Die Heilige Gees – Deel 3

Leestyd: 13 minutes

Laas opgedateer op Junie 14, 2021 deur Brian Visagie

BrianVisagie.Co.Za - Die Heilige Gees Deel 3 - Brian Visagie -Profile Pic.Die Berg wat Verwoes

In Jer. 51:25 spreek die Woord van God: “Kyk, Ek het dit teen jou, o berg wat verwoes, spreek die HERE; jy wat die hele aarde verwoes. En Ek sal my hand teen jou uitstrek en jou van die rotse afrol en sal jou maak ʼn afgebrande berg.” Die berg in hierdie Skrif is ʼn geestelike berg. Dit is die woonplek van die koninkryk van die Satan.

Die Woord van God spreek ook Jes./Isa. 25:7 aangaande hierdie berg van die koninkryk die Satan. Jes./Isa. 25:7 profeteer: “En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is.” Hier, in Jes./Isa. 25:7, word die berg van die Satan ook beskryf as ʼn berg met ʼn uitgespreide sluier. Jes./Isa. 25:7 leer ons ook dat dié uitgespreide sluier die siel van elke mens in die wêreld bedek.

Dit is ook hierdie berg van die Satan waarvan ons Heer Jesus Christus in Matt. 17:20 sê: “… voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ʼn mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.” Dié lering van ons Heer Jesus Christus is ʼn lering aangaande geestelike dinge, en verwys na ʼn geestelike berg.

Dit is ook hierdie berg tot wie die Woord van God in Sag./Zech. 4:7 spreek: “Wie is jy, groot berg? Voor Serubbábel sal jy tot ‘n gelykte word!”

Die Sluier van die Dood

Die profeet Jesaja profeteer in Jes./Isa. 25:7, 8: “En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here HERE sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem; want die HERE het dit gespreek.”

In Jes./Isa. 25:7, 8 leer ons:

 • Die berg van die Satan bevat ʼn sluier wat die siel van elke mens bedek.
 • Die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier bevat die dood – dit is ʼn sluier van die dood. Hierdie sluier van die dood verblind die geestes oog van jou verstand (sinne), sodat jy nie die lig van die Heerlikheid van God in Jesus Christus kan sien nie.

In 2Kor./2Cor. 4:3, 4 leer die apostel Paulus: “Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.”

Die terme “die god van hierdie wêreld” verwys na die Satan. Die sluier van die dood verhoed dat jy die Lig van die Heerlikheid van Christus met jou geestes oog sien wanneer jy ʼn droom of ʼn visioen ervaar.

In 2Kor./2Cor. 3:14 noem die apostel Paulus die sluier van die dood, ʼn bedekking wat by die lesing van die Ou Testament oor ons harte bly. maar in Christus vernietig word. 

Die Vervulling van Jes./Isa. 25:7, 8

Jes./Isa. 25:7 beteken dat die sluier van die dood oor die siel van elke mens lê. Dié sluier skei die siel van elke mens van die Lig van die Lewe in Christus Jesus (Joh. 8:12;. Ps. 56:14). Die Lig van die Lewe in Christus Jesus is in die Heilige Gees van die Heerlikheid van God. Die Heilige Gees van die Heerlikheid van God is alleenlik in Jesus Christus.

Die Woord van God profeteer ook in Jes./Isa. 25:7 dat ons Heer Jesus Christus die sluier van die dood sal vernietig. Die Profesie van God in Jes./Isa. 25:7, 8 het in vervulling gegaan deur die verlossende werk van ons Heer Jesus Christus.

Die verlossende werk van ons Heer Jesus Christus behels:

 • Sy vleeswording (Joh. 1:14),
 • Sy kruisdood (Matt. 27:35; Gal. 3:13, 14),
 • Sy opstanding uit die dood (Matt. 28:5, 6),
 • Sy hemelvaart (Hand./Acts 1:9),
 • Sy sitplek aan die regterhand van God Sy Vader ( Mark. 16:19), waar Hy vir jou intree (Rom. 8:26, 27).

In Heb. 2:14, 15 getuig die apostel Paulus: “Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het — dit is die duiwel — en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.” 

Die Satan is Sonde

Die Satan is sonde, en alles wat uit sy koninkryk spruit is die werke van ongeregtigheid. In 2Thess. 2:3 verwys die apostel Paulus na die Satan as die “mens van sonde”, en “die seun van die verderf”. Alles wat uit die sluier van die dood spruit is die sonde van die ongeregtigheid.

Elke mens word in die mag van die Satan se sonde en ongeregtigheid gebore. Want, die hele wêreld lê in die mag van die Satan (1Joh. 5:19). Dit is dié sonde en ongeregtigheid wat koning David in Ps. 51:7 AOV/Ps. 51:5 teenoor God bely nadat hy egbreek en moord gepleeg het.

Omdat ons almal in die mag van die Satan gebore is, bring ons van nature die werke van die Satan voort. Die werke van die Satan staan ook bekend as die werke van die vlees (Gal. 5:16, 17, 19-21). Die werke van die vlees is eintlik die karakter en gedagtes van die Satan.

Jy glo en doen ook die ongeregtigheid wanneer jy die drome en visioene van die Satan verruil vir die geskrewe Woord van God. Almal wat die werke van die Satan glo en doen is werkers van ongeregtigheid (Matt. 7:22, 23).

Solank as wat ons in dié sonde en ongeregtigheid bly, leef ons in die sonde. Dit is hierdie sonde van die ongeregtigheid wat ons skei van die Heerlikheid van God. Die apostel Paulus stel dit so: almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God (Rom. 3:23).

Die sonde (die Satan) skei ons van die Lig van die Heerlikheid van God (2Kor./2Cor. 4:4). Die Lig van die Heerlikheid van God is alleenlik in Jesus Christus (Joh. 1:4). God het Sy Seun opgeoffer om jou siel te verlos uit die mag van die Satan (Ps. 56:14; Joh. 3:16; Rom. 8:32). 

Die Krag van die Sluier van die Dood

2Kor./2Cor. 3:14 leer ons ook dat die sluier van die dood nie opgelig word by die lesing van die Ou Testament nie. Die terme “Ou Testament” verwys hier na die Wet van Moses. Dit beteken dat wanneer jy aan die Wet van Moses kleef, dan bly jy onder die sluier van die dood. Jy kleef aan die Wet van Moses wanneer jy deur die Wet van Moses geregverdig wil wees (Gal. 5:4, 5).

Die Wet van Moses word vervul deur die Wet van Christus (Joh. 13:34; 1Kor./1Cor. 9:21; Gal. 6:2). Die Wet van Christus staan ook bekend as die Koninklike Wet. Jak./Jam. 2:8 leer: “As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die Skrif: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself — dan doen julle goed”.

In 1Kor./1Cor. 15:55-57 getuig die apostel Paulus: “Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.”

Uit 1Kor./1Cor. 15:56 leer ons ook dat hierdie berg van die koningryk van die Satan met sy sluier van die dood sy krag in die Wet van Moses het. Verder leer ons ook in 1Kor./1Cor. 15:57 dat God ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus. Alleenlik wanneer jy jou tot die Heer Jesus Christus bekeer, word die sluier van die sonde en die dood oor jou siel weggeneem (2Kor./2Cor. 3:16). 

Die Leërskare en die Leër van die Hemel

In Dan. 4:35 staan die Satan en sy engele ook bekend as die leër van die hemel. Verder staan die Satan en sy engele ook in die Bybel bekend as die leërskare van die hemel (Jes./Isa. 34:4), en die leër van die hemel (Neh. 9:6; Jer. 19:13; Dan. 4:35; Hand./Acts 7:42). 

In 2Kon./2Kings 17:16; Hand./Acts 7:42, 43 kan ons ook leer dat die maak van beelde, en die verering daarvan, lei tot die aanbidding van die leër van die hemel en Baäl (Satan).

Dit is van hierdie sluier van die dood waarvan Jes./Isa. 34:4 ook getuig: “En al die leërskare van die hemel vergaan, en die hemel word inmekaar gerol soos ʼn boek en al sy leërskare val af soos ʼn blad van die wingerdstok afval en soos vye afval van die vyeboom.”

In Jes./Isa. 34:4 leer ons dat:

 • Al die leërskare van die hemel vergaan. Dit verwys na die Satan en sy engele wat uit die Hemel – die Koninkryk van God gewerp is (Openb./Rev. 12:7-9).
 • Die “hemel word inmekaar gerol”. Die hemel wat inmekaar gerol word verwys na die sluier van die dood, en is nie die Hemel van die Koninkryk van God nie.

Die sluier van die dood is daardie hemel wat geopen word wanneer die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus in die Wolk van die Hemel oor jou vaardig word (Matt. 3:16; 24:30; 26:64; Mark. 1:10; 14:62; Hand./Acts 7:56).

 • Die “leërskare val af soos ʼn blad van die wingerdstok” verwys ook na die Satan en sy engele wat uit die Hemel gewerp is ( Openb./ Rev. 12:7-9).

Hierdie profesie in Jes./Isa. 34:4 word ook weergegee in Luk. 10:18; Joh. 12:31, en is vervul in Openb./Rev. 12:9, 12, 17. 

Owerhede en Magte van die Lug

Die Satan en sy engele in die sluier van die dood staan ook bekend as die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, en die bose geeste in die lug (Ef./Eph. 6:12).

In Ef./Eph. 6:11, 12 leer die apostel Paulus: “Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.”

Hierdie owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en bose geeste in die lug verwys na die Satan en sy engele. Die Satan en sy engele staan ook bekend as die leër van die hemel (Dan. 4:35).

Hierdie bose geeste van die Satan regeer oor die hele wêreld. So leer die apostel Johannes ook in 1Joh. 5:19: “Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê.” 

ʼn Geestelike Vors oor Elke Land

Elke land in hierdie wêreld het ʼn geestelike vors van die Satan wat daaroor regeer. In Dan. 10:13 sê die Engel Gabriel aan Daniel: “maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië.” Dié vors van die koninkryk van die Perse is ʼn engel van die Satan wat oor Persië regeer.

Verder verkondig Dan. 10:20: “Toe sê hy: Weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse; en as ek heengegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland.” Hier in Dan. 10:20 leer ons dat ook Griekeland ʼn gees van die koningryk van die Satan het wat oor hom regeer. So leer ons ook van die vors van Tirus in Eseg./Ezek. 28:2. 

Die Familie Gees

Net soos wat elke land ʼn gees van die Satan het wat daaroor regeer, so het elke familie in hierdie teenwoordige wêreld ook ʼn gees van die Satan wat daaroor regeer. Elke persoon is dan ook onderworpe aan die gees van sy/haar familie. Die familie gees sal ook deur generasies spesifieke familie lede (die spreekwoordelike swart skaap in die familie) gevange te neem en verdruk met verskillende werke van mislukking, siekte en verwoesting.

In Engelse Bybels staan die familie gees bekend as ʼn “famliar spirit”. In ons Afrikaans Ou Vertaling is familie geeste vertaal as “geeste van die afgestorwenes” en ook “geeste wat waarsê” In Lev. 19:31 spreek die Woord van God: “Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die HERE julle God.”

Die familie gees manifesteer op verskillende maniere in families van die een generasie na die ander. ʼn Familie gees sal hom aan jou in manlike, of vroulike vorm, en selfs in die vorm van ʼn dier in jou drome en visioene openbaar. Die Heilige Gees van Jesus Christus verander nooit van voorkoms nie (Heb. 13:8; Jak./Jam. 1:17).

As jy nie in geestelike aktiwiteit belang stel nie, sal daardie familie gees bloot eenvoudig in die agtergrond werksaam wees met sy werke van misleiding en verwoesting. Dit is die gewoonte van familie geeste om hulle voor te doen as jou afgestorwe moeder, of vader, en selfs as oorlede familie lede – spesifiek wanneer jy sterk na ʼn afgestorwe familie lid verlang.  

Met Die Begin van Jou Geloof

Ons leer in 2Kor./2Cor. 11:14 dat die Satan homself verander in ʼn engel van die lig. Sodra jy in God (of in ʼn god) begin glo sal daardie familie gees hom bloot in die voorwerp van jou aanbidding verander.

Byvoorbeeld:

 • As jy in Mohammed glo, sal daardie familie gees hom aan jou vertoon as  Mohammed, of as ʼn Imam.
 • As jy in Boeddha glo, sal daardie familie gees aan jou verskyn as Boeddha, of die Dalai Lama.
 • As jy ʼn Katolieke is sal daardie familie gees jou besoek in die vorm van Moeder Maria, of selfs ʼn pous of ʼn biskop.
 • As jy ʼn Christen is sal daardie gees van jou familie jou besoek in die vorm van ʼn mens as Jesus Christus. Of, selfs in die vorm van Moses, of ʼn afgestorwe kerk leier van jou familie of gemeente.

Wanneer jy jou tot die Heer Jesus Christus bekeer, sal daardie familie gees selfs probeer om jou dood te maak. 

Alhoewel ons Heer Jesus hier op aarde in die vorm van ʼn mens gewandel het, verskyn Hy nie meer in die gedaante van ʼn mens in drome en visioene nie (2Kor./2Cor. 5:16). Wanneer ons Heer Jesus Christus aan jou in ʼn droom of ʼn visioen verskyn, sal dit in die Heerlikheid van God wees. Want, volgens 2Kor./2Cor. 3:7, 8 is die bediening van die Gees van ons Heer Jesus Christus in die Heerlikheid van God.

Dit is daarom belangrik dat jy die Heilige Gees ontvang sodra jy tot bekering gekom het. Dit is sodat jy die verskil tussen die owerhede en magte van die lug en die Heilige Gees kan ken. Ons leer ook in Hand./Acts 19:1-6 dat die apostel Paulus dit belangrik geag het dat gelowiges die Heilige Gees ontvang, al was dit ook ʼn tyd nadat hulle tot bekering gekom het.        

Geeste van Afgestorwenes

1Sam. 28:5-25 leer ons dat Saul die towerheks van Endor verplig het om vir hom Sameul uit die dode op te roep vir raad.  Dit was ten spyte van die beveel van God in Lev. 19:31 dat Israel hul nie moet begeef tot die geeste van afgestorwenes vir waarsêery nie. Volgens 1Sam. 28:11-19 blyk dit dat God in die Ou Testament toegelaat het dat Sameul uit die dode kon opkom.

Daar is ook Bybel kenners wat van mening is dat dit nie die gees van Samuel was wat uit dit dode opgekom het nie, maar ʼn bose gees wat hom voorgedoen het as Samuel. Juis omdat die Ou Testament ook leer dat wanneer ʼn mens se gees uit hom gaan, en hy hier op die aarde sterf, dan is dit met sy planne gedaan (Ps. 146:4). Die afgestorwenes kan nie hier op aarde planne beraam en uitvoer nie.

In Luk. 16:23-31 leer ons Heer Jesus Christus dat geeste van afgestorwenes geheel en al nie na die aarde kan terug keer om naasbestaandes raad te gee nie. In Luk. 16:29-31 lees ons: Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister. Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.” Die terme “Moses en die Profete” verwys na al die Boeke in die Bybel.

Verder, wil die Woord van God in Jes./Isa. 8:19 weet of mense wat lewe die dooies moet raadpleeg, in plaas van vir God. 

Geestelike Leiding in die Ou Testament

In 1Sam. 28:6 lees ons: “En Saul het die HERE geraadpleeg, maar die HERE het hom nie geantwoord nie — nie deur drome en nie deur die Urim en nie deur die profete nie.” Uit 1Sam. 28:6 kan ons leer dat God gewoonlik tot Israel gespreek het deur:

 • Drome

ʼn Droom ervaar jy in jou slaap. ʼn Visioen ervaar jy egter net wanneer jy wakker is. ʼn Visioen word ook in die Bybel beskryf as ʼn verrukking van sinne (Hand./Acts  10:10; 11:5; 22:17).

 • Die Urim

Die Urim is ook bekend as die Tummim en die Urim. Dit verwys na twee voorwerpe wat die Levitiese Priesters in die borstas van beslissing gedra het (Ex. 28:30). God het die Tummim en die Urim as ʼn medium gebruik om tot die Levitiese Priesters te spreek. Dié, het dan weer aan die kinders van Israel die wil van God bekend gemaak.

 • Die Profete

Die profete van die Ou Testament het ook bekend gestaan as sieners. Hedendaagse sieners is alom bekend as spiritistiese mediums (psychics).

Die Ou Testament weerspieël ʼn tyd van groot geestelike onkunde. Die apostel Paulus leer in Hand./Acts 17:30: “God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer.” Dit is nie die wil van God dat jy in geestelike onkunde wandel nie (1Kor./1Cor. 12:1). 

Geestelike Leiding in die Nuwe Testament

In Heb. 1:1, 2 leer die apostel Paulus: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.” (In Num. 22:28, 30 het God selfs deur ʼn esel gepraat). 

Jy het geen beheer oor wanneer jy in die gees raak en ʼn droom of ʼn visioen ervaar nie. Die geeste van die twee geestelike koninkryke kan na willekeur oor jou vaardig word. 2Tim. 2:26 beteken eintlik dat die duiwel mense na willekeur gevange neem om sy wil te doen. Ewenwel, wanneer jy jou tot die Heer Jesus Christus bekeer dan gee Hy jou mag oor al die krag van die Satan (Luk. 10:19).

Wanneer jy in die gees is, en ʼn droom of ʼn visioen ervaar, en jy dan daardie droom of visioen glo en bepeins en, ook probeer uitlê, dan hou jy gemeenskap met daardie gees van jou droom of droomgesig. So stel jy jouself bloot aan geestelike dwaling. En, so sondig jy teen Christus wat jou met Sy bloed losgekoop het uit die mag van die Satan.

Drome en visioene beïnvloed jou hele lewenswandel, en is ook die geestelike werke van ongeregtigheid waaroor jy geoordeel sal word op die dag van Christus (Rom. 2:16). Daarom maan Spr./Prov. 4:23: “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.”

Bekering uit Dooie Werke

Die geestelike aktiwiteite van die sluier van die dood staan ​​ook bekend as dooie werke. Jy sien en beleef die geestelike aktiwiteite van die sluier van die dood wanneer jy ‘n droom of visioen het. Wanneer jy die geestelike manifestasies van die sluier van die dood koester, dat werk dit allerhande teëspoed en siektes in jou lewe.

Die basiese beginsel van bekering tot geloof in Jesus Christus is om van die dooie werke van Satan se sluier van die dood te bekeer. Heb. 6:1 sê: “Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God,”

Wanneer ons die werke van die sluier van die dood liefhet, en ons ons nie bekeer van sy dooie werke nie, dan het ons die leun lief, en doen ons die leuen (Openb./Rev. 22:15). 

Die werke van die sluier van die dood verander van lig tot duisternis. Daarom word dit die nag genoem en ook die werke van die duisternis. Rom. 13:12 leer: “Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord.” Die “dag” verwys na die Heerlikheid van God met die Lig van die Ewige Lewe van die Koninkryk van God.

God het jou geroep uit die duisternis tot Sy wonderbare Lig in die Heerlikheid van Sy Seun Jesus Christus (2Thess. 2:14; 1Pet. 2:9; 5:10). Sodat jy in die Lig van die Ewige Lewe in die Heerlikheid van Sy Heilige Gees mag wandel (Ps. 56:14).

God seën en gee jou insig.

Verwante Artikels

 

Heilige Gees

Heilige Gees – Deel 2


 

Deel die Evangelie
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  

Maak 'n opvolg-bydrae