Die Heilige Gees – Deel 2

Brianvisagie.co.za - Kennis van die Heilige Gees Deel 2 - Gewilde Prent - Luk.11 v 35; Matt. 6 v 23c
Leestyd: 10 minutes

Kennis van die Heilige Gees – Deel 2

BrianVisagieBiografie - Brian Visagie -Profile Pic.Inleiding

In my vorige artikel: Kennis van die Heilige Gees – Deel 1 het ons gekyk na geestelike onkunde in die lewe van ʼn gelowige. Ons het ook begin kyk na sommige geestelike eienskappe van die Heilige Gees.

Kennis van die Heilige Gees – Deel 1 dek die eerste twee inherente kenmerke van die verskyning van die Heilige Gees: die Hemele wat geopen word, en die Geluid van die Heilige Gees in gesigte (drome en visioene) van God. Die manifestasie en verskyning van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God is nooit sonder die Hemele wat geopen is, en ook nooit sonder Sy unieke geluid nie.

Met die Kennis van die Heilige Gees – Deel 2 brei ek verder uit oor die unieke eienskappe van die Heilige Gees van die Heerlikheid van God in Jesus Christus, die Seun van God.

Eseg./Ezek. 1:1, 4 dien as die grondslag vir hierdie artikels. In Eseg./Ezek. 1:4 leer ons dat gesigte van die Heilige Gees van God met die Hemele geopen is. Verder, gee die profeet Esegiël in Eseg./Ezek. 1:4 ʼn beskrywing van die droomgesig van God.

Eseg./Ezek. 1:4 getuig: “Toe het ek gekyk — en daar het ʼn stormwind uit die noorde gekom, ʼn groot wolk met onophoudelike vuur; en ʼn glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter.”

Volgens Eseg./Ezek. 1:1, 4 besit droomgesigte van God die volgende kenmerke:

 • ʼn Wolk met onophoudelike vuur Gedek in hierdie Deel 2.
 • ʼn Glans was rondom die  Gedek in hierdie Deel 2.
 • Iets uit die vuur het soos blinkende metaal geskitter –  Gedek in hierdie Deel 2.

1)  ʼn Groot Wolk met Onophoudelike Vuur

Die derde kenmerk van droomgesigte van die Heilige Gees van God is die wolk van die Heilige Gees. Eseg./Ezek. 1:4  beskryf die wolk van die Heilige Gees as ʼn “groot wolk met onophoudelike vuur”.

Wanneer die Heilige Gees in ʼn gesig van God aan jou verskyn dan lig Hy daardie sluier oor jou siel op. Dan sal jy daardie “groot wolk met onophoudelike vuur” van Heilige Gees in die Heerlikheid van God sien.  

Dié “groot wolk met onophoudelike vuur” in Eseg./Ezek. 1:4 is ʼn wolk van die Hemel. Die Hemel is daardie Heilige Stad Jerusalem daarbo waar die God en Vader van ons Heer Jesus Christus sy troon het (Gal. 4:26; Openb./Rev. 4:2; 7:9-11; 20:11; 21:1, 2, 10).

Die wolke van die Hemel lyk nie soos enige van die wolke van ons aarde nie. ʼn Wolk van die Hemel is ‘n wolk van vuur, en is eintlik die wolk van die Heilige Gees. In Eseg./Ezek. 1:4 beskryf die profeet Esegiël die wolk van die Hemel as ʼn “groot wolk met onophoudelike vuur”

Die Hemele en die Hemel

Die Hemele

In Eseg./Ezek 1:1 getuig die profeet Esegiël dat hy  die “hemele geopen” gesien het toe hy gesigte van God gesien het. Die terme “hemele geopen” verwys na die Satan se sluier van die duisternis en die dood oor die siel van elke mens in hierdie wêreld (Jes./Isa. 25:7). Die koninkryk van die Satan bestaan in die sluier van die dood.

Dié sluier oor jou siel staan ook bekend as die hemele. Dié “hemele” bevat die owerhede, en magte, en wêreldheersers van die duisternis soos in Ef./Eph. 6:12 genoem. Ofte wel, die bose geeste in die lug.

Die owerhede, en magte, en die bose geeste in die lug spruit uit die koninkryk van die Satan, en word ook die kragte van die hemele genoem (Luk. 21:26).

Die Hemel

In Matt. 26:64 sê ons Heer Jesus Christus aan Kájafas, die hoëpriester: “Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel.” Dié “hemel” waarna ons Heer Jesus Christus verwys is die Hemelse Stad Jerusalem daarbo. 

Die Teken van die Seun van die Mens

In Matt. 24:30 sê ons Here Jesus: “En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.”

Die wolk van die Hemel in die Heerlikheid van God is die Teken van die Seun van die mens (die Seun van God).

Dit is ook ‘n wolk van die Hemel wat ons Here Jesus weggeneem het toe hy opgevaar het na sy opstanding. Hand./Acts 1:9 getuig: “En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ʼn wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.”

Hand./Acts 1:10, 11 getuig Verder: “En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.”

Hand./Acts 1:10, 11 stem ooreen met ons Heer Jesus Christus se profesie in Matt. 24:30. Matt. 24:30 ; Hand./Acts 1:9, 11 beteken dat dit met ʼn Wolk van die Hemel in die Heerlikheid van God is dat die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus aan jou sal verskyn in ʼn droom of in ʼn visioen. In ʼn droom of in ʼn visioen, want jy kan net die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus in die Heerlikheid van God met jou geestesoog sien. 

Die Vervulling van die Teken van die Seun van die Mens

In Matt. 24:34 verklaar die Meester: “Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.”

Matt. 24:34 verwys na Matt. 24:30 waar ons Here Jesus sê: “En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.”

Die koms van die verskyning van die teken van die Seun van die mens in die hemel is vervul met die uitstorting van die Heilige Gees in Hand./Acts 2:2-4. Van toe af, verskyn die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus aan wie Hy will in drome en visioene, met die hemele geopen met die wolke van die Hemel in die Heerlikheid van God.

In Matt. 16:27 verklaar ons Heer Jesus Christus ook: “Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.”

Matt. 16:28 verklaar verder: “Voorwaar Ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.”

Diegene wat teenwoordig was toe ons Heer Jesus Christus hierdie leringe gepreek het, het alreeds hierdie lewe verlaat. Dus, is die teken van die Seun van die mens met die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid alreeds aan die werk.

Selfs in die tyd van Dan. 7:13 het die Seun van die mens alreeds met die wolke van die hemel in naggesigte (drome en visioene) kom. 

Kenmerke van die Wolk van die Heilige Gees

Om die beskrywing “ʼn groot wolk met onophoudelike vuur” te verstaan moet ons kyk na die volgende kenmerke van die Wolk van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God.

 • Dit Lyk Soos ‘n Gloeiende Vuur

Die wolk van die Heilige Gees is ʼn wolk van vuur wat nie soos enige van ons mensgemaakte vure is en lyk nie. Die vuur van die wolk van die Heilige Gees lyk soos die vuur van brandende vuurkole, met die gloed van vuurkole, maar het nie die swart kolle van vuurkole nie (Eseg./Ezek. 1:13).

Koning David getuig in 2Sam. 22:13: “Uit die glans voor Hom het gloeiende kole gebrand.”

Die vuur van die Wolk van die Heilige Gees is geensins soos enige mensgemaakte vuur nie, dit lyk bloot soos vuur. Dit is ook nie warm of koud nie, maar is sonder die hitte en die skroei van mensgemaakte vure. Die vuur van die Wolk van die Heilige Gees is vol kalmte en sterte.

Klaarblyklik kan die Vuur van die Heilige Gees homself manifesteer in die vorm van die taak wat hy wil hê jy moet doen. Byvoorbeeld, in Hand./Acts 2:3,4,6,7,8 het dit as tonge op die dissipels verskyn om hulle in die verskillende tale van al die vreemdelinge wat destyds in Jerusalem was te laat praat.

 • Dit is ‘n Verterende Vuur

Die vuurkolk van die Heilige Gees van die Heerlikheid van God is superieur in vergelyking met enige mensgemaakte vuur. In Dan. 3:19-25 het die vuur van die Heerlikheid van God die vuur in die oond van Nebukadnésar verteer.

Asaf, die psalmis skryf in Ps. 50:3: “Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig.” Ps. 50:3 getuig saam met Deut. 4:24 en Heb. 12:29 dat onse God ʼn verterende vuur is.

 • Dit Maal Inwaarts

Die profeet Esegiël noem ook in Eseg./Ezek 1:4 dat hy ʼn “groot wolk met onophoudelike vuur” gesien het. Die wolke van die aarde ontplooi uitwaarts, wanneer dit ontplooi. Daarenteen, maal die vuurkolk van die Heilige Gees van die Heerlikheid van God inwaarts in homself. Dit is, dit vou in homself in ‘n tuimelbeweging.

Dié inwaartse gemaal is onophoudelik. Dit bring mee dat wanneer die vuurkolk van die Heerlikheid van God beweeg, dit lyk soos ʼn tolbos wat rol.

 • Dit het ʼn Glans

Die vuur van die Heerlikheid van God, sowel as die wolk van die Hemel, asook die lig van die Heerlikheid van God het die glans van die reënboog daaraan.

Die profeet Esegiël getuig van dié glans in Eseg./Ezek 1:27, 28: “Ek sien toe iets soos blinkende metaal; van wat soos sy lendene gelyk het boontoe soos vuur, rondom in ʼn omhulsel gevat; en van wat soos sy lendene gelyk het ondertoe, het ek iets gesien soos vuur met ʼn glans daaromheen. Soos die gedaante van die boog wat in die wolk is op ʼn reëndag, so het die glans rondom gelyk. So het die verskyning van die heerlikheid van die HERE gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van Een wat spreek.”

Die wolk, en die lig, sowel as die vuur van die Heerlikheid van God het net die glans van die reënboog daaraan, en nie die kleure van die reënboog nie. Dié glans gee die wolk, en die lig, sowel as die vuur ʼn deurskynende voorkoms. Nogtans, kan jy nie deur die wolk, en die lig, en ook nie deur die vuur sien nie.

Heb. 1:1-3 vertel ons dat ons Here Jesus Christus die glans van die Heerlikheid van God is. Koning Dawid getuig ook in 2 Sam. 22:13 van die glans van die Heerlikheid van God.

 • Dit het ‘n Lig aan die Binnekant

Nog ‘n aspek van die Wolk van die Heerlikheid van God in Jesus Christus is sy Lig. Die binnekant van die vuurwolk van die Heerlikheid van God is soos ‘n groot kamer met ‘n lig daarin.

Die profeet Esegiël getuig in Eseg./Ezek. 1:4: “en ʼn glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter.” Hierdie “blinkende metaal wat skitter” is ʼn beskrywing van die Lig van die Heerlikheid van God.

Die volgende drie Skrifte in die Bybel beskryf ook die Lig van die Heerlikheid van God: 

 • Openb./Rev. 1:15

Dié “blinkende metaal wat skitter” word in ook in Openb./Rev. 1:15 beskryf as  “blink koper wat gloei soos in ʼn oond”. Dié beskrywing is soortgelyk aan dié van vuurwarm metaal wat gesmelt is.

 • Rigt./Judg. 5:31

In Rigt./Judg. 5:31 beskryf die profetes Deborah die Lig van die Heerlikheid van God soos, “die opgang van die son in sy krag”.

 • Hand./Acts 26:13

In Hand./Acts 26:13 beskryf die apostel Paulus die Lig van die Heerlikheid van God as ʼn lig uit die hemel, “sterker as die glans van die son”.

Die terme “sterker as die glans van die son” beteken dat jy in die Lig van die Heerlikheid van God kan kyk. Daarenteen, wanneer jy in die son van die aarde kyk wanneer dit in volle krag skyn sal jou oë verblind word.

Verder beteken die terme “sterker as die glans van die son” ook dat die Lig van die Heerlikheid van God ‘n krag en sterkte bevat. Die Lig van die Heerlikheid van God kan jou optel. In Eseg./Ezek. 3:14 het die Lig van die Heerlikheid van die Heilige Gees die profeet Eségiël opgehef en hom weggeneem naTel-Abib.

So het die Lig van die Gees van die Heerlikheid van God in Christus Jesus ook in Acts/Hand. 8:39, 40 die apostel Filippus weggevoer en na Asdod geneem. 

Die Glans van die Lig van die Heerlikheid van God

Die Lig van die Heerlikheid van God lyk nie presies soos die son wanneer dit in sy krag skyn nie. Want, net soos die Vuur van die Heerlikheid van God, het die Lig van die Heerlikheid van God ook die glans van die reënboog. Dit het nie die kleure van die reënboog nie, net die glans van die reënboog.

Die glans van die reënboog gee die Lig van die Heerlikheid van God die voorkoms van skitterende fyn goud.  As gevolg van die glans van die reënboog, lyk die vuurwolk en die Lig van die Heerlikheid van God asof dit deurskynend is, alhoewel jy nie daardeur kan sien nie. Die glans van die reënboog gee ook die Lig van die Heerlikheid van God ʼn glaserige voorkoms.

Die voorkoms van die vuur, en die wolk, asook die lig van die Heerlikheid van God is soortgelyk aan die beskrywing van die see van glas, gemeng met vuur in Openb./Rev. 15:2. Dit stem ook ooreen met die voorkoms van die Hemel, daardie heilige Stad Jerusalem van suiwer goud soos suiwer glas in Openb./Rev. 21:18.

Ons leer ook in Openb./Rev. 21:23 en Heb. 1:3 dat ons Heer Jesus Christus die lig en die glans van die Heerlikheid van God is wat die Hemel verlig. 

 • Dit het ‘n Wolkkolom

In Num. 12:5 lees ons: “En die HERE het in ʼn wolkkolom neergedaal en by die ingang van die tent gaan staan. Daarna het Hy Aäron en Mirjam geroep, en hulle twee het uitgekom.”

Hierdie wolkkolom van die wolk van die Heerlikheid van God is ‘n ligkolom wat daaruit skyn soos ‘n groot sonstraal. Die lig van hierdie wolkkolom is van dieselfde lig soos aan die binnekant van die wolk van die Heerlikheid van God. Hierdie ligkolom van die wolk van die Heerlikheid van God is vol van die krag en sterkte van God (Ef./Eph. 6:10).

Dit is hierdie Lig van die Heerlikheid van God met sy krag en sterkte wat jou sal oorskadu wanneer die Heilige Gees oor jou vaardig word. In Luk. 1:35 stel die Engel Gabriël dit so aan Maria: “Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu.”

Die volgende Skrifte in die Bybel getuig ook van die wolkkolom van die wolk van die Heerlikheid van God: Deut. 31:15; Neh. 9:19; Ps. 99:7. 

DIE ARM VAN DIE HERE

Die wolkkolom van lig wat vanuit die Wolk van die Heerlikheid van God straal is ook bekend as:

 • Die Vinger van God (Deut. 9:10; Luk. 11:20)
 • Die Neerdaling van die Arm van God (Jes./Isa. 30:30)
 • Sy Sterke Hand en Sy Uitgestrekte Arm (Deut. 11:2).
 • ʼn Uitgestrekte Hand en ʼn Sterke Arm (Jer. 21:5).
 • Sy Regterhand en Sy Heilige Arm (Ps. 98:1; Jes./Isa. 52:10).
 • Die Handpalms van God (Jes./Isa. 49:16).
 • Die Heil van God (Ps. 91:16).
 • Die Arm van die HERE (Jes./Isa. 53:1; Joh. 12:38).
 • Sy Heerlike Arm (Jes./Isa. 63:12).
 • Sy Arm (Luk. 1:51).
 • Sy Hoë Arm (Hand./Acts 13:17).
 • Sy Wonderbare Lig (1Pet. 2:9).

Joh. 12:37, 38 getuig: “En alhoewel Hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in Hom geglo nie; sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar?”

Joh. 12:37, 38 verwys na Jes./Isa. 51:9. En, in Jes./Isa. 62:1-9 leer ons dat wanneer jy die Arm van God sien, jy ook die Heerlikheid van God sien.

Wanneer jy die Heerlikheid van God sien, dan sien jy die Heerlikheid van die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus. Want, ons Heer Jesus Christus is die Heilige Gees (2Kor./2Cor. 3:17). En, die bediening van die Heilige Gees is in die Heerlikheid van God (2Kor./2Cor. 3:7-9, 11). 

God seën en gee jou insig.

Verwante Artikels

Die Heilige Gees

Heilige Gees – Deel 3