Die Christen en die Naam van Jesus Christus

Brianvisagie.co_.za-Die-Naam-van-Jesus-Christus-Gewilde-Prent-Openb.-19-v-13-c.png
Leestyd: 14 minutes

Bekering is in die Naam van Jesus Christus

www.BrianVisagie.co.za - Die Naam van Jesus Christus - Brian Visagie -Profile Pic.In Luk. 24:47 sê ons Heer Jesus Christus aan sy dissipels dat bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig moet word aan al die nasies. Wanneer jy die Evangelie van Jesus Christus hoor en glo, dan neem jy die Heer Jesus Christus en sý Naam aan.

Die woord “god” verwys na enige god, en is nie die Naam van ons Heer Jesus Christus, of dié van God, sy Vader nie. Bekering tot Jesus Christus is nie die bekering tot die Naam van Mohammed, of Jehova, of enige van die saamgestelde Name van Jehova, soos Jehova-Nissi nie.

Die Naam van God in die Wet van Moses

Vir die Jode, sowel as vir elkeen wat probeer om geregverdig te wees voor God deur die Wet van Moses, is God bekend deur die Naam van Jehova, of Jahweh, en ander saamgestelde Jehova Name soos, Jehova-Jireh (Jahweh sal voorsien); Jehova-Nissi (Jahweh is my vaandel); Jehova-Shalom (Jahweh is my vrede); Jehova-Tsidkenu (Jahweh is ons geregtigheid); Jehova – Rapha (Jahweh genees jou), ens.

Nie een van die Ou Testamentiese profete en vaders het ons Heer Jesus Christus geken as gekruisig vir hulle sondes, en ook opgewek uit die dode vir hulle regverdigmaking nie (Rom. 4:25). So is daar ook geen ander profeet of profetes wat daarop aanspraak kan maak dat hy/sy gesterf het vir die sondes hul volgelinge, en ook opgewek is uit die dode vir hulle regverdigmaking nie.

Wanneer iemand wat byvoorbeeld, deur die Wet van Moses geregverdig wil word genesing soek van God sonder geloof in Jesus Christus, sal daardie persoon genesing soek in die Naam van Jehova – Rapha. En, so iemand is ook verplig om die hele  Wet van Moses te onderhou (Gal. 5:3).

Bowendien, elkeen wat deur die Wet van Moses tot God gaan is losgemaak van Christus en het verval van die Genade van Jesus Christus (Gal. 5:4). Genade voor God is alleenlik in Jesus Christus te vind (Joh. 1:17).

Verder leer die apostel Paulus in 1Kor./1Cor. 15:56: “Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet.” Deur op die Wet van Moses te vertrou laat jy die sonde regeer in jou lewe, in plaas van die genade van Jesus Christus.

Die Naam van God in Jesus Christus

Al die werke van verlossing en voorsiening wat daar in die Naam van Jehova God onder die Ou Testament gewees het, word nou verheerlik en volbring in die Naam van die Seun van God, Jesus Christus (2 Kor./2Cor. 1:20). Dié wat in die Naam van Jesus Christus glo en in Sy Naam tot God gaan, kan volkome gered word, omdat Hy verewig lewe om vir hulle in te tree (Heb. 7:25).

ʼn Paar Voorbeelde Hoe die Naam Jehova in die Naam Jesus Christus Verheerlik is:

  • Jehova-Tsidkenu (Jahweh is ons geregtigheid) is verheerlik in die Naam van Jesus Christus wat geen sonde geken het nie en sonde vir ons gemaak is, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. (2Kor./2Cor. 5:21).
  • Jehova-Shalom (Jahweh is Vrede) is nou in Naam van Jesus Christus, die Seun van God. Want Hy is ons vrede (Ef./Eph. 2:14).
  • Jehova-Rapha (Jahweh genees jou) is nou in die Naam Jesus Christus wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde ons genees is (1Pet. 2:24).

Die Name van God in die Ou Testament

In die Ou Testament het God Hom op verskillende tye met verskillende Name aan die mens bekend gemaak. Die Naam van God word vir die eerste keer in die Bybel in Gen. 1:1; 2:2, 3 aangegee as Elohim. Dit is Elohim wat die hemel en die aarde geskep het.

Met die skepping van die mens in Gen. 2:4 word God bekend gemaak as Jehova Elohim. So ook in Gen. 2:9 met die skepping van die Boom van die Lewe en die boom van kennis van goed en kwaad.

Terloops, die Boom van die Lewe in die Tuin van Eden is ʼn aanduiding van die Heilige Gees. Dié Gees is die Heilige Gees met die ewige lewe in die Heerlikheid (Glorie) van Elohim. Die boom van kennis van goed en kwaad is weer ʼn aanduiding van die gees van die Satan. Dié gees is weer die gees van die dood, asook die gees van die toorn van God.

In Gen. 17:1 het Elohim Homself aan Abraham bekend gestel as El Shaddai, die Almagtige. So ook, in die era van Moses en die Wet, het Elohim Homself aan Israel geopenbaar in die Naam van Jehova Elohim, en ook as EK IS.

Daar is nog ander Name van God wat die Ou Testament aangee. Nietemin, die doel van hierdie skrywe is om te bevestig dat ons in die Naam van Jesus Christus gered is. En, dat ons in die Naam van Jesus Christus ons verlossing voor die Aangesig van God uitwerk. Soos daar ook geskrywe is, “Werk julle eie heil uit met vrees en bewing; want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae (Filip./Phil. 2:12b, 13). God werk sy welbehae in ons deur Sy Seun Jesus Christus.

Die Naam van God in die Nuwe Testament

Met die bedeling van die Nuwe Testament bied Elohim Homself aan in die Naam van Jesus Christus vir almal wat Hom wil vind en aanbid. Die apostel Paulus vertel ons in Heb. 1:1, 2: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.”

Ons leer ook in Joh. 3:16; Hand./Acts 4:12 dat daar geen ander naam is waarvolgens enigiemand na Elohim God kan kom vir verlossing en versoening tot die ewige lewe nie, behalwe deur die Naam van ons Heer Jesus Christus.

Die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees

In Matt. 28:19 spreek ons Heer Jesus, en sê: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees is Jesus Christus. Dit beteken dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees slegs in die Naam van Jesus Christus manifesteer.

Die Naam van die Vader

In Joh. 5:43 sê ons Heer Jesus Christus: “Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ʼn ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem.”

Verder spreek ons Heer Jesus in Joh. 10:25, en sê: “Die werke wat Ek doen in die Naam van my Vader, dié getuig van My.” Ons weet dat ons Heer Jesus Christus hier op aarde in sy Naam gewandel het. Ons Heer Jesus sê ook in Joh. 10:30: “Ek en die Vader is een.”

Uit Joh. 5:43; 10:25 leer ons dat die Naam van die Vader Jesus Christus is.

Die Naam van die Heilige Gees

In Joh. 7:38 sê die Meester: “Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” Joh. 7:39 gee ʼn verduidelik van Joh. 7:38, en lees, “En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.”

Daar is ʼn verheerliking van die vleeslike liggaam en ook ʼn verheerliking van die geestelike liggaam. Jou siel is jou geestelike liggaam.

Matt. 17:1, 2 vertel: “En ná ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op ʼn hoë berg in die eensaamheid gebring. En Hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig.” In Matt. 17:1, 2 leer ons van die verheerliking van ons Heer Jesus se vleeslike liggaam. Die siel van ons Heer Jesus Christus is verheerlik toe Hy uit die dood opgestaan het.

Na die opstanding van ons Heer Jesus Christus is die Heilige Gees van Elohim God net in Jesus Christus te vinde. Want die Heilige Gees is die Gees van die Heer Jesus Christus wat uit die dood opgestaan het. Dit is ook wat die apostel Paulus in 2Kor./2Cor. 3:17 leer. In 2Kor./2Cor. 3:17 sê hy: “Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.”

Daarom leer ons Here Jesus Christus ook in Joh. 14:26: “Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” Die ware Heilige Gees manifesteer slegs in die Naam van Jesus Christus.

Die Heilige Gees van Jehova Elohim en die Heilige Gees van Jesus Christus

In 2Kor./2Cor. 3:7, 8 leer die apostel Paulus: “En as die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie?”

In Ex. 24:18 leer ons dat Moses op die berg Sinai in die wolk van die heerlikheid van God ingegaan het en veertig dae en nagte daar gebly het. Dit was gedurende hierdie tydperk dat die Heilige Gees in die Naam van Jehova Elohim beweeg het en die twee kliptafels met die Tien Gebooie geskryf het, en aan Moses gegee het.

Gedurende die 40 dae in die Heerlikheid van Jehova Elohim, is Moses se liggaam ook verheerlik deur die Heerlikheid van God. Hierdie verheerliking is dieselfde soos die van ons Heer Jesus Christus in Matt. 17:1, 2.

Terwyl die Heilige Gees op die berg Sinai beweeg het in die Naam van Jehova Elohim, beweeg en manifesteer Hy nou in ons tyd in die Naam van Jesus Christus. Daarom kan ons sê dat die Naam van die Heilige Gees Jesus Christus is. Ons Heer Jesus Christus leer ook in Joh. 14:26 dat die Heilige Gees in Sý Naam sal kom.

Die Seun Verheerlik die Vader

In Joh. 14:13, 14  leer ons Heer Jesus Christus: “En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Joh. 14:13, 14  leer dat wanneer jy God die Vader iets in die Naam van Jesus Christus bid, dan verheerlik jy die Vader. Jy kan God die Vader alleenlik deur die Naam van Seun Jesus Christus eer en verheerlik.

Die Getuienis van God

Die Evangelie van die Heerlikheid van Jesus Christus is die getuienis van God aangaande Sy Seun Jesus Christus. Die apostel Johannes sê in 1Joh. 5:9: “As ons die getuienis van die mense aanneem — die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat Hy aangaande sy Seun getuig het.”

1Joh. 5:10 leer verder: “Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie.” Dit is die wil van God dat elke mens  in Jesus Christus en in Sy Naam glo.

Verder leer 1Joh. 5:11, 12 ook: “En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.”

God Gee Alles en Almal Oor aan Jesus Christus

Die profeet Daniël vertel in Dan. 7:13, 14: “Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ʼn mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom. En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ʼn ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.”

In Dan. 7:13 staan Elohim God ook bekend as die Oue van dae, en ons Heer Jesus Christus as die Seun van die Mens.

In Dan. 7:13, 14 is die volgende aangaande ons Heer Jesus Christus bekend gemaak:

  • Dat die Seun van God in die vlees van ʼn mens sal kom.
  • God het aan Sy Seun, die Seun van die Mens, heerskappy en eer en koningskap gegee  oor die Koninkryk van God. Ons Heer Jesus sê in Joh. 3:35: “Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee.”
  • Sy heerskappy is ʼn ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en Sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie (Dan. 7:14).
  • Al die volke en nasies en tale sal die Seun van God vereer (Dan. 7:14).
Die Heerskappy van ons Heer Jesus Christus

Volgens Dan. 7:13, 14; Joh. 3:35 verstaan ons dat die heerskappy van ons Heer Jesus Christus is oor alles in die hemel en op aarde. Dit sluit elke Woord van God wat in die Bybel opgeskryf is.

Daarom, aan Hom kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in hemel en op aarde; aan Hom, die Heer Jesus Christus, kom toe die koningskap en die selfverhoging as Hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van Hom, en Hy heers oor alles; en in Sy hand is krag en mag, en in Sy hand is dit om alles groot en sterk te maak (1Kron./1Chron. 29:11, 12; Rom. 11:36).

Hy regeer oor al die koninkryke van die nasies (2Kon./2Kings 19:15; Ps. 47:92). En volgens sy will handel met die leër van die hemel (Dan. 4:35; Matt. 28:18). Dié leer van die hemel verwys na die Satan en sy owerhede en magte, soos in Ef./Eph. 6:12 genoem.

In Jes./Isa. 25:7, 8 word  die Satan en sy koninkryk ook beskryf as ʼn uitgespreide sluier wat al die volke omsluier. En, in Jer. 51:25 as ʼn berg wat verwoes – dit is ook hierdie berg waarna ons Heer Jesus Christus in Matt. 17:20 verwys.

Die apostel Paulus leer dat aangesien ons dan vlees en bloed is, het Hy ook vlees en bloed kom word sodat Hy deur die dood die Satan wat mag oor die dood gehad kon verwoes, en ons verlos mag wees (Heb. 2:14, 15).

1Kor./1Cor. 15:24, 25 leer ons dat ons Heer Jesus Christus as koning sal heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Daarna, aan die einde, sal Hy die Koninkryk aan God, Sy Vader oorgee.

Emmánuel

Ons leer ook in die Bybel dat ons Heer Jesus Christus Emmánuel genoem word. So lui die profesie ook in Jes./Isa. 7:14; Matt. 1:23.  Emmánuel beteken: God met ons.

God het sy Seun in die naam “Emmánuel” aan die Jode bekend gemaak. Die Naam “Emmánuel” is nie vir die heidene nie, en is nie met die bediening van die Heilige Gees nie.

Dit is ook waarom ons Heer Jesus Christus nie met die Griekse Siro-Feniciese vrou in Matt. 15:22 wou praat nie, en haar met ʼn hond vergelyk het. Dit ook hoe die apostel Paulus en die Heilige Gees ongelowiges sien (Filip./Phil. 3:2; Matt. 7:6; Openb./Rev. 22:15).

God het sy Seun as Emmánuel, “net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel” (Matt. 15:24).

Dit is eers met die bediening van die Heilige Gees dat God hom tot die heidene gewend het deur die Naam van sy Seun, Jesus Christus.

In Hand./Acts 13:46 het die apostels Paulus en Bárnabas vry-uit tot die Jode gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie — kyk, ons wend ons tot die heidene.” Van toe af is die Evangelie van die Heerlikheid van God in Jesus Christus aan die heidene verkondig.

Die Woord van God in Jesus Christus

Die heerskappy wat Elohim, die Oue van Dae, aan Sy Seun oorgegee het, sluit ook die heerskappy oor Sy Woord in om dit te volbring.

Ewewel, gelowiges in Jesus Christus is vry van elke verwyt en vervloeking wat in die Bybel opgeskryf is. Gelowiges in Jesus Christus het alleenlik die verbonde van beloftes van verlossing en genesing en seëninge deur Jesus Christus verkry.

Die apostel Paulus leer in Ef./Eph. 2:11, 12: “Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld.” Uit Ef./Eph. 2:11, 12 leer dat sonder Christus is ons sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld.

Verder sê die apostel Paulus in Ef./Eph. 2:13, 14: “Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want Hy is ons vrede…” Uit Ef./Eph. 2:13, 14 leer ons dat ons alleenlik deur die bloed van die Lam van God die beloftes van verlossing en seëninge van die verbonde deelagtig word.

Die apostel Paulus leer ook in 2Kor./2Cor. 1:20, en sê: “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.” Wanneer ons die beloftes van verlossing en seëninge van die verbonde in Christus ontvang dat ons God verheerlik.

Daar is ook geen grimmigheid (toorn) en verwyt in Jesus Christus teenoor jou nie (Jes./Isa. 27:4; Jak./Jam. 1:5). Want, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus (Rom. 5:1).

Die Naam van die Woord van God en die Naam van Jesus Christus

In Openb./Rev. 19:12, 13 beskryf die apostel Johannes die voorkoms, asook die Naam van ons Heer Jesus Christus, en sê: “En sy oë was soos ʼn vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ʼn Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. En Hy was bekleed met ʼn kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God.”

In Openb./Rev. 19:13 leer ons dat die Naam van ons Heer Jesus Christus ook die Woord van God heet. In Joh. 1:1-3 leer ons: “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.” Hier in Joh. 1:3 leer ons van nog ʼn Persoon in die Godheid behalwe die Vader, die Seun en die Heilige Gees – dit is, die Woord van God.

Ons leer ook dat dit hierdie Woord van God is wat vlees kom word het. Joh. 1:14 leer: “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ʼn heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.”

Die Woord van God is Jesus Christus, en kan net in die Naam van Jesus Christus toegeëien en vervul word. In Kol./Col. 3:16 beveel die apostel Paulus ons: “Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid.”  So kan ons ook verstaan dat wanneer die Woord van God in ons harte woon, dan woon die Heer Jesus Christus in ons harte. Daarom is dit ook belangrik dat ons die Woord van God in wysheid in ons harte bewaar.

Gekruisig in die Naam van Jesus Christus

In Jes./Isa. 62:6b leer ons: “o Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes — moenie rus nie.” Die woord “HERE” is ʼn vertaling van die Hebreeuse woord “Yehôvâh”. Ons weet dat Yehôvâh God nie aan die kruishout op Gólgota gesterf het vir ons sondes nie.

Ons weet wel dat God die Vader sy Seun Jesus Christus in die vlees ontvang het (Luk. 1:35), en Hom oorgelewer het ter wille van ons oortredinge en opgewek het terwille van ons regverdigmaking (Rom. 4:25).

Die Naam van die Seun van God wat deurboor was vir ons oortredinge is nie Elohim, of Yehôvâh, of El Shaddai nie – dit is nie wat die Skrif ons leer nie (Jes./Isa. 53:4, 5). Sy Naam is ook nie “Heilige” Gees nie. Die Naam van die Heilige Gees is ook nie “Heilige Gees” of “Vader” of “Seun” nie. Dit is in die Naam van Jesus Christus dat ons God aan sy beloftes herinner.

Laat U Naam Geheilig Word

Vir die wat Joods is leer die Woord van Christus in Matt. 6:9: “Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word.” Dít bid die Jode in die Naam van Yehôvâh.

Vir ons wat nie Joods is nie, lui hierdie gebed in Matt. 6:9 só: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word in die Naam van Jesus Christus.

Dit is ook hoe die dissipels gebid het, dat God die Vader sy hand uitstrek tot genesing, sodat tekens en wonders deur die Naam van sy heilige Kind Jesus plaasvind (Hand./Acts 4:30). Wanneer die dissipels gespreek en gepreek het, dan het hulle ook in die Naam van Jesus Christus gespreek (Hand./Acts 9:27, 29).

Ook wanneer die dissipels gedoop het, dan het hulle in die Naam van Jesus Christus gedoop – en nie in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie (Hand./Acts 2:38; 8:16; 10:48; 19:5).

Soos dit destyds in Hand./Acts 4:18; 5:40 was, so is daar nou nog diegene wat leer dat jy nie in die Naam van Jesus moet spreek, of gedoop moet word nie.

Ook wanneer jy jou lewe toewy om God te dien, dan wy jy dit toe aan die Naam van Jesus Christus (Hand./Acts 15:26). En, wanneer jy duiwels uitdryf, dan doen jy dit in die Naam van Jesus Christus – en nie in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie (Mark. 16:17; Hand./Acts 16:18).

Self wanneer ons God dank, dan dank ons Hom in die Naam van Jesus Christus (Rom. 7:25; Ef./Eph. 5:20). Jy kan die Heilige Gees slegs ontvang as jy in die Naam van Jesus Christus gedoop is (Hand./Acts 8:16).

Waar Twee of Drie in my Naam Vergader

Wanneer jy in die Naam van Jehova bid en aanbid dan roep jy die Gees van Jehova in jou teenwoordigheid. Dit geld vir enige ander naam, soos Boeddha, Mohammed, ens. As jy in die Naam van Jehova bid en aanbid dan staan jy veroordeeld. Want niemand kan die hele Wet van Moses onderhou nie. Dit is waarom God sy Seun gestuur het. Sodat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie ( Hand./Acts 13:39).

Jy kan God net eer en verheerlik deur die Naam van Sy Seun Jesus Christus te heilig en te glo. Dit is alleenlik in die Naam van Jesus Christus dat Hy Self manifesteer. Soos die Meester self sê: Waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde (Matt. 18:20).

Maar deur Hom wat in die Bybel geopenbaar is as die Oue van Dae, Elohim, Al Shaddai, Jehova EK IS, en so meer, is ons in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing (1Kor./1Cor. 1:30). 

Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die Heer Jesus Christus roem (1Kor./1Cor. 1:31).

Tot volgende keer.

God se rykste seën en leiding.

Verwante Artikels

Bekering

Gebed Ten Tye van Krankheid


Klik Hier om die Engelse Weergawe van Hierdie Artikel te Lees