Die Heilige Gees (Deel 4)

Leestyd: 16 minutes

BrianVisagie.Co.Za - Die Heilige Gees Deel 4 - Brian Visagie -Profile Pic.Die Basis vir Geestelike Oorwinning

Die kennis van die Heerlikheid van die Heilige Gees van God in Jesus Christus is die basis vir oorwinning in geestelike strydvoering. Kennis van die Heerlikheid van God in Jesus Christus is ook bekend as die Kennis van die Waarheid (2Tim. 2:25).  

Dit is onvermydelik dat wanneer jy in die Heer Jesus Christus glo dat jy deur die Satan versoek en aangeval sal word. Ons Heer Jesus Christus was ook self deur die Satan versoek (Matt. 4:1-11). Bowendien waarsku Openb./Rev. 12:12: “Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.”

Geestelike oorwinning in Jesus Christus verys dat jy nougeset wandel (Ef./Eph. 5:15, 16). Daarom is dit ook uiters belangrik dat jy tot die kennis van die Heerlikheid van die Heilige Gees van God in Jesus Christus kom.

Kennis van die Heerlikheid van God in Jesus Christus is ook die eerste stap tot verlossing en genesing deur geloof in Christus Jesus. In Joh. 8:32 sê die Meester: “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak”.

Om bloot te sê dat Jesus Christus die waarheid is, beteken nie dat jy die waarheid ken nie. Om die waarheid in Christus te ken, is om die verskil tussen die manifestasie van die gees van Satan en die manifestasie van die Heilige Gees te ken.

ʼn Persoonlike Ervaring

Voordat ek die Naam van Jesus Christus in gebed begin aanroep het, was ek nie eintlik geïnteresseerd in geestelike dinge nie. Trouens, al het ek in ‘n Pinkster Gemeente grootgeword, en baie geestelike gebeurtenisse in die kerk gesien, was ek nogal onkundig omtrent geestelike sake.

Ek onthou nog toe ek ‘n kind was, en ander kinders rondhardloop en skree: “Daar is ‘n spook” het ek my onmiddellik gedistansieer van die voorval. As jongeling was ek eenvoudig nie geïnteresseerd in geestelike manifestasies en sake nie, insluitend drome en visioene en die interpretasie daarvan. Dis eers op 36 jarige ouderdom dat ek begin het om in die geestelike belang te stel.

Ek het in ‘n Pinkster Gemeente opgegroei, ​​en was sedert die ouderdom van tien die musikant in die kerk. Dit het my blootgestel aan omtrent elke geestelike aspek van die Kerk. Sommige geestelike ervaringe was vir my maar bra vrees aanjaend.

Ek onthou nog duidelik een aand by ‘n biduur, toe ek omtrent twaalf jaar oud was. Een van die susters het op die grond gelê terwyl sy al kreunend heen en weer rol en profeteer. Mede broers en susters het biddend rondom haar gekniel. Die vertrek was met kerse belig en halfdonker (destyds was daar nog nie elektrisiteit in Elsiesrivier nie). Intussen het ek vreesbevange op een van die banke gelê en huil, want die atmosfeer in daardie vertrek was vreeslik vreesaanjaend en boos. Dít was vir my beslis nie ‘n heilige ervaring nie. 

Geestelike Manifestasies in ander Gelowe

Geestelike manifestasies soos, dronk wees met die gees, in die gees lag, onbeheers in die gees skud, en deur die gees op die grond soos ʼn dooie neergewerp te word is algemeen en gesog in verskeie Christelike kerke.

Hierdie selfde geestelike manifestasies word ook gevind by die inwydings rituele van sangomas en toordokters wanneer hulle die geeste van hul voorouers oproep en raadpleeg. Jy sal ook soortgelyke geestelike manifestasies vind in die Koi en Boesman se rituele. Dieselfde geestelike manifestasies is ook te vind in die rituele van kulture regoor die wêreld.

ʼn Belangrike beginsel in geestelike strydvoering is om te besef dat sulke geestelike manifestasies, soos hierbo genoem, beslis nie deur die Heilige Gees is nie – hoe sterk en kragtig en voordelig ook al hierdie geestelike manifestasies mag voorkom.

Die Heilige Gees manifesteer alleenlik in die krag en sterkte van die Lig van die Heerlikheid van God. Die manifestasie van die Heilige Gees wat lei tot verlossing en genesing spruit uit geloof in die geskrewe Woord van Jesus Christus. En nie uit geloof in drome en visioene nie.

Omdat die geestelike manifestasies van verskillende gelowe in die wêreld so eenders lyk, leer sommige mense dat alle gelowe, geeste, gode en profete, insluitende ons Here Jesus Christus, uit dieselfde gees is. En, ook tot dieselfde god lei.

Die God en Vader van onse Here Jesus Christus is inderdaad die Vader van alle geeste (Heb. 12: 9). Ewenwel, Heb. 1:1, 2 spreek duidelik: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.” 

God Spreek Duidelik

In Jes./Isa. 45:19 verkondig die Woord van God: “Ek het in die geheim nie gespreek nie — op ʼn plek van die donker land; Ek het aan die geslag van Jakob nie gesê: Soek My tevergeefs nie. Ek is die HERE wat geregtigheid spreek, wat regte dinge verkondig.” Die uitdrukking “op ʼn plek van die donker land” verwys na die stem wat in die siel van die mens praat siel.

Jou siel is in die duisternis van die mag van die Satan of, in ʼn dal van doodskaduwee, soos koning Dawid dit in Ps. 23:4 stel.  Wanneer koning Dawid in Ps. 23:4 sê, U stok en U staf dié vertroos my, dat praat hy van die Woord van God wat hom vermaan en lei, en nie ʼn stem uit die dal van doodskaduwee nie.

In Luk./Luke 1:78, 79 leer ons dat ons Here Jesus Christus gekom het: “deur die innige barmhartigheid van onse God waarmee die opgaande Lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig.”

God spreek nie in die donker van jou siel met allerhande gedagtes nie. In hierdie laaste dae spreek God tot jou deur die Heilige Gees van Sy Seun wat verskyn in die Heerlikheid van God. Die Heerlikheid van Jesus Christus kom met die Vuurwolk van die Hemel. 

Die Hart is Bedrieglik

Beide jou siel en jou gees staan in die Bybel bekend as jou hart. In Pred./Eccl. 10:2 leer ons: “Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van ʼn dwaas is na links.” Die hart na regs verwys na jou gees, en die hart na links verwys na jou siel.

Die profeet Jeremia verkondig in Jer. 17:9: “Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?” Die hart van die mens waarna Jeremia verwys is jou siel. Daar is niks op aarde so bedrieglik soos die siel van die mens nie. Deur in die insig van jou siel te wandel stel jy jouself bloot aan groot dwaling.

Die Prediker leer verder in Pred./Eccl. 10:3 dat wanneer jy in die leiding van jou siel wandel dan wandel jy in dwaasheid. Dit is omdat die siel van elke mens onderworpe is aan die mag van die Satan.

Dit is in jou siel wat die Satan en sy owerhede en magte hul werke van ongeregtighede en misleiding werk.  Dit is immers om jou siel uit die mag van die Satan los te koop met Sy bloed dat God sy Seun Jesus Christus in die vlees gestuur (Joh. 1:14). 

Ses Name in die Bybel vir jou Siel

In die Bybel word jou siel genoem: jou enigste; jou hart; jou self; jou lewe; jou lewe tot die dood, en ook jou niere.

1.   Jou Enigste

In Ps. 22:21 (AOV)/Ps. 22:20 bid Koning Dawid tot God: “Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond.” Die woord “enigste” is ʼn vertaling van die Hebreeuse woord “yâchı̂yd” wat, onder andere, “liefling” beteken.

Die “mag van die hond” verwys na die mag van die dier in Openb./Rev. 13:15. Die getal van die dier in Openb./Rev. 13:18  verwys na ses honderd ses en sestig verskillende geestelike vorme van ‘n dier. Jy sal byvoorbeeld droom van ʼn hond, of ʼn kat, of selfs ʼn insek, ens.

Toe die Heilige Gees van God in Gen. 1:2 op die waters beweeg het, was dit woes en leeg, sonder lewe. Maar God het deur Sy grote genade en liefde Sy lewe gedeel hier op aarde. Nadat God die liggaam van die mens geskape het, het Hy die siel van die mens geskape (Gen. 2:7).

Die siel van die mens was, en is nog steeds die kosbaarste skepping in die oë van God. Dus, kan jy verstaan waarom God jou in Sag./Zech. 2: 8 die “Appel van Sy oog” noem. 

2.   Jou hart

Soos alreeds genoem, word na beide jou gees en jou siel in die Bybel verwys as jou hart (Pred./Eccl. 10:2). Dit is ook hierdie hart van jou aan jou linkerkant (jou siel), waarvan Spr./Prov. 4:23 sê: “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.”

As mens is jy ʼn drie-enige wese: gees, siel en liggaam (1Thess. 5:23). Jou liggaam is fisies, terwyl jou siel en jou gees die geestelike deel is van jou drie-enige wese.

Wanneer jy met jouself praat dan praat jy (jou gees), met jou siel (hart). Volgens Spr./Prov. 4:23 moet jy (jou gees) oor jou siel (hart) waak en heers. 1Thess. 5:22 gee ons raad oor hoe om jou siel te bewaar.

Die apostel Paulus leer in 1Thess. 5:22, 23: “Onthou julle van elke vorm van kwaad. En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus.” Die frase “elke vorm van kwaad” verwys na fisiese, en wêreldse, sowel as geestelike vorms van kwaad. Dit sluit drome en visioene vanuit die mag van die Satan in. Ek beklemtoon drome en visioene, want dit is verreweg die grootste area van dwaling onder gelowiges. Die dwaling van drome en visioene staan in die Bybel bekend as die verborgenheid van die ongeregtigheid (2Thess. 2:7).

Jou gees is jy, en behoort aan God. Dit geld vir die gees van elke mens – gelowiges, sowel as ongelowiges. Terwyl jou siel maklik deur die krag van Satan mislei en verderf kan word, bly jou gees rein. Jou gees kan nie deur die duiwel verderf word nie. Die apostel Petrus noem jou gees die verborge mens van die hart (1Pet. 3:4). 

3.    Jou self

Jou siel staan ook bekend in die Bybel as jou self. Dit is jou siel waarna ons Here Jesus Christus in Matt. 16:24-26 (en ook in Mark. 8:34-36) verwys wanneer Hy sê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit ʼn mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ʼn mens gee as losprys vir sy siel?”

In Matt. 16:24 leer ons jy moet jouself verloën. In Matt. 16:25 verwys ons Heer Jesus Christus na jouself as jou lewe, en in vers Matt. 16:26 na jouself as jou siel.

Wat Matt. 16:24-26; Mark. 8:34-36 en Luk. 9:23-25 op neerkom is dat jy nie ons Heer Jesus Christus kan volg deur jou siel na te volg vir leiding van die Heilige Gees nie.

Die Heilige Gees van die Nuwe Testament is die Gees van ons Heer Jesus Christus wat uit die dode opgestaan het (2Kor./2Cor. 3:17). Die leiding en gemeenskap van die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus geskied sleg in jou gees, en nie in jou siel nie. In Rom. 8:16 leer ons dat die Heilige Gees saam met ons gees getuig, en nie saam met ons siel nie. So leer ons ook in Spr./Prov 20:27: “Die gees van die mens is ʼn lamp van die HERE, dit deursoek al die kamers van die binneste.”

Lukas/Luk. 9:23-25

In Luk. 9:23 lees ons: “En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.” Die persoon wat jy hier moet verloën is jou self.

In Luk. 9:24 verkondig die Meester verder: “ Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red.” Hier in Luk. 9:24 verwys ons Heer Jesus Christus na jouself as jou lewe. Die woord “lewe” in die konteks van hierdie teks verwys na jou geestelike lewe, en nie na jou liggaam en jou materiale besittings nie.

In Luk. 9:25 verduidelik ons Heer Jesus verder: “Wat baat dit ʼn mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen?

Luk. 9:25 is die parallel teks van Mark. 8:36. In Mark. 8:36 lees ons: “Want wat sal dit ʼn mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly?”

Jou self wat jy volgens Luk. 9:25 kan verloor, word in Mark. 8:36 jou siel genoem. Uit Luk. 9:25 en Mark. 8:36 kan ons verstaan dat jou self en jou siel dieselfde is. Jou siel is jou self, en ook jou lewe.

So, wanneer ons Heer Jesus Christus van jou lewe praat, of van jou self, dan verwys Hy na jou siel. Ons verstaan dus dat wanneer die Meester in Mark. 8:34 leer dat jy jouself moet verloën, verwys Hy na jou siel wat jy moet verloën. 

Jy Moet Jouself Verloën Terwyl Jy Jouself Liefhet

Soos in die vorige paragraaf genoem leer ons Heer Jesus Christus in Luk. 9:23 dat jy jouself moet verloën as jy Hom wil volg.

Die Meester leer ook in Matt. 22:39: “…Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” Om jou naaste opreg lief te hê soos jy jouself liefhet, moet jy eerste jouself lief hê. Jy kan nie jou naaste opreg lief hê as jy nie jouself eerste lief het nie. Om jouself lief te hê beteken dat jy eerste na jouself moet omsien voordat jy opreg na jou naaste kan omsien.

Om jouself lief te hê is nie ʼn sonde nie, en beteken ook nie dat jy selfsugtig is nie. Jy koop immers nie ʼn huis vir iemand anders om in te woon as jy self geen huis het om in te woon nie.

Wanneer jy jouself afskeep om aan jou naaste goed te doen, en dit jou later berou, dan is jou liefde teenoor jou naaste huigelagtig. Want jou berou sal maak dat jy sug, of murmureer oor jou goeddoen aan jou naaste (Jak./Jam. 5:9; 1Pet. 4:9).

Om jou naaste lief te hê soos jouself staan bekend as die Koninklike Wet (Jak./Jam. 2:8). Die Koninklike Wet staan gelyk met die gebod dat jy God moet liefhê met jou hele hart en siel en verstand en krag (Mark. 12:30, 31).

As jy jouself en jou naaste wat jy kan sien, nie opreg lief het nie, hoe kan jy God wat jy nie kan sien nie opreg liefhê? Bowendien, God het ʼn blymoedige gewer lief (2Kor./2Cor. 9:7). Om ʼn blymoedige gewer te wees moet jy goed doen sonder om te sug, of dat dit jou berou.  Om jouself te verloën beteken nie dat jy jouself moet afskeep nie. 

4.    Jou lewe

Jou siel staan ook in die Bybel bekend as jou lewe. In Matt. 16:24-26 verwys die Meester ook na jou siel as jou lewe. Dit is hierdie lewe van jou, jou siel, wat ons Heer Jesus Christus ook na verwys wanneer Hy in Joh. 12:25 sê: “Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe.”

Om jou lewe lief te hê, is om in die insig en krag van jou siel te wandel. Filosofieë soos “Jy moet jou self lief hê” (love yourself) is teenstrydig met hierdie leer van ons Heer Jesus Christus. Spr./Prov. 3:5  verkondig: “Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.”                                                                                                                   

Jou siel is jou lewe. Jou liggaam en ook jou gees kan nie sonder jou siel bestaan nie. Met jou afsterwe hier op aarde word jou liggaam ter aarde gelê, en jou gees keer terug na God (Pred./Eccl. 12:7). Met jou afsterwe sal jou siel, of na die Koninkryk van God in Christus gaan, of na die poel van vuur en swael (Openb./Rev. 20:15). Alleenlik dié wat in Christus glo sal ook in Christus sterwe en oorgaan in Sy Koninkryk.

5.   Jou lewe tot die dood

Die lewe wat ons Heer Jesus Christus sê dat jy moet verloën is tot die dood. Jou lewe (siel) is oorgegee aan die dood. Selfs wanneer jy slaap dan slaap jy in die dood, en nie in die Lig van die Ewige Lewe van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God in Christus nie. Daarom leer die Woord van God ook in Ef./Eph. 5:14: “…Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.”

In Ps. 13:4 bid koning David ook in hierdie opsig: “Aanskou tog, verhoor my, HERE, my God! Verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap nie.”

Diegene wat nie in die Waarheid van die Heerlikheid van Christus wandel nie het, soos die apostel Paulus dit stel, ʼn gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe (Rom. 11:8). 

Wanneer jy in die insig van jou eie siel wandel dan het jy jou lewe wat tot die dood is lief. In so ʼn geval sal jy die aanslae van die Satan nie kan oorwin nie. Mígael en sy engele het die Satan en sy magte oorwin omdat hulle, onder andere, nie hierdie lewe wat tot die dood is lief gehad het nie (Openb./Rev. 12:11).

Engele kan nie sterf nie – nie in hierdie lewe, en ook nie in die Ewige Lewe nie. Daarom is daar by die Engele van God geen vrees vir die dood soos by ons mense nie. Die vrees vir die dood soos ons dit hier op aarde ervaar is nie ʼn faktor in die hiernamaals nie.

6.   Jou Niere

In die Bybel staan jou siel ook bekend as jou niere. Dit is figuurlike gesproke, en verwys na die verstand en die verbeeldingskrag van jou siel. Dit is in jou siel, jou niere, dat jy die geestelike verskynsels van drome en visioene skep en ervaar. In Ps. 16:7 sê koning Dawid: “Ek sal die HERE loof wat my raad gegee het; selfs in die nag vermaan my niere my.”

Jy kan in jou niere (jou siel) drome en visioene ervaar afkomstig van:

  • Jou eie gees

Wanneer jy emosioneel met iets worstel sal jy drome en visioene uit jou eie gees (siel, of hart) ervaar. Drome en visioene uit jou eie hart is soortgelyk aan drome en visioene uit die mag van die Satan. Dit is omdat jou siel saam met die hele wêreld in die mag van die bose lê (1Joh. 5:19).

Omdat jou siel in die mag van die Satan lê sal jou drome en visioene belig wees met die geestelike voorkoms van een van die ligte van hierdie wêreld.

Soos in die dae van die Ou Testament, so is daar vandag steeds profete uit hul eie gees en nie uit die Heilige Gees nie. Jer. 23:16 verkondig: “So sê die HERE van die leërskare: Luister nie na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie; hulle vervul julle met ydele verwagtinge; gesigte uit hul eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die HERE nie.”

Die profeet Eségiël verkondig ook in Eseg./Ezek. 13:2-4: “Mensekind, profeteer teen die profete van Israel wat profeteer, en sê aan die wat profete uit hulle eie hart is: Hoor die woord van die HERE! So spreek die Here HERE: Wee die dwase profete wat agter hulle eie gees aan wandel en agter dinge wat hulle nie gesien het nie. Jou profete, o Israel, is soos jakkalse in puinhope.”

Leuenagtige Waarsêery

Drome en visioene uit jou eie hart is bekend in die Bybel as leuenagtige waarsêery. In Eseg./Ezek. 13:6 spreek die profeet Eségiël verder aangaande die drome en visioene wat die profete uit hul eie hart verkondig.

Eseg./Ezek. 13:6 getuig: “Hulle het nietigheid gesien en leuenagtige waarsêery, hulle wat daar sê: Die HERE het gespreek — terwyl die HERE hulle nie gestuur het nie; en dan wag hulle op vervulling van die woord!”

Die apostel Paulus getuig ook van valse leringe deur diegene wat ʼn valse nederigheid besit en engele vereer en indring in wat hul nie gesien het nie (Kol./Col. 2:18). Valse leringe ontstaan deur iemand wat die rol van ʼn geestelike leier aanneem sonder dat so iemand die Heerlikheid van die Heilige Gees van God in Christus gesien het.

  • Die gees van Satan

Drome en visioene uit die gees van die Satan is soortgelyk aan drome en visioene uit jou eie gees (of siel/hart). In dié geval sal jou drome en visioene ook belig wees deur die geestelike namaaksel van een van die ligte van hierdie wêreld.

Die ligte van hierdie wêreld is die son en sy lig, die maan en sy lig, asook mensgemaakte ligte, soos ʼn kers en sy lig, ʼn lamp en sy lig, of ʼn vuur en sy lig, ens. Dié soort drome sal dan ook, of in lig, of in donkerte wees (Openb./Rev. 21:23). God is lig, en in gesigte van God is geen donkerte nie (Eseg./Ezek. 1:1; Jak./Jam. 1:17; 1Joh. 1:5).

Drome en visioene uit die mag van die Satan staan ook bekend as die angel van die dood (1Kor./1Cor. 15:55). In Klaagl./Lam. 3:13 lamenteer die profeet Jeremia: “Hy het die pyle uit sy pylkoker in my niere laat ingaan.” Hier verwys die profeet Jeremiah na die drome en visioene uit die mag van die Satan se sluier van die dood. 

  • Die Heilige Gees

Jy kan ook ʼn droom of ʼn visioen van die Heilige Gees ontvang. Die drome en visioene van die Heilige Gees in Christus Jesus is in die Lig van die Heerlikheid van God. Wanneer jy ʼn droom of ʼn visioen van die Heilige Gees ontvang sal jy die hemele (sluier) bo-oor jou siel geopen sien. So sal die Lig van die Heerlikheid van die Heilige Gees van God in Jesus Christus uit die Wolk van die Hemel oor jou siel skyn (Matt. 24:30).

Die apostel Paulus leer ook in 2Kor./2Cor. 3:7, 8: “En as die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie?”.

Die krag van Drome en Visioene

Die krag van die drome en visioene uit die mag van die Satan lê in die Wet van Moses. In 1Kor./1Cor. 15:56 sê die Apostel Paulus: “Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet.” Wanneer jy deur die Wet van Moses voor die Aangesig van God geregverdig wil wees dan sal die mag van die Satan oor jou regeer.

Die drome en visioene wat jy in jou siel ervaar en waarin jy glo, is in die Bybel bekend as jou werke wat jou in die hiernamaals sal volg. Dit is volgens die drome en gesigte van jou siel waarin jy geglo het dat jy geoordeel sal word op die dag van onse Heer Jesus Christus (Openb./Rev. 20:11).

Openb./Rev. 2:23 verkondig: “En al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat die niere en harte soek. En Ek sal aan elkeen van julle gee volgens julle werke.” Die frase “gee aan elkeen volgens jou werke” beteken dat God sal toelaat dat jou geloof in alle geestelike drome en visioene vervul word, selfs dié uit die mag van die Satan. 

Jy Moet Jouself Daagliks Verloën deur Daagliks te Sterf

In Luk. 9:23 leer ons ook dat jy jou kruis elke dag moet opneem as jy ʼn volgeling van ons Heer Jesus Christus wil wees.

Om jouself daagliks te verloën beteken dat jy daagliks moet sterf. Die apostel Paulus stel dit so in 1Kor./1Cor. 15:31: “Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here”. Die “ek” van die apostel Paulus wat daagliks sterf is sy self (sy siel).

In 2Kor./2Cor. 4:10 verkondig die apostel Paulus ook: “Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word.” Hierdie doding van die Here Jesus wat jy gedurig in jou liggaam dra, is die dood van Christus waarmee jy verenig is deur die bad van die wedergeboorte (Rom. 6:4; Tit. 3:5).

In Rom. 6:4 leer die apostel Paulus: “Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ʼn nuwe lewe kan wandel.”

Hierdie “nuwe lewe” is die Ewige Lewe in die Lig van die Heerlikheid van God in Christus Jesus. In Hom is die lewe en die lewe is die lig van die mense (Joh. 1:4; Joh. 9:5; 14:6).

Die apostel Paulus verkondig verder in 2Kor./2Cor. 4:11: “Want altyd word ons wat lewe, oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word.” Wanneer jy jouself verloën dan word die lewe van ons Heer Jesus Christus in jou liggaam geopenbaar sodat jy, onder andere, gesond mag wees. 

ʼn Rein Hart

Ons Heer Jesus Christus leer in Matt. 5:8: “Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.” Jy maak jou hart rein wanneer jy die Woord van Christus in jou hart (siel) laat woon (Col. 3:16).

Wanneer jy die Woord van Christus in jou hart bewaar maak jy jou hart skoon van daardie drome en visioene wat ontstaan uit gedagtes van verwarring (Ps. 73:13). So sal jy jou lewe tot die dood elke dag aflê.

Deur die Word van God in Christus in ʼn rein hart te bewaar sal jy die Heilige Gees in die Heerlikheid van God in Christus sien (Matt. 5:8; 2Pet. 1:19).

Wanneer jy die Woord van Christus in jou hart en mond bewaar verloën jy jouself sodat die lewe van Christus in jou liggaam geopenbaar kan word. Die lewe van Christus is ʼn lewe van oorwinning en gesondheid. Jy sal nêrens in die Bybel vind dat Jesus Christus siek was nie. Soos Hy is, so is ons in hierdie wêreld (1Joh. 4:17).

In Rom. 8:36, 37 stel die apostel Paulus dit weer so: “Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het”. Volgens Rom. 8:36, 37 is dit duidelik dat jy voorspoedig en gesond is terwyl jy jouself verloën deur jou hart rein te hou.

As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde (1Joh. 1:6, 7).

Volgens 1Joh. 1:6, 7 is dit dat wanneer jy in die duisternis wandel, dat die Bloed van Christus vir jou van geen nut is nie.

God seën en gee jou insig.

Verwante Artikels

Die Heilige Gees