleenlik deur die bloed van die Lam van God die beloftes van verlossing en seëninge van die verbonde deelagtig word.

Die apostel Paulus leer ook in 2Kor./2Cor. 1:20, en sê: “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.” Wanneer ons die beloftes van verlossing en seëninge van die verbonde in Christus ontvang dat ons God verheerlik.

Daar is ook geen grimmigheid (toorn) en verwyt in Jesus Christus teenoor jou nie (Jes./Isa. 27:4; Jak./Jam. 1:5). Want, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus (Rom. 5:1).

Die Naam van die Woord van God en die Naam van Jesus Christus

In Openb./Rev. 19:12, 13 beskryf die apostel Johannes die voorkoms, asook die Naam van ons Heer Jesus Christus, en sê: “En sy oë was soos ʼn vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ʼn Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. En Hy was bekleed met ʼn kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God.”

In Openb./Rev. 19:13 leer ons dat die Naam van ons Heer Jesus Christus ook die Woord van God heet. In Joh. 1:1-3 leer ons: “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.” Hier in Joh. 1:3 leer ons van nog ʼn Persoon in die Godheid behalwe die Vader, die Seun en die Heilige Gees – dit is, die Woord van God.

Ons leer ook dat dit hierdie Woord van God is wat vlees kom word het. Joh. 1:14 leer: “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ʼn heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.”

Die Woord van God is Jesus Christus, en kan net in die Naam van Jesus Christus toegeëien en vervul word. In Kol./Col. 3:16 beveel die apostel Paulus ons: “Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid.”  So kan ons ook verstaan dat wanneer die Woord van God in ons harte woon, dan woon die Heer Jesus Christus in ons harte. Daarom is dit ook belangrik dat ons die Woord van God in wysheid in ons harte bewaar.

Gekruisig in die Naam van Jesus Christus

In Jes./Isa. 62:6b leer ons: “o Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes — moenie rus nie.” Die woord “HERE” is ʼn vertaling van die Hebreeuse woord “Yehôvâh”. Ons weet dat Yehôvâh God nie aan die kruishout op Gólgota gesterf het vir ons sondes nie.

Ons weet wel dat God die Vader sy Seun Jesus Christus in die vlees ontvang het (Luk. 1:35), en Hom oorgelewer het ter wille van ons oortredinge en opgewek het terwille van ons regverdigmaking (Rom. 4:25).

Die Naam van die Seun van God wat deurboor was vir ons oortredinge is nie Elohim, of Yehôvâh, of El Shaddai nie – dit is nie wat die Skrif ons leer nie (Jes./Isa. 53:4, 5). Sy Naam is ook nie “Heilige” Gees nie. Die Naam van die Heilige Gees is ook nie “Heilige Gees” of “Vader” of “Seun” nie. Dit is in die Naam van Jesus Christus dat ons God aan sy beloftes herinner.

Laat U Naam Geheilig Word

Vir die wat Joods is leer die Woord van Christus in Matt. 6:9: “Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word.” Dít bid die Jode in die Naam van Yehôvâh.

Vir ons wat nie Joods is nie, lui hierdie gebed in Matt. 6:9 só: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word in die Naam van Jesus Christus.

Dit is ook hoe die dissipels gebid het, dat God die Vader sy hand uitstrek tot genesing, sodat tekens en wonders deur die Naam van sy heilige Kind Jesus plaasvind (Hand./Acts 4:30). Wanneer die dissipels gespreek en gepreek het, dan het hulle ook in die Naam van Jesus Christus gespreek (Hand./Acts 9:27, 29).

Ook wanneer die dissipels gedoop het, dan het hulle in die Naam van Jesus Christus gedoop – en nie in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie (Hand./Acts 2:38; 8:16; 10:48; 19:5).

Soos dit destyds in Hand./Acts 4:18; 5:40 was, so is daar nou nog diegene wat leer dat jy nie in die Naam van Jesus moet spreek, of gedoop moet word nie.

Ook wanneer jy jou lewe toewy om God te dien, dan wy jy dit toe aan die Naam van Jesus Christus (Hand./Acts 15:26). En, wanneer jy duiwels uitdryf, dan doen jy dit in die Naam van Jesus Christus – en nie in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie (Mark. 16:17; Hand./Acts 16:18).

Self wanneer ons God dank, dan dank ons Hom in die Naam van Jesus Christus (Rom. 7:25; Ef./Eph. 5:20). Jy kan die Heilige Gees slegs ontvang as jy in die Naam van Jesus Christus gedoop is (Hand./Acts 8:16).

Waar Twee of Drie in my Naam Vergader

Wanneer jy in die Naam van Jehova bid en aanbid dan roep jy die Gees van Jehova in jou teenwoordigheid. Dit geld vir enige ander naam, soos Boeddha, Mohammed, ens. As jy in die Naam van Jehova bid en aanbid dan staan jy veroordeeld. Want niemand kan die hele Wet van Moses onderhou nie. Dit is waarom God sy Seun gestuur het. Sodat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie ( Hand./Acts 13:39).

Jy kan God net eer en verheerlik deur die Naam van Sy Seun Jesus Christus te heilig en te glo. Dit is alleenlik in die Naam van Jesus Christus dat Hy Self manifesteer. Soos die Meester self sê: Waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde (Matt. 18:20).

Maar deur Hom wat in die Bybel geopenbaar is as die Oue van Dae, Elohim, Al Shaddai, Jehova EK IS, en so meer, is ons in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing (1Kor./1Cor. 1:30). 

Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die Heer Jesus Christus roem (1Kor./1Cor. 1:31).

Tot volgende keer.

God se rykste seën en leiding.

Verwante Artikels

Bekering

Gebed Ten Tye van Krankheid


Klik Hier om die Engelse Weergawe van Hierdie Artikel te Lees