Geloof en Ongeloof

Leestyd: 15 minutes

Laas opgedateer op November 1, 2021 deur Brian Visagie

Die Gebed van die Heilige Gees

In Rom. 8:26 leer die apostel Paulus: “En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.”

Dan leer die apostel Paulus ook in Ef./Eph. 6:18 dat gebed ʼn geestelike wapen van ons geestelike strydvoering is. Ef./Eph. 6:18 leer dat ons met alle gebed en smeking by elke geleentheid in die Gees moet bid.

Rom. 8:26 en Ef./Eph. 6:18 is nie twee teenstrydige Skrifte nie. Wanneer die apostel Paulus in Rom. 8:26 sê dat ons nie reg weet wat ons moet bid nie beteken dit dat ons nie altyd weet watse aanslae die Satan en sy magte (engele) teen ons voer nie.

In dié opsig help die Heilige Gees ons deur vir ons in te tree voor die troon van God. As gevolg van die Heilige Gees se gebed vir ons vind ons geestelike leiding in ons gebedslewe.

Rom. 8:26 beteken nie dat ons nie nodig het om te bid omdat die Heilige Gees vir ons intree nie. Jy sal baie kere net voel dat jy wil bid. En dít is die leiding van die Heilige Gees van God in Christus Jesus.

So kan ons dan verstaan dat Ef./Eph. 6:18 beteken dat ons moet waak en bid, soos ons Heer Jesus Christus ook verkondig in Matt. 26:41 en Mark. 13:33.

1Thess. 5:17 leer die apostel Paulus ook dat ons moet: “Bid sonder ophou.” Dit beteken dat ons op elke geleentheid moet bid, totdat ons die antwoord op ons gebed kry.

Gebed en Jou Geloof

In Matt. 21:22 verklaar ons Heer Jesus Christus: “En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.” Die woorde “as julle glo” is nie ʼn voorwaarde dat jy moet glo nie.

Die feit dat jy bid is alreeds ʼn bewys van jou geloof. Matt. 21:22 beteken as jy in geen ander god glo nie, maar in die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, dan sal Hy jou alles gee wat jy van Hom begeer.

Die Woord van God in Christus is nie ʼn ligsinnige Woord nie. Wanneer ons Heer Jesus Christus sê: alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo, dan is dit so.

In 1Kon./1Kings 3:11 sê Hy vir Salomo: “Omdat jy…nie die lewe van jou vyande begeer het nie…” Al sou koning Salomo ook die dood van sy vyande begeer het, sou God hom sy bede gee. Dit beteken nie dat jy die dood van jou vyande moet soek nie. Want die geloof werk deur die liefde (Gal. 5:6). En, omdat die Heer Jesus Christus behae het in jou weë, sal Hy selfs jou vyande met jou laat vrede hou (Spr./Prov. 16:7).

In Rom. 1:17 verkondig die apostel Paulus: “Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.”

Die woorde “uit geloof tot geloof” beteken dat hoe meer jy glo, hoe meer sal jou geloof groei – al is jou geloof soos klein soos die van ʼn mosterdsaad.

Ons Heer Jesus Christus stel dit só in Luk. 13:18, 19: “[18]En Hy het gesê: Hoedanig is die koninkryk van God en waarmee sal Ek dit vergelyk? [19]Dit is soos ʼn mosterdsaad wat ʼn man geneem en in sy tuin gesaai het; en dit het gegroei en ʼn groot boom geword, en die voëls van die hemel het nes gemaak in sy takke.”

Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee (Joh. 15:16).

Gebed en Twyfel

Jou gebed is ʼn onbetwisbare gebaar van jou geloof in Jesus Christus. Nogtans kan jy vind dat jy twyfel oor sekere dinge terwyl jy in Jesus Christus glo. Ongeloof spruit gedeeltelik, uit ons eie opinies wat nie gegrond is op die verlossing van die geloof in Jesus Christus nie.

Ongeloof spruit ook uit dwaalleringe wat nie gegrond is op die kennis van die Heerlikheid van die Heilige Gees van God in Jesus Christus nie. 

Deur die geloof in Jesus Christus is jy vry van die Wet van Moses, en ook van die gebooie en leringe van mense. Hand./Acts 13:38, 39 getuig: “[38]Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur Hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, [39]en dat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie.”  

Verder staan daar in Rom. 14:22 geskrywe: Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy vir geoorloof ag nie. Verlossing in Jesus Christus is vry van selfveroordeling, en ook van die veroordeling van ander mense oor wat hulle doen, en oor wat hulle is. In Hand. 10:28 getuig die apostel Petrus: God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie.          

Selfveroordeling, en die veroordeling van ander mense is uit die gees van die Satan. In Openb. 12:8, 10 leer ons dat ons aanklaer, die Satan, nie meer in die Hemel kan kom om ons voor God te veroordeel, soos dit sy gewoonte was in (Job 1:8-2; Sag./Zech. 3:1).

Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en Hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God; en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom (1Joh. 3:20-22). 

Die Geloof van Jou Gebed

Jou gebed tot God in die Naam van Jesus Christus is ʼn bewys van jou geloof in God. Die feit dat jy bid is bewys van jou geloof. Ons vind ook in Openb./Rev. 5:8; 8:3, 4 dat ons gebede ʼn lieflike offer voor die Aangesig van God is.

Jou gebed is nooit gering in die oë van die God en Vader van ons Heer Jesus Christus nie. In Openb./Rev 8:5 kan jy leer dat jou gebed met vuur van die goue altaar voor die troon van ons Heer Jesus Christus gesalf is.

In Hand./Acts 9:11 vind ons dat ons Heer Jesus Christus dit hoog geag het toe die apostel Paulus gebid het nadat hy in Hand./Acts 9:3-6 tot bekering gekom het.

Gebed is ook jou begeertes in alles wat jy van God begeer. Soos byvoorbeeld, jou begeerte vir verlossing uit ʼn moeilike situasie, of jou begeerte om van ʼn siekte genees te word. Jy sal nie uit ʼn moeilike situasie verlos word, of van ʼn siekte genees word tensy jy dit nie begeer nie.

Byvoorbeeld, die blinde Bartiméüs het begeer om te sien (Mark. 10:46-52). So het ook die vrou wat twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het, begeer om genees te wees, en sy was genees (Luk. 8:43-48).

In 1Tim. 2:1 word gebed ook in verskillende vorme beskryf as smekinge, gebede, voorbedes, en danksegginge.

Daarom dan, terwyl ons so ʼn groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het (Heb. 12:1, 2). 

Die Bediening wat Regverdig Maak

Die bediening van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God in Christus is ʼn bediening wat regverdig maak (2Kor./2Cor. 3:8, 9). Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het ons vrygemaak van die wet van die sonde en die dood (Rom. 8:1, 2).

Die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus is ook bekend as die Koninklike Wet. Die Koninklike Wet verklaar: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself (Jak./Jam. 2:8).

Om jou gewete voor God in Christus skoon te hou moet jy volgens die Koninklike Wet wandel. Om volgens die Koninklike Wet te wandel moet jy jou naaste geen kwaad doen nie. In Rom. 13:10 stel die apostel Paulus dit so: “die liefde doen die naaste geen kwaad nie.”

In Rom. 2:1 leer die apostel Paulus: “Daarom is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging; want waarin jy ʼn ander oordeel, veroordeel jy jouself…”

Wanneer jy iemand anders veroordeel, staan jy veroordeeld voor Christus wat vir jou, so wel as vir dié wie jy veroordeel, met Sy bloed losgekoop het uit die mag van die Satan. Deur jouself en andere te veroordeel gee jy plek aan die Satan om jou geloof af te breek.

Die liefde is, sê die apostel Paulus in 1Kor./1Cor. 13:4-7: 

  • is lankmoedig en vriendelik;
  • is nie jaloers nie;
  • praat nie groot nie,
  • is nie opgeblase nie,
  • handel nie onwelvoeglik nie,
  • soek nie sy eie belang nie,
  • word nie verbitterd nie,
  • reken die kwaad nie toe nie,
  • is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.
  • Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

En nou bly geloof, hoop, liefde — hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde (1Kor./1Cor. 13:13).  

Die Geregtigheid van jou Geloof

Jou gebed is die bewys van jou geloof in Jesus Christus. Jy bid tot God in Christus omdat jy in Hom glo. En omdat jy bid, is jy geregverdig by God deur jou geloof in Jesus Christus, selfs al kom dit soms voor asof God jou gebed nie hoor nie.

Die Woord van God verklaar in Jes./Isa. 54:9, 10: “[9]Soos in die dae van Noag is dit vir My: soos Ek gesweer het dat die waters van Noag nie meer oor die aarde sou gaan nie, so het Ek gesweer dat Ek nie op jou toornig sal wees of jou sal dreig nie. [10]Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer.”

In Jes./Isa. 54:14, 15 sê die Woord van God aan jou: “[14]Deur geregtigheid sal jy bevestig word; wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie; en ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie. [15]As hulle ook die aanval begin — dit is nie uit My nie; wie jou aanval, sal oor jou val.”

Wanneer die Woord van God in Jes./Isa. 54:14 sê: Deur geregtigheid sal jy bevestig word, beteken dit omdat jy in Jesus Christus glo is jy geregverdig voor God.

Jes./Isa. 54:9, 10, 14, 15 is ʼn verbond van die belofte wat God met jou aangegaan het omdat jy in sy Seun Jesus Christus glo. 

In Rom. 5:1 leer die apostel Paulus: “Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus.” Die geregtigheid van jou geloof in Jesus Christus gee jou vrede by God.  

Wanneer jy jou in gebed tot die Heer Jesus Christus wend dan beskerm Hy jou van elke werk van teenspoed en onheil op grond van Sy Woord – en nie op grond van enigiets wat jy gedoen het nie.

 Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur Hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie (Hand./Acts 13:38, 39).  

Geregtigheid deur Jou Werke

Jou geregtigheid is uit God – en nie uit enigiets wat jy kan dink of doen nie. Ons eie werke van geregtigheid, sê Jes./Isa. 64:6, is soos ʼn besoedelde kleed.

Die woorde “besoedelde kleed” is ʼn vertaling van die Hebreeuse woorde ‛êd beged wat eintlik ʼn vuil sanitêre doekie beteken. Dis hoedat God ons werke van geregtigheid sien.

Wat Jes./Isa. 64:6 op neerkom, is dat jou pogings om voor God geregverdig te wees op grond van jou werke, insluitend om die Wet van Moses te hou, is uit die vuiligheid van die mag van die Satan. Dit is omdat wanneer die Bybel van ons werke van ongeregtigheid praat dan verwys dit na ons geestelike werke.

Ons geestelike werke spruit uit die werke van die Satan se sluier van die duisternis en dood – wat drome en visioene insluit. Die Satan se sluier van die duisternis verander ook na lig. Daarom staan ons geestelike werke uit drome en visioene ook bekend as leringe van duiwels en, as ons werke van ongeregtighede.

Die leringe van duiwels bevat die mooiste filosofieë. Die drome en visioene van die Satan vertoon van die mooiste en begeerlikste, en verander in ook in die vuilste en afskuwelikste nagmerries. Toe die gees van Satan hom aan Eva vertoon het, sê Gen. 3:6. het sy gesien dat hy goed was, en dat hy ʼn lus was vir die oë, en ʼn gees wat ʼn mens kan begeer om verstand te verkry.   

Die apostel Paulus sê in Gal. 5:17: die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees. Dit beteken dat die Satan begeer teen die Heilige Gees om jou lewe te regeer en te besit. Soos ons Heer Jesus Christus ook in Luk. 22:31, 32 sê: “[31]kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. [32]Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie.”

Ons Heer Jesus Christus het al jou ongeregtighede met Sy Bloed gedek. In Rom. 4:7, 8 leer die apostel Paulus: “[7]Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. [8]Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie.”

Die werke en bediening van die Heilige Gees, insluitende drome en visioene van God in Jesus Christus, verskyn in die Heerlikheid van God wat kom met die Wolke van die Hemel.

Koning David getuig in 2Sam. 22:24: “Maar ek was opreg voor Hom, en ek was op my hoede vir my ongeregtigheid.” Om opreg voor God te wees moet jy op jou hoede wees vir jou geestelike ongeregtighede deur geloof in drome en visioene deur die gees van hierdie wêreld. Satan is die gees van hierdie wêreld wat alle mense in hierdie wêreld deurweek met sy drome en visioene en gepaardgaande geestelike manifestasies.

Die Dag van Oordeel en Jou Werke

Openb./Rev. 20:11, 12 verkondig dat ons Heer Jesus Christus elkeen gaan oordeel volgens hulle werke. Openb./Rev. 20:11, 12 lees: “[11]En ek het ʼn groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. [12]En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ʼn ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.”

In Joh. 3:19-21 verduidelik ons Heer Jesus Christus wat die oordeel behels: “[19]En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos. [20]Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. [21]Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.”

Volgens ons Heer Jesus Christus word ons geoordeel volgens ons werke wat, of in die Lig van die Heerlikheid van God gedoen is, of in die lig van die duisternis gedoen is.

In Joh. 3:20 sê ons Heer Jesus Christus: “Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.” Die woord “kwaad” in hierdie Skrif verwys na die geestelike werke van die lig van die duisternis.

Ons haat die Lig wanneer ons die geestelike werke van die lig van die duisternis se drome en visioene met die ligte van die wêreld volg. Jou werke is in God gedoen wanneer die vrug van jou geloof in die Lig van die Woord van God is – en nie uit die lig van die werke van duisternis nie.

Wanneer jy jou bekeer het van die duisternis na die Lig, en van die mag van die Satan tot God, dan moet jy die werke van die lig van die duisternis weerstaan. So sal jy jou werke in die Lig van die Woord van God in Christus Jesus doen. So ook, word jy geregverdig voor God in Christus Jesus.

En ons het die profetiese Woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ʼn lamp wat in ʼn donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte (2Pet. 1:19).

Die Bewys van Jou Geloof

Die feit dat jy bid is bewys dat jy glo. God ag niks gering nie. Job 36:5 verkondig: “Kyk, God is geweldig, nogtans ag Hy niks gering nie — geweldig deur krag van verstand.” 

In Hand./Acts 9:11 vind ons dat ons Heer Jesus Christus die gebed van die apostel Paulus erken het toe hy gebid het nadat hy tot bekering gekom het.

In Heb. 12:2 leer die apostel Paulus dat ons die oog gevestig hou op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof. Jy hou die oog gevestig op Jesus deur jou oë op die Woord van God te hou, en ook die Woord van God in jou hart te bewaar. Wanneer jy jou oë op die Woord van God hou, en ook die Woord van God in jou hart bewaar, dan sal ons Heer Jesus Christus jou geloof erken, en bewaar, en laat groei en, bevestig.

Die bewys van jou geloof is ook daarin dat jy weet in wie jy glo. Die apostel Paulus verklaar in 2Tim. 1:12: “Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge; maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot dié dag toe.”

In Matt. 21:22 sê ons Heer Jesus Christus: “En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.” Om alles te ontvang wat jy in die gebed vra moet jou geloof in God alleenlik wees.

Matt. 21:18-22 getuig van die vyeboom wat ons Heer Jesus Christus laat verdroog het. Mark. 11:21-22  is die parallel tekste van Matt. 21:18-22.

Mar. 11:21-22 lees: “[21]En Petrus het onthou en vir Hom gesê: Rabbi, kyk, die vyeboom wat U vervloek het, is verdroog. [22]Jesus antwoord en sê vir hulle: Julle moet geloof in God hê.” Toe Sy dissipels verwonderd was oor die verdroogde vyeboom, sê Jesus vir hulle: Julle moet geloof in God hê.

Dié woorde “Julle moet geloof in God hê” beteken dat jou geloof in God vry moet wees van bygelowe in ander gode. Byvoorbeeld, jy kan nie op die Bybel vertrou en ook op die waarsêery van sterrekundiges en sangomas vertrou nie.

Net so kan jy nie op die Naam van Jesus Christus vertrou en ook op die naam van Mohammed, of Boeddha, of Hare Krisna, of selfs die Naam van Jehova, ens. vertrou nie.

Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak (Spr./Prov. 3:6).  

Waar Twee of Drie in My Naam Vergader

In Matt. 18:18-20 leer ons Heer Jesus Christus:

[18]Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Jy bind iets op die aarde wanneer jy God in die Naam van ons Heer Jesus Christus bid (vra) om jou daarvan te verlos. Jy ontbind iets op die aarde wanneer jy dit van God in die Naam van ons Heer Jesus Christus bid (vra).

En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo (Matt. 21:22).

 [19]Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is.

Wanneer jy met ʼn medegelowige hier op die aarde saamstem oor enige saak wat julle van God in die Naam van ons Heer Jesus Christus mag bid, beteken dit dat julle twee saam glo dat julle dit sal ontvang wat julle.

Byvoorbeeld, twee van julle kan saam bid vir, genesing, of vir ʼn werk, of om iets te doen, of wat ook al. Wanneer een van julle twyfel, sal julle altwee nie die vervulling van daardie gebed smaak nie.

 [20]Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.”

Ons leer in Mark. 6:1-6 dat ons Heer Jesus Christus in Nazareth, Sy tuisdorp, geen wonderwerke kon doen nie. Omdat daardie mense nie die Woord van Sy getuienis geglo het nie.

Mark. 6:5, 6 getuig: “[5]En Hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat Hy ʼn paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het.[6]En Hy was verwonderd oor hulle ongeloof…”

Ongeloof spruit uit verskeie omstandighede. In die geval van ons Heer Jesus Christus se dorpsgenote, was hul ongeloof in die feit dat Hy saam met hulle opgegroei het. Dit beteken dat hulle Hom verag het.

Ongeloof kan ook in jou siel ontstaan weens die lankmoedigheid van die Woord van God in Christus. Byvoorbeeld, ten spyte van jou geloof in die Woord van God en jou gebed, kan jy ongeneeslik siek word. Dit kan veroorsaak dat jy geloof het vir verlossing in sekere areas in jou lewe, terwyl jy ongelowig is in ander situasies.

Die Sonde van Ongeloof

In Rom. 14:23 staan daar geskrywe: “Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.”

Rom. 14:23 handel hoofsaaklik oor kos, nogtans is die beginsels van die sonde van ongeloof van toepassing op alle areas van die pad van geloof in Jesus Christus. Alles wat nie uit die geloof in Jesus Christus is nie, is sonde.

Ongeloof in enige van die verlossingswerke van Christus Jesus is ʼn onbewustelik getuie saam met die Satan dat Christus nie in staat is om sy werk van verlossing in jou lewe te volbring nie.  

Die apostel Paulus sê in Filip./Phil. 1:6: “omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ʼn goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus.” Wanneer jy in ons Heer Jesus Christus glo, dan sal Hy ook jou geloof volbring.

In Heb. 12:1 leer die apostel Paulus: “ [1]Daarom dan, terwyl ons so ʼn groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, [2]die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.”

Jy hou jou oë gevestig op Jesus Christus deur die Woord van God in jou hart en mond te bewaar.

Ons leer ook in Rom. 6:14: “die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.” Wanneer jy deur die Wet van Moses geregverdig wil wees sal jy voortdurend veroordeeld voel.

Elkeen wat in Jesus Christus glo is onder Sy genade. En, as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke wat jy geregverdig word nie; anders is die genade geen genade meer nie (Rom. 11:6).

Ongeloof is nie uit jouself nie, maar uit die Satan. Wanneer jy gewaar dat jy ongelowig is oor iets, dan moet jy ongeloof bely. 

Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word (Matt. 24:13). 

Voorbeeld van Gebed Teen Ongeloof

Elke keer wanneer jy gewaar dat jy twyfel, kan jy jou ongeloof bely deur te bid:

Heilige Vader vergewe my die ongeloof, want daar staan geskrywe: as ons ons sondes bely, U is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig (1Joh. 1:9).

Was my met die bloed van Jesus Christus en reinig my van alle ongeloof. Want daar staan ook geskrywe: Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, my gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien (Heb. 9:14).

Versterk my dan met krag in my siel, na die rykdom van U heerlikheid en die krag van U sterkte in Christus, sodat Jesus Christus, die Seun van U liefde, deur die geloof in my hart mag woon (Ef./Eph. 3:16).

Ek bid dit in die Naam van Jesus Christus, Amen.

Bid sonder ophou (1Thess. 5:17). 

Hierdie artikel is ‘n uitreksel van Hoofstuk 1 uit my EBoek: Gebed, Die Pad van Gebed. 

Klik Hier en Koop hierdie EBoek: Gebed – Die Pad van Gebed nou teen slegs R149.00 en begin met ‘n onwrikbare geestelike pad vir jou gebed in Jesus Christus.


 

Copyright secured by Digiprove © 2021 Brian VisagieAll Rights Reserved