Die Heilige Gees (Deel 4)

Leestyd: 16 minutes

BrianVisagie.Co.Za - Die Heilige Gees Deel 4 - Brian Visagie -Profile Pic.Die Basis vir Geestelike Oorwinning

Die kennis van die Heerlikheid van die Heilige Gees van God in Jesus Christus is die basis vir oorwinning in geestelike strydvoering. Kennis van die Heerlikheid van God in Jesus Christus is ook bekend as die Kennis van die Waarheid (2Tim. 2:25).  

Dit is onvermydelik dat wanneer jy in die Heer Jesus Christus glo dat jy deur die Satan versoek en aangeval sal word. Ons Heer Jesus Christus was ook self deur die Satan versoek (Matt. 4:1-11). Bowendien waarsku Openb./Rev. 12:12: “Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.”

Geestelike oorwinning in Jesus Christus verys dat jy nougeset wandel (Ef./Eph. 5:15, 16). Daarom is dit ook uiters belangrik dat jy tot die kennis van die Heerlikheid van die Heilige Gees van God in Jesus Christus kom.

Kennis van die Heerlikheid van God in Jesus Christus is ook die eerste stap tot verlossing en genesing deur geloof in Christus Jesus. In Joh. 8:32 sê die Meester: “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak”.

Om bloot te sê dat Jesus Christus die waarheid is, beteken nie dat jy die waarheid ken nie. Om die waarheid in Christus te ken, is om die verskil tussen die manifestasie van die gees van Satan en die manifestasie van die Heilige Gees te ken.

ʼn Persoonlike Ervaring

Voordat ek die Naam van Jesus Christus in gebed begin aanroep het, was ek nie eintlik geïnteresseerd in geestelike dinge nie. Trouens, al het ek in ‘n Pinkster Gemeente grootgeword, en baie geestelike gebeurtenisse in die kerk gesien, was ek nogal onkundig omtrent geestelike sake.

Ek onthou nog toe ek ‘n kind was, en ander kinders rondhardloop en skree: “Daar is ‘n spook” het ek my onmiddellik gedistansieer van die voorval. As jongeling was ek eenvoudig nie geïnteresseerd in geestelike manifestasies en sake nie, insluitend drome en visioene en die interpretasie daarvan. Dis eers op 36 jarige ouderdom dat ek begin het om in die geestelike belang te stel.

Ek het in ‘n Pinkster Gemeente opgegroei, ​​en was sedert die ouderdom van tien die musikant in die kerk. Dit het my blootgestel aan omtrent elke geestelike aspek van die Kerk. Sommige geestelike ervaringe was vir my maar bra vrees aanjaend.

Ek onthou nog duidelik een aand by ‘n biduur, toe ek omtrent twaalf jaar oud was. Een van die susters het op die grond gelê terwyl sy al kreunend heen en weer rol en profeteer. Mede broers en susters het biddend rondom haar gekniel. Die vertrek was met kerse belig en halfdonker (destyds was daar nog nie elektrisiteit in Elsiesrivier nie). Intussen het ek vreesbevange op een van die banke gelê en huil, want die atmosfeer in daardie vertrek was vreeslik vreesaanjaend en boos. Dít was vir my beslis nie ‘n heilige ervaring nie. 

Geestelike Manifestasies in ander Gelowe

Geestelike manifestasies soos, dronk wees met die gees, in die gees lag, onbeheers in die gees skud, en deur die gees op die grond soos ʼn dooie neergewerp te word is algemeen en gesog in verskeie Christelike kerke.

Hierdie selfde geestelike manifestasies word ook gevind by die inwydings rituele van sangomas en toordokters wanneer hulle die geeste van hul voorouers oproep en raadpleeg. Jy sal ook soortgelyke geestelike manifestasies vind in die Koi en Boesman se rituele. Dieselfde geestelike manifestasies is ook te vind in die rituele van kulture regoor die wêreld.

ʼn Belangrike beginsel in geestelike strydvoering is om te besef dat sulke geestelike manifestasies, soos hierbo genoem, beslis nie deur die Heilige Gees is nie – hoe sterk en kragtig en voordelig ook al hierdie geestelike manifestasies mag voorkom.

Die Heilige Gees manifesteer alleenlik in die krag en sterkte van die Lig van die Heerlikheid van God. Die manifestasie van die Heilige Gees wat lei tot verlossing en genesing spruit uit geloof in die geskrewe Woord van Jesus Christus. En nie uit geloof in drome en visioene nie.

Omdat die geestelike manifestasies van verskillende gelowe in die wêreld so eenders lyk, leer sommige mense dat alle gelowe, geeste, gode en profete, insluitende ons Here Jesus Christus, uit dieselfde gees is. En, ook tot dieselfde god lei.

Die God en Vader van onse Here Jesus Christus is inderdaad die Vader van alle geeste (Heb. 12: 9). Ewenwel, Heb. 1:1, 2 spreek duidelik: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.” 

God Spreek Duidelik

In Jes./Isa. 45:19 verkondig die Woord van God: “Ek het in die geheim nie gespreek nie — op ʼn plek van die donker land; Ek het aan die geslag van Jakob nie gesê: Soek My tevergeefs nie. Ek is die HERE wat geregtigheid spreek, wat regte dinge verkondig.” Die uitdrukking “op ʼn plek van die donker land” verwys na die stem wat in die siel van die mens praat siel.

Jou siel is in die duisternis van die mag van die Satan of, in ʼn dal van doodskaduwee, soos koning Dawid dit in Ps. 23:4 stel.  Wanneer koning Dawid in Ps. 23:4 sê, U stok en U staf dié vertroos my, dat praat hy van die Woord van God wat hom vermaan en lei, en nie ʼn stem uit die dal van doodskaduwee nie.

In Luk./Luke 1:78, 79 leer ons dat ons Here Jesus Christus gekom het: “deur die innige barmhartigheid van onse God waarmee die opgaande Lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig.”

God spreek nie in die donker van jou siel met allerhande gedagtes nie. In hierdie laaste dae spreek God tot jou deur die Heilige Gees van Sy Seun wat verskyn in die Heerlikheid van God. Die Heerlikheid van Jesus Christus kom met die Vuurwolk van die Hemel. 

Die Hart is Bedrieglik

Beide jou siel en jou gees staan in die Bybel bekend as jou hart. In Pred./Eccl. 10:2 leer ons: “Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van ʼn dwaas is na links.” Die hart na regs verwys na jou gees, en die hart na links verwys na jou siel.

Die profeet Jeremia verkondig in Jer. 17:9: “Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?” Die hart van die mens waarna Jeremia verwys is jou siel. Daar is niks op aarde so bedrieglik soos die siel van die mens nie. Deur in die insig van jou siel te wandel stel jy jouself bloot aan groot dwaling.

Die Prediker leer verder in Pred./Eccl. 10:3 dat wanneer jy in die leiding van jou siel wandel dan wandel jy in dwaasheid. Dit is omdat die siel van elke mens onderworpe is aan die mag van die Satan.

Dit is in jou siel wat die Satan en sy owerhede en magte hul werke van ongeregtighede en misleiding werk.  Dit is immers om jou siel uit die mag van die Satan los te koop met Sy bloed dat God sy Seun Jesus Christus in die vlees gestuur (Joh. 1:14). 

Ses Name in die Bybel vir jou Siel

In die Bybel word jou siel genoem: jou enigste; jou hart; jou self; jou lewe; jou lewe tot die dood, en ook jou niere.

1.   Jou Enigste

In Ps. 22:21 (AOV)/Ps. 22:20 bid Koning Dawid tot God: “Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond.” Die woord “enigste” is ʼn vertaling van die Hebreeuse woord “yâchı̂yd” wat, onder andere, “liefling” beteken.

Die “mag van die hond” verwys na die mag van die dier in Openb./Rev. 13:15. Die getal van die dier in Openb./Rev. 13:18  verwys na ses honderd ses en sestig verskillende geestelike vorme van ‘n dier. Jy sal byvoorbeeld droom van ʼn hond, of ʼn kat, of selfs ʼn insek, ens.

Toe die Heilige Gees van God in Gen. 1:2 op die waters beweeg het, was dit woes en leeg, sonder lewe. Maar God het deur Sy grote genade en liefde Sy lewe gedeel hier op aarde. Nadat God die liggaam van die mens geskape het, het Hy die siel van die mens geskape (Gen. 2:7).

Die siel van die mens was, en is nog steeds die kosbaarste skepping in die oë van God. Dus, kan jy verstaan waarom God jou in Sag./Zech. 2: 8 die “Appel van Sy oog” noem. 

2.   Jou hart

Soos alreeds genoem, word na beide jou gees en jou siel in die Bybel verwys as jou hart (Pred./Eccl. 10:2). Dit is ook hierdie hart van jou aan jou linkerkant (jou siel), waarvan Spr./Prov. 4:23 sê: “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.”

As mens is jy ʼn drie-enige wese: gees, siel en liggaam (1Thess. 5:23). Jou liggaam is fisies, terwyl jou siel en jou gees die geestelike deel is van jou drie-enige wese.

Wanneer jy met jouself praat dan praat jy (jou gees), met jou siel (hart). Volgens Spr./Prov. 4:23 moet jy (jou gees) oor jou siel (hart) waak en heers. 1Thess. 5:22 gee ons raad oor hoe om jou siel te bewaar.

Die apostel Paulus leer in 1Thess. 5:22, 23: “Onthou julle van elke vorm van kwaad. En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus.” Die frase “elke vorm van kwaad” verwys na fisiese, en wêreldse, sowel as geestelike vorms van kwaad. Dit sluit drome en visioene vanuit die mag van die Satan in. Ek beklemtoon drome en visioene, want dit is verreweg die grootste area van dwaling onder gelowiges. Die dwaling van drome en visioene staan in die Bybel bekend as die verborgenheid van die ongeregtigheid (2Thess. 2:7).

Jou gees is jy, en behoort aan God. Dit geld vir die gees van elke mens – gelowiges, sowel as ongelowiges. Terwyl jou siel maklik deur die krag van Satan mislei en verderf kan word, bly jou gees rein. Jou gees kan nie deur die duiwel verderf word nie. Die apostel Petrus noem jou gees die verborge mens van die hart (1Pet. 3:4). 

3.    Jou self

Jou siel staan ook bekend in die Bybel as jou self. Dit is jou siel waarna ons Here Jesus Christus in Matt. 16:24-26 (en ook in Mark. 8:34-36) verwys wanneer Hy sê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit ʼn mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ʼn mens gee as losprys vir sy siel?”

In Matt. 16:24 leer ons jy moet jouself verloën. In Matt. 16:25 verwys ons Heer Jesus Christus na jouself as jou lewe, en in vers Matt. 16:26 na jouself as jou siel.

Wat Matt. 16:24-26; Mark. 8:34-36 en Luk. 9:23-25 op neerkom is dat jy nie ons Heer Jesus Christus kan volg deur jou siel na te volg vir leiding van die Heilige Gees nie.

Die Heilige Gees van die Nuwe Testament is die Gees van ons Heer Jesus Christus wat uit die dode opgestaan het (2Kor./2Cor. 3:17). Die leiding en gemeenskap van die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus geskied sleg in jou gees, en nie in jou siel nie. In Rom. 8:16 leer ons dat die Heilige Gees saam met ons gees getuig, en nie saam met ons siel nie. So leer ons ook in Spr./Prov 20:27: “Die gees van die mens is ʼn lamp van die HERE, dit deursoek al die kamers van die binneste.”

Lukas/Luk. 9:23-25

In Luk. 9:23 lees ons: “En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.” Die persoon wat jy hier moet verloën is jou self.

In Luk. 9:24 verkondig die Meester verder: “ Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red.” Hier in Luk. 9:24 verwys ons Heer Jesus Christus na jouself as jou lewe. Die woord “lewe” in die konteks van hierdie teks verwys na jou geestelike lewe, en nie na jou liggaam en jou materiale besittings nie.

In Luk. 9:25 verduidelik ons Heer Jesus verder: “Wat baat dit ʼn mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen?

Luk. 9:25 is die parallel teks van Mark. 8:36. In Mark. 8:36 lees ons: “Want wat sal dit ʼn mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly?”

Jou self wat jy volgens Luk. 9:25 kan verloor, word in Mark. 8:36 jou siel genoem. Uit Luk. 9:25 en Mark. 8:36 kan ons verstaan dat jou self en jou siel dieselfde is. Jou siel is jou self, en ook jou lewe.

So, wanneer ons Heer Jesus Christus van jou lewe praat, of van jou self, dan verwys Hy na jou siel. Ons verstaan dus dat wanneer die Meester in Mark. 8:34 leer dat jy jouself moet verloën, verwys Hy na jou siel wat jy moet verloën. 

Jy Moet Jouself Verloën Terwyl Jy Jouself Liefhet

Soos in die vorige paragraaf genoem leer ons Heer Jesus Christus in Luk. 9:23 dat jy jouself moet verloën as jy Hom wil volg.

Die Meester leer ook in Matt. 22:39: “…Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” Om jou naaste opreg lief te hê soos jy jouself liefhet, moet jy eerste jouself lief hê. Jy kan nie jou naaste opreg lief hê as jy nie jouself eerste lief het nie. Om jouself lief te hê beteken dat jy eerste na jouself moet omsien voordat jy opreg na jou naaste kan omsien.

Om jouself lief te hê is nie ʼn sonde nie, en beteken ook nie dat jy selfsugtig is nie. Jy koop immers nie ʼn huis vir iemand anders om in te woon as jy self geen huis het om in te woon nie.

Wanneer jy jouself afskeep om aan jou naaste goed te doen, en dit jou later berou, dan is jou liefde teenoor jou naaste huigelagtig. Want jou berou sal maak dat jy sug, of murmureer oor jou goeddoen aan jou naaste (Jak./Jam. 5:9; 1Pet. 4:9).

Om jou naaste lief te hê soos jouself staan bekend as die Koninklike Wet (Jak./Jam. 2:8). Die Koninklike Wet staan gelyk met die gebod dat jy God moet liefhê met jou hele hart en siel en verstand en krag (Mark. 12:30, 31).

As jy jouself en jou naaste wat jy kan sien, nie opreg lief het nie, hoe kan jy God wat jy nie kan sien nie opreg liefhê? Bowendien, God het ʼn blymoedige gewer lief (2Kor./2Cor. 9:7). Om ʼn blymoedige gewer te wees moet jy goed doen sonder om te sug, of dat dit jou berou.  Om jouself te verloën beteken nie dat jy jouself moet afskeep nie. 

4.    Jou lewe

Jou siel staan ook in die Bybel bekend as jou lewe. In Matt. 16:24-26 verwys die Meester ook na jou siel as jou lewe. Dit is hierdie lewe van jou, jou siel, wat ons Heer Jesus Christus ook na verwys wanneer Hy in Joh. 12:25 sê: “Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe.”

Om jou lewe lief te hê, is om in die insig en krag van jou siel te wandel. Filosofieë soos “Jy moet jou self lief hê” (love yourself) is teenstrydig met hierdie leer van ons Heer Jesus Christus. Spr./Prov. 3:5  verkondig: “Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.”                                                                                                                   

Jou siel is jou lewe. Jou liggaam en ook jou gees kan nie sonder jou siel bestaan nie. Met jou afsterwe hier op aarde word jou liggaam ter aarde gelê, en jou gees keer terug na God (Pred./Eccl. 12:7). Met jou afsterwe sal jou siel, of na die Koninkryk van God in Christus gaan, of na die poel van vuur en swael (Openb./Rev. 20:15). Alleenlik dié wat in Christus glo sal ook in Christus sterwe en oorgaan in Sy Koninkryk.

5.   Jou lewe tot die dood

Die lewe wat ons Heer Jesus Christus sê dat jy moet verloën is tot die dood. Jou lewe (siel) is oorgegee aan die dood. Selfs wanneer jy slaap dan slaap jy in die dood, en nie in die Lig van die Ewige Lewe van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God in Christus nie. Daarom leer die Woord van God ook in Ef./Eph. 5:14: “…Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.”

In Ps. 13:4 bid koning David ook in hierdie opsig: “Aanskou tog, verhoor my, HERE, my God! Verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap nie.”

Diegene wat nie in die Waarheid van die Heerlikheid van Christus wandel nie het, soos die apostel Paulus dit stel, ʼn gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe (Rom. 11:8). 

Wanneer jy in die insig van jou eie siel wandel dan het jy jou lewe wat tot die dood is lief. In so ʼn geval sal jy die aanslae van die Satan nie kan oorwin nie. Mígael en sy engele het die Satan en sy magte oorwin omdat hulle, onder andere, nie hierdie lewe wat tot die dood is lief gehad het nie (Openb./Rev. 12:11).

Engele kan nie sterf nie – nie in hierdie lewe, en ook nie in die Ewige Lewe nie. Daarom is daar by die Engele van God geen vrees vir die dood soos by ons mense nie. Die vrees vir die dood soos ons dit hier op aarde ervaar is nie ʼn faktor in die hiernamaals nie.

6.   Jou Niere

In die Bybel staan jou siel ook bekend as jou niere. Dit is figuurlike gesproke, en verwys na die verstand en die verbeeldingskrag van jou siel. Dit is in jou siel, jou niere, dat jy die geestelike verskynsels van drome en visioene skep en ervaar. In Ps. 16:7 sê koning Dawid: “Ek sal die HERE loof wat my raad gegee het; selfs in die nag vermaan my niere my.”

Jy kan in jou niere (jou siel) drome en visioene ervaar afkomstig van:

 • Jou eie gees

Wanneer jy emosioneel met iets worstel sal jy drome en visioene uit jou eie gees (siel, of hart) ervaar. Drome en visioene uit jou eie hart is soortgelyk aan drome en visioene uit die mag van die Satan. Dit is omdat jou siel saam met die hele wêreld in die mag van die bose lê (1Joh. 5:19).

Omdat jou siel in die mag van die Satan lê sal jou drome en visioene belig wees met die geestelike voorkoms van een van die ligte van hierdie wêreld.

Soos in die dae van die Ou Testament, so is daar vandag steeds profete uit hul eie gees en nie uit die Heilige Gees nie. Jer. 23:16 verkondig: “So sê die HERE van die leërskare: Luister nie na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie; hulle vervul julle met ydele verwagtinge; gesigte uit hul eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die HERE nie.”

Die profeet Eségiël verkondig ook in Eseg./Ezek. 13:2-4: “Mensekind, profeteer teen die profete van Israel wat profeteer, en sê aan die wat profete uit hulle eie hart is: Hoor die woord van die HERE! So spreek die Here HERE: Wee die dwase profete wat agter hulle eie gees aan wandel en agter dinge wat hulle nie gesien het nie. Jou profete, o Israel, is soos jakkalse in puinhope.”

Leuenagtige Waarsêery

Drome en visioene uit jou eie hart is bekend in die Bybel as leuenagtige waarsêery. In Eseg./Ezek. 13:6 spreek die profeet Eségiël verder aangaande die drome en visioene wat die profete uit hul eie hart verkondig.

Eseg./Ezek. 13:6 getuig: “Hulle het nietigheid gesien en leuenagtige waarsêery, hulle wat daar sê: Die HERE het gespreek — terwyl die HERE hulle nie gestuur het nie; en dan wag hulle op vervulling van die woord!”

Die apostel Paulus getuig ook van valse leringe deur diegene wat ʼn valse nederigheid besit en engele vereer en indring in wat hul nie gesien het nie (Kol./Col. 2:18). Valse leringe ontstaan deur iemand wat die rol van ʼn geestelike leier aanneem sonder dat so iemand die Heerlikheid van die Heilige Gees van God in Christus gesien het.

 • Die gees van Satan

Drome en visioene uit die gees van die Satan is soortgelyk aan drome en visioene uit jou eie gees (of siel/hart). In dié geval sal jou drome en visioene ook belig wees deur die geestelike namaaksel van een van die ligte van hierdie wêreld.

Die ligte van hierdie wêreld is die son en sy lig, die maan en sy lig, asook mensgemaakte ligte, soos ʼn kers en sy lig, ʼn lamp en sy lig, of ʼn vuur en sy lig, ens. Dié soort drome sal dan ook, of in lig, of in donkerte wees (Openb./Rev. 21:23). God is lig, en in gesigte van God is geen donkerte nie (Eseg./Ezek. 1:1; Jak./Jam. 1:17; 1Joh. 1:5).

Drome en visioene uit die mag van die Satan staan ook bekend as die angel van die dood (1Kor./1Cor. 15:55). In Klaagl./Lam. 3:13 lamenteer die profeet Jeremia: “Hy het die pyle uit sy pylkoker in my niere laat ingaan.” Hier verwys die profeet Jeremiah na die drome en visioene uit die mag van die Satan se sluier van die dood. 

 • Die Heilige Gees

Jy kan ook ʼn droom of ʼn visioen van die Heilige Gees ontvang. Die drome en visioene van die Heilige Gees in Christus Jesus is in die Lig van die Heerlikheid van God. Wanneer jy ʼn droom of ʼn visioen van die Heilige Gees ontvang sal jy die hemele (sluier) bo-oor jou siel geopen sien. So sal die Lig van die Heerlikheid van die Heilige Gees van God in Jesus Christus uit die Wolk van die Hemel oor jou siel skyn (Matt. 24:30).

Die apostel Paulus leer ook in 2Kor./2Cor. 3:7, 8: “En as die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie?”.

Die krag van Drome en Visioene

Die krag van die drome en visioene uit die mag van die Satan lê in die Wet van Moses. In 1Kor./1Cor. 15:56 sê die Apostel Paulus: “Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet.” Wanneer jy deur die Wet van Moses voor die Aangesig van God geregverdig wil wees dan sal die mag van die Satan oor jou regeer.

Die drome en visioene wat jy in jou siel ervaar en waarin jy glo, is in die Bybel bekend as jou werke wat jou in die hiernamaals sal volg. Dit is volgens die drome en gesigte van jou siel waarin jy geglo het dat jy geoordeel sal word op die dag van onse Heer Jesus Christus (Openb./Rev. 20:11).

Openb./Rev. 2:23 verkondig: “En al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat die niere en harte soek. En Ek sal aan elkeen van julle gee volgens julle werke.” Die frase “gee aan elkeen volgens jou werke” beteken dat God sal toelaat dat jou geloof in alle geestelike drome en visioene vervul word, selfs dié uit die mag van die Satan. 

Jy Moet Jouself Daagliks Verloën deur Daagliks te Sterf

In Luk. 9:23 leer ons ook dat jy jou kruis elke dag moet opneem as jy ʼn volgeling van ons Heer Jesus Christus wil wees.

Om jouself daagliks te verloën beteken dat jy daagliks moet sterf. Die apostel Paulus stel dit so in 1Kor./1Cor. 15:31: “Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here”. Die “ek” van die apostel Paulus wat daagliks sterf is sy self (sy siel).

In 2Kor./2Cor. 4:10 verkondig die apostel Paulus ook: “Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word.” Hierdie doding van die Here Jesus wat jy gedurig in jou liggaam dra, is die dood van Christus waarmee jy verenig is deur die bad van die wedergeboorte (Rom. 6:4; Tit. 3:5).

In Rom. 6:4 leer die apostel Paulus: “Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ʼn nuwe lewe kan wandel.”

Hierdie “nuwe lewe” is die Ewige Lewe in die Lig van die Heerlikheid van God in Christus Jesus. In Hom is die lewe en die lewe is die lig van die mense (Joh. 1:4; Joh. 9:5; 14:6).

Die apostel Paulus verkondig verder in 2Kor./2Cor. 4:11: “Want altyd word ons wat lewe, oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word.” Wanneer jy jouself verloën dan word die lewe van ons Heer Jesus Christus in jou liggaam geopenbaar sodat jy, onder andere, gesond mag wees. 

ʼn Rein Hart

Ons Heer Jesus Christus leer in Matt. 5:8: “Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.” Jy maak jou hart rein wanneer jy die Woord van Christus in jou hart (siel) laat woon (Col. 3:16).

Wanneer jy die Woord van Christus in jou hart bewaar maak jy jou hart skoon van daardie drome en visioene wat ontstaan uit gedagtes van verwarring (Ps. 73:13). So sal jy jou lewe tot die dood elke dag aflê.

Deur die Word van God in Christus in ʼn rein hart te bewaar sal jy die Heilige Gees in die Heerlikheid van God in Christus sien (Matt. 5:8; 2Pet. 1:19).

Wanneer jy die Woord van Christus in jou hart en mond bewaar verloën jy jouself sodat die lewe van Christus in jou liggaam geopenbaar kan word. Die lewe van Christus is ʼn lewe van oorwinning en gesondheid. Jy sal nêrens in die Bybel vind dat Jesus Christus siek was nie. Soos Hy is, so is ons in hierdie wêreld (1Joh. 4:17).

In Rom. 8:36, 37 stel die apostel Paulus dit weer so: “Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het”. Volgens Rom. 8:36, 37 is dit duidelik dat jy voorspoedig en gesond is terwyl jy jouself verloën deur jou hart rein te hou.

As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde (1Joh. 1:6, 7).

Volgens 1Joh. 1:6, 7 is dit dat wanneer jy in die duisternis wandel, dat die Bloed van Christus vir jou van geen nut is nie.

God seën en gee jou insig.

Verwante Artikels

Die Heilige Gees


 

Die Heilige Gees – Deel 3

brianvisagie.co.za - Die Heilige Gees Deel 3 - Gewilde Prent - Ps. 107 v 20 - c
Leestyd: 13 minutes

BrianVisagie.Co.Za - Die Heilige Gees Deel 3 - Brian Visagie -Profile Pic.Die Berg wat Verwoes

In Jer. 51:25 spreek die Woord van God: “Kyk, Ek het dit teen jou, o berg wat verwoes, spreek die HERE; jy wat die hele aarde verwoes. En Ek sal my hand teen jou uitstrek en jou van die rotse afrol en sal jou maak ʼn afgebrande berg.” Die berg in hierdie Skrif is ʼn geestelike berg. Dit is die woonplek van die koninkryk van die Satan.

Die Woord van God spreek ook Jes./Isa. 25:7 aangaande hierdie berg van die koninkryk die Satan. Jes./Isa. 25:7 profeteer: “En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is.” Hier, in Jes./Isa. 25:7, word die berg van die Satan ook beskryf as ʼn berg met ʼn uitgespreide sluier. Jes./Isa. 25:7 leer ons ook dat dié uitgespreide sluier die siel van elke mens in die wêreld bedek.

Dit is ook hierdie berg van die Satan waarvan ons Heer Jesus Christus in Matt. 17:20 sê: “… voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ʼn mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.” Dié lering van ons Heer Jesus Christus is ʼn lering aangaande geestelike dinge, en verwys na ʼn geestelike berg.

Dit is ook hierdie berg tot wie die Woord van God in Sag./Zech. 4:7 spreek: “Wie is jy, groot berg? Voor Serubbábel sal jy tot ‘n gelykte word!”

Die Sluier van die Dood

Die profeet Jesaja profeteer in Jes./Isa. 25:7, 8: “En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here HERE sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem; want die HERE het dit gespreek.”

In Jes./Isa. 25:7, 8 leer ons:

 • Die berg van die Satan bevat ʼn sluier wat die siel van elke mens bedek.
 • Die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier bevat die dood – dit is ʼn sluier van die dood. Hierdie sluier van die dood verblind die geestes oog van jou verstand (sinne), sodat jy nie die lig van die Heerlikheid van God in Jesus Christus kan sien nie.

In 2Kor./2Cor. 4:3, 4 leer die apostel Paulus: “Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.”

Die terme “die god van hierdie wêreld” verwys na die Satan. Die sluier van die dood verhoed dat jy die Lig van die Heerlikheid van Christus met jou geestes oog sien wanneer jy ʼn droom of ʼn visioen ervaar.

In 2Kor./2Cor. 3:14 noem die apostel Paulus die sluier van die dood, ʼn bedekking wat by die lesing van die Ou Testament oor ons harte bly. maar in Christus vernietig word. 

Die Vervulling van Jes./Isa. 25:7, 8

Jes./Isa. 25:7 beteken dat die sluier van die dood oor die siel van elke mens lê. Dié sluier skei die siel van elke mens van die Lig van die Lewe in Christus Jesus (Joh. 8:12;. Ps. 56:14). Die Lig van die Lewe in Christus Jesus is in die Heilige Gees van die Heerlikheid van God. Die Heilige Gees van die Heerlikheid van God is alleenlik in Jesus Christus.

Die Woord van God profeteer ook in Jes./Isa. 25:7 dat ons Heer Jesus Christus die sluier van die dood sal vernietig. Die Profesie van God in Jes./Isa. 25:7, 8 het in vervulling gegaan deur die verlossende werk van ons Heer Jesus Christus.

Die verlossende werk van ons Heer Jesus Christus behels:

 • Sy vleeswording (Joh. 1:14),
 • Sy kruisdood (Matt. 27:35; Gal. 3:13, 14),
 • Sy opstanding uit die dood (Matt. 28:5, 6),
 • Sy hemelvaart (Hand./Acts 1:9),
 • Sy sitplek aan die regterhand van God Sy Vader ( Mark. 16:19), waar Hy vir jou intree (Rom. 8:26, 27).

In Heb. 2:14, 15 getuig die apostel Paulus: “Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het — dit is die duiwel — en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.” 

Die Satan is Sonde

Die Satan is sonde, en alles wat uit sy koninkryk spruit is die werke van ongeregtigheid. In 2Thess. 2:3 verwys die apostel Paulus na die Satan as die “mens van sonde”, en “die seun van die verderf”. Alles wat uit die sluier van die dood spruit is die sonde van die ongeregtigheid.

Elke mens word in die mag van die Satan se sonde en ongeregtigheid gebore. Want, die hele wêreld lê in die mag van die Satan (1Joh. 5:19). Dit is dié sonde en ongeregtigheid wat koning David in Ps. 51:7 AOV/Ps. 51:5 teenoor God bely nadat hy egbreek en moord gepleeg het.

Omdat ons almal in die mag van die Satan gebore is, bring ons van nature die werke van die Satan voort. Die werke van die Satan staan ook bekend as die werke van die vlees (Gal. 5:16, 17, 19-21). Die werke van die vlees is eintlik die karakter en gedagtes van die Satan.

Jy glo en doen ook die ongeregtigheid wanneer jy die drome en visioene van die Satan verruil vir die geskrewe Woord van God. Almal wat die werke van die Satan glo en doen is werkers van ongeregtigheid (Matt. 7:22, 23).

Solank as wat ons in dié sonde en ongeregtigheid bly, leef ons in die sonde. Dit is hierdie sonde van die ongeregtigheid wat ons skei van die Heerlikheid van God. Die apostel Paulus stel dit so: almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God (Rom. 3:23).

Die sonde (die Satan) skei ons van die Lig van die Heerlikheid van God (2Kor./2Cor. 4:4). Die Lig van die Heerlikheid van God is alleenlik in Jesus Christus (Joh. 1:4). God het Sy Seun opgeoffer om jou siel te verlos uit die mag van die Satan (Ps. 56:14; Joh. 3:16; Rom. 8:32). 

Die Krag van die Sluier van die Dood

2Kor./2Cor. 3:14 leer ons ook dat die sluier van die dood nie opgelig word by die lesing van die Ou Testament nie. Die terme “Ou Testament” verwys hier na die Wet van Moses. Dit beteken dat wanneer jy aan die Wet van Moses kleef, dan bly jy onder die sluier van die dood. Jy kleef aan die Wet van Moses wanneer jy deur die Wet van Moses geregverdig wil wees (Gal. 5:4, 5).

Die Wet van Moses word vervul deur die Wet van Christus (Joh. 13:34; 1Kor./1Cor. 9:21; Gal. 6:2). Die Wet van Christus staan ook bekend as die Koninklike Wet. Jak./Jam. 2:8 leer: “As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die Skrif: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself — dan doen julle goed”.

In 1Kor./1Cor. 15:55-57 getuig die apostel Paulus: “Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.”

Uit 1Kor./1Cor. 15:56 leer ons ook dat hierdie berg van die koningryk van die Satan met sy sluier van die dood sy krag in die Wet van Moses het. Verder leer ons ook in 1Kor./1Cor. 15:57 dat God ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus. Alleenlik wanneer jy jou tot die Heer Jesus Christus bekeer, word die sluier van die sonde en die dood oor jou siel weggeneem (2Kor./2Cor. 3:16). 

Die Leërskare en die Leër van die Hemel

In Dan. 4:35 staan die Satan en sy engele ook bekend as die leër van die hemel. Verder staan die Satan en sy engele ook in die Bybel bekend as die leërskare van die hemel (Jes./Isa. 34:4), en die leër van die hemel (Neh. 9:6; Jer. 19:13; Dan. 4:35; Hand./Acts 7:42). 

In 2Kon./2Kings 17:16; Hand./Acts 7:42, 43 kan ons ook leer dat die maak van beelde, en die verering daarvan, lei tot die aanbidding van die leër van die hemel en Baäl (Satan).

Dit is van hierdie sluier van die dood waarvan Jes./Isa. 34:4 ook getuig: “En al die leërskare van die hemel vergaan, en die hemel word inmekaar gerol soos ʼn boek en al sy leërskare val af soos ʼn blad van die wingerdstok afval en soos vye afval van die vyeboom.”

In Jes./Isa. 34:4 leer ons dat:

 • Al die leërskare van die hemel vergaan. Dit verwys na die Satan en sy engele wat uit die Hemel – die Koninkryk van God gewerp is (Openb./Rev. 12:7-9).
 • Die “hemel word inmekaar gerol”. Die hemel wat inmekaar gerol word verwys na die sluier van die dood, en is nie die Hemel van die Koninkryk van God nie.

Die sluier van die dood is daardie hemel wat geopen word wanneer die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus in die Wolk van die Hemel oor jou vaardig word (Matt. 3:16; 24:30; 26:64; Mark. 1:10; 14:62; Hand./Acts 7:56).

 • Die “leërskare val af soos ʼn blad van die wingerdstok” verwys ook na die Satan en sy engele wat uit die Hemel gewerp is ( Openb./ Rev. 12:7-9).

Hierdie profesie in Jes./Isa. 34:4 word ook weergegee in Luk. 10:18; Joh. 12:31, en is vervul in Openb./Rev. 12:9, 12, 17. 

Owerhede en Magte van die Lug

Die Satan en sy engele in die sluier van die dood staan ook bekend as die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, en die bose geeste in die lug (Ef./Eph. 6:12).

In Ef./Eph. 6:11, 12 leer die apostel Paulus: “Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.”

Hierdie owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en bose geeste in die lug verwys na die Satan en sy engele. Die Satan en sy engele staan ook bekend as die leër van die hemel (Dan. 4:35).

Hierdie bose geeste van die Satan regeer oor die hele wêreld. So leer die apostel Johannes ook in 1Joh. 5:19: “Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê.” 

ʼn Geestelike Vors oor Elke Land

Elke land in hierdie wêreld het ʼn geestelike vors van die Satan wat daaroor regeer. In Dan. 10:13 sê die Engel Gabriel aan Daniel: “maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië.” Dié vors van die koninkryk van die Perse is ʼn engel van die Satan wat oor Persië regeer.

Verder verkondig Dan. 10:20: “Toe sê hy: Weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse; en as ek heengegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland.” Hier in Dan. 10:20 leer ons dat ook Griekeland ʼn gees van die koningryk van die Satan het wat oor hom regeer. So leer ons ook van die vors van Tirus in Eseg./Ezek. 28:2. 

Die Familie Gees

Net soos wat elke land ʼn gees van die Satan het wat daaroor regeer, so het elke familie in hierdie teenwoordige wêreld ook ʼn gees van die Satan wat daaroor regeer. Elke persoon is dan ook onderworpe aan die gees van sy/haar familie. Die familie gees sal ook deur generasies spesifieke familie lede (die spreekwoordelike swart skaap in die familie) gevange te neem en verdruk met verskillende werke van mislukking, siekte en verwoesting.

In Engelse Bybels staan die familie gees bekend as ʼn “famliar spirit”. In ons Afrikaans Ou Vertaling is familie geeste vertaal as “geeste van die afgestorwenes” en ook “geeste wat waarsê” In Lev. 19:31 spreek die Woord van God: “Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die HERE julle God.”

Die familie gees manifesteer op verskillende maniere in families van die een generasie na die ander. ʼn Familie gees sal hom aan jou in manlike, of vroulike vorm, en selfs in die vorm van ʼn dier in jou drome en visioene openbaar. Die Heilige Gees van Jesus Christus verander nooit van voorkoms nie (Heb. 13:8; Jak./Jam. 1:17).

As jy nie in geestelike aktiwiteit belang stel nie, sal daardie familie gees bloot eenvoudig in die agtergrond werksaam wees met sy werke van misleiding en verwoesting. Dit is die gewoonte van familie geeste om hulle voor te doen as jou afgestorwe moeder, of vader, en selfs as oorlede familie lede – spesifiek wanneer jy sterk na ʼn afgestorwe familie lid verlang.  

Met Die Begin van Jou Geloof

Ons leer in 2Kor./2Cor. 11:14 dat die Satan homself verander in ʼn engel van die lig. Sodra jy in God (of in ʼn god) begin glo sal daardie familie gees hom bloot in die voorwerp van jou aanbidding verander.

Byvoorbeeld:

 • As jy in Mohammed glo, sal daardie familie gees hom aan jou vertoon as  Mohammed, of as ʼn Imam.
 • As jy in Boeddha glo, sal daardie familie gees aan jou verskyn as Boeddha, of die Dalai Lama.
 • As jy ʼn Katolieke is sal daardie familie gees jou besoek in die vorm van Moeder Maria, of selfs ʼn pous of ʼn biskop.
 • As jy ʼn Christen is sal daardie gees van jou familie jou besoek in die vorm van ʼn mens as Jesus Christus. Of, selfs in die vorm van Moses, of ʼn afgestorwe kerk leier van jou familie of gemeente.

Wanneer jy jou tot die Heer Jesus Christus bekeer, sal daardie familie gees selfs probeer om jou dood te maak. 

Alhoewel ons Heer Jesus hier op aarde in die vorm van ʼn mens gewandel het, verskyn Hy nie meer in die gedaante van ʼn mens in drome en visioene nie (2Kor./2Cor. 5:16). Wanneer ons Heer Jesus Christus aan jou in ʼn droom of ʼn visioen verskyn, sal dit in die Heerlikheid van God wees. Want, volgens 2Kor./2Cor. 3:7, 8 is die bediening van die Gees van ons Heer Jesus Christus in die Heerlikheid van God.

Dit is daarom belangrik dat jy die Heilige Gees ontvang sodra jy tot bekering gekom het. Dit is sodat jy die verskil tussen die owerhede en magte van die lug en die Heilige Gees kan ken. Ons leer ook in Hand./Acts 19:1-6 dat die apostel Paulus dit belangrik geag het dat gelowiges die Heilige Gees ontvang, al was dit ook ʼn tyd nadat hulle tot bekering gekom het.        

Geeste van Afgestorwenes

1Sam. 28:5-25 leer ons dat Saul die towerheks van Endor verplig het om vir hom Sameul uit die dode op te roep vir raad.  Dit was ten spyte van die beveel van God in Lev. 19:31 dat Israel hul nie moet begeef tot die geeste van afgestorwenes vir waarsêery nie. Volgens 1Sam. 28:11-19 blyk dit dat God in die Ou Testament toegelaat het dat Sameul uit die dode kon opkom.

Daar is ook Bybel kenners wat van mening is dat dit nie die gees van Samuel was wat uit dit dode opgekom het nie, maar ʼn bose gees wat hom voorgedoen het as Samuel. Juis omdat die Ou Testament ook leer dat wanneer ʼn mens se gees uit hom gaan, en hy hier op die aarde sterf, dan is dit met sy planne gedaan (Ps. 146:4). Die afgestorwenes kan nie hier op aarde planne beraam en uitvoer nie.

In Luk. 16:23-31 leer ons Heer Jesus Christus dat geeste van afgestorwenes geheel en al nie na die aarde kan terug keer om naasbestaandes raad te gee nie. In Luk. 16:29-31 lees ons: Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister. Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.” Die terme “Moses en die Profete” verwys na al die Boeke in die Bybel.

Verder, wil die Woord van God in Jes./Isa. 8:19 weet of mense wat lewe die dooies moet raadpleeg, in plaas van vir God. 

Geestelike Leiding in die Ou Testament

In 1Sam. 28:6 lees ons: “En Saul het die HERE geraadpleeg, maar die HERE het hom nie geantwoord nie — nie deur drome en nie deur die Urim en nie deur die profete nie.” Uit 1Sam. 28:6 kan ons leer dat God gewoonlik tot Israel gespreek het deur:

 • Drome

ʼn Droom ervaar jy in jou slaap. ʼn Visioen ervaar jy egter net wanneer jy wakker is. ʼn Visioen word ook in die Bybel beskryf as ʼn verrukking van sinne (Hand./Acts  10:10; 11:5; 22:17).

 • Die Urim

Die Urim is ook bekend as die Tummim en die Urim. Dit verwys na twee voorwerpe wat die Levitiese Priesters in die borstas van beslissing gedra het (Ex. 28:30). God het die Tummim en die Urim as ʼn medium gebruik om tot die Levitiese Priesters te spreek. Dié, het dan weer aan die kinders van Israel die wil van God bekend gemaak.

 • Die Profete

Die profete van die Ou Testament het ook bekend gestaan as sieners. Hedendaagse sieners is alom bekend as spiritistiese mediums (psychics).

Die Ou Testament weerspieël ʼn tyd van groot geestelike onkunde. Die apostel Paulus leer in Hand./Acts 17:30: “God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer.” Dit is nie die wil van God dat jy in geestelike onkunde wandel nie (1Kor./1Cor. 12:1). 

Geestelike Leiding in die Nuwe Testament

In Heb. 1:1, 2 leer die apostel Paulus: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.” (In Num. 22:28, 30 het God selfs deur ʼn esel gepraat). 

Jy het geen beheer oor wanneer jy in die gees raak en ʼn droom of ʼn visioen ervaar nie. Die geeste van die twee geestelike koninkryke kan na willekeur oor jou vaardig word. 2Tim. 2:26 beteken eintlik dat die duiwel mense na willekeur gevange neem om sy wil te doen. Ewenwel, wanneer jy jou tot die Heer Jesus Christus bekeer dan gee Hy jou mag oor al die krag van die Satan (Luk. 10:19).

Wanneer jy in die gees is, en ʼn droom of ʼn visioen ervaar, en jy dan daardie droom of visioen glo en bepeins en, ook probeer uitlê, dan hou jy gemeenskap met daardie gees van jou droom of droomgesig. So stel jy jouself bloot aan geestelike dwaling. En, so sondig jy teen Christus wat jou met Sy bloed losgekoop het uit die mag van die Satan.

Drome en visioene beïnvloed jou hele lewenswandel, en is ook die geestelike werke van ongeregtigheid waaroor jy geoordeel sal word op die dag van Christus (Rom. 2:16). Daarom maan Spr./Prov. 4:23: “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.”

Bekering uit Dooie Werke

Die geestelike aktiwiteite van die sluier van die dood staan ​​ook bekend as dooie werke. Jy sien en beleef die geestelike aktiwiteite van die sluier van die dood wanneer jy ‘n droom of visioen het. Wanneer jy die geestelike manifestasies van die sluier van die dood koester, dat werk dit allerhande teëspoed en siektes in jou lewe.

Die basiese beginsel van bekering tot geloof in Jesus Christus is om van die dooie werke van Satan se sluier van die dood te bekeer. Heb. 6:1 sê: “Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God,”

Wanneer ons die werke van die sluier van die dood liefhet, en ons ons nie bekeer van sy dooie werke nie, dan het ons die leun lief, en doen ons die leuen (Openb./Rev. 22:15). 

Die werke van die sluier van die dood verander van lig tot duisternis. Daarom word dit die nag genoem en ook die werke van die duisternis. Rom. 13:12 leer: “Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord.” Die “dag” verwys na die Heerlikheid van God met die Lig van die Ewige Lewe van die Koninkryk van God.

God het jou geroep uit die duisternis tot Sy wonderbare Lig in die Heerlikheid van Sy Seun Jesus Christus (2Thess. 2:14; 1Pet. 2:9; 5:10). Sodat jy in die Lig van die Ewige Lewe in die Heerlikheid van Sy Heilige Gees mag wandel (Ps. 56:14).

God seën en gee jou insig.

Verwante Artikels

 

Heilige Gees

Heilige Gees – Deel 2


 

Die Heilige Gees – Deel 2

Brianvisagie.co.za - Kennis van die Heilige Gees Deel 2 - Gewilde Prent - Luk.11 v 35; Matt. 6 v 23c
Leestyd: 10 minutes

Kennis van die Heilige Gees – Deel 2

BrianVisagieBiografie - Brian Visagie -Profile Pic.Inleiding

In my vorige artikel: Kennis van die Heilige Gees – Deel 1 het ons gekyk na geestelike onkunde in die lewe van ʼn gelowige. Ons het ook begin kyk na sommige geestelike eienskappe van die Heilige Gees.

Kennis van die Heilige Gees – Deel 1 dek die eerste twee inherente kenmerke van die verskyning van die Heilige Gees: die Hemele wat geopen word, en die Geluid van die Heilige Gees in gesigte (drome en visioene) van God. Die manifestasie en verskyning van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God is nooit sonder die Hemele wat geopen is, en ook nooit sonder Sy unieke geluid nie.

Met die Kennis van die Heilige Gees – Deel 2 brei ek verder uit oor die unieke eienskappe van die Heilige Gees van die Heerlikheid van God in Jesus Christus, die Seun van God.

Eseg./Ezek. 1:1, 4 dien as die grondslag vir hierdie artikels. In Eseg./Ezek. 1:4 leer ons dat gesigte van die Heilige Gees van God met die Hemele geopen is. Verder, gee die profeet Esegiël in Eseg./Ezek. 1:4 ʼn beskrywing van die droomgesig van God.

Eseg./Ezek. 1:4 getuig: “Toe het ek gekyk — en daar het ʼn stormwind uit die noorde gekom, ʼn groot wolk met onophoudelike vuur; en ʼn glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter.”

Volgens Eseg./Ezek. 1:1, 4 besit droomgesigte van God die volgende kenmerke:

 • ʼn Wolk met onophoudelike vuur Gedek in hierdie Deel 2.
 • ʼn Glans was rondom die  Gedek in hierdie Deel 2.
 • Iets uit die vuur het soos blinkende metaal geskitter –  Gedek in hierdie Deel 2.

1)  ʼn Groot Wolk met Onophoudelike Vuur

Die derde kenmerk van droomgesigte van die Heilige Gees van God is die wolk van die Heilige Gees. Eseg./Ezek. 1:4  beskryf die wolk van die Heilige Gees as ʼn “groot wolk met onophoudelike vuur”.

Wanneer die Heilige Gees in ʼn gesig van God aan jou verskyn dan lig Hy daardie sluier oor jou siel op. Dan sal jy daardie “groot wolk met onophoudelike vuur” van Heilige Gees in die Heerlikheid van God sien.  

Dié “groot wolk met onophoudelike vuur” in Eseg./Ezek. 1:4 is ʼn wolk van die Hemel. Die Hemel is daardie Heilige Stad Jerusalem daarbo waar die God en Vader van ons Heer Jesus Christus sy troon het (Gal. 4:26; Openb./Rev. 4:2; 7:9-11; 20:11; 21:1, 2, 10).

Die wolke van die Hemel lyk nie soos enige van die wolke van ons aarde nie. ʼn Wolk van die Hemel is ‘n wolk van vuur, en is eintlik die wolk van die Heilige Gees. In Eseg./Ezek. 1:4 beskryf die profeet Esegiël die wolk van die Hemel as ʼn “groot wolk met onophoudelike vuur”

Die Hemele en die Hemel

Die Hemele

In Eseg./Ezek 1:1 getuig die profeet Esegiël dat hy  die “hemele geopen” gesien het toe hy gesigte van God gesien het. Die terme “hemele geopen” verwys na die Satan se sluier van die duisternis en die dood oor die siel van elke mens in hierdie wêreld (Jes./Isa. 25:7). Die koninkryk van die Satan bestaan in die sluier van die dood.

Dié sluier oor jou siel staan ook bekend as die hemele. Dié “hemele” bevat die owerhede, en magte, en wêreldheersers van die duisternis soos in Ef./Eph. 6:12 genoem. Ofte wel, die bose geeste in die lug.

Die owerhede, en magte, en die bose geeste in die lug spruit uit die koninkryk van die Satan, en word ook die kragte van die hemele genoem (Luk. 21:26).

Die Hemel

In Matt. 26:64 sê ons Heer Jesus Christus aan Kájafas, die hoëpriester: “Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel.” Dié “hemel” waarna ons Heer Jesus Christus verwys is die Hemelse Stad Jerusalem daarbo. 

Die Teken van die Seun van die Mens

In Matt. 24:30 sê ons Here Jesus: “En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.”

Die wolk van die Hemel in die Heerlikheid van God is die Teken van die Seun van die mens (die Seun van God).

Dit is ook ‘n wolk van die Hemel wat ons Here Jesus weggeneem het toe hy opgevaar het na sy opstanding. Hand./Acts 1:9 getuig: “En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ʼn wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.”

Hand./Acts 1:10, 11 getuig Verder: “En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.”

Hand./Acts 1:10, 11 stem ooreen met ons Heer Jesus Christus se profesie in Matt. 24:30. Matt. 24:30 ; Hand./Acts 1:9, 11 beteken dat dit met ʼn Wolk van die Hemel in die Heerlikheid van God is dat die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus aan jou sal verskyn in ʼn droom of in ʼn visioen. In ʼn droom of in ʼn visioen, want jy kan net die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus in die Heerlikheid van God met jou geestesoog sien. 

Die Vervulling van die Teken van die Seun van die Mens

In Matt. 24:34 verklaar die Meester: “Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.”

Matt. 24:34 verwys na Matt. 24:30 waar ons Here Jesus sê: “En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.”

Die koms van die verskyning van die teken van die Seun van die mens in die hemel is vervul met die uitstorting van die Heilige Gees in Hand./Acts 2:2-4. Van toe af, verskyn die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus aan wie Hy will in drome en visioene, met die hemele geopen met die wolke van die Hemel in die Heerlikheid van God.

In Matt. 16:27 verklaar ons Heer Jesus Christus ook: “Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.”

Matt. 16:28 verklaar verder: “Voorwaar Ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.”

Diegene wat teenwoordig was toe ons Heer Jesus Christus hierdie leringe gepreek het, het alreeds hierdie lewe verlaat. Dus, is die teken van die Seun van die mens met die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid alreeds aan die werk.

Selfs in die tyd van Dan. 7:13 het die Seun van die mens alreeds met die wolke van die hemel in naggesigte (drome en visioene) kom. 

Kenmerke van die Wolk van die Heilige Gees

Om die beskrywing “ʼn groot wolk met onophoudelike vuur” te verstaan moet ons kyk na die volgende kenmerke van die Wolk van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God.

 • Dit Lyk Soos ‘n Gloeiende Vuur

Die wolk van die Heilige Gees is ʼn wolk van vuur wat nie soos enige van ons mensgemaakte vure is en lyk nie. Die vuur van die wolk van die Heilige Gees lyk soos die vuur van brandende vuurkole, met die gloed van vuurkole, maar het nie die swart kolle van vuurkole nie (Eseg./Ezek. 1:13).

Koning David getuig in 2Sam. 22:13: “Uit die glans voor Hom het gloeiende kole gebrand.”

Die vuur van die Wolk van die Heilige Gees is geensins soos enige mensgemaakte vuur nie, dit lyk bloot soos vuur. Dit is ook nie warm of koud nie, maar is sonder die hitte en die skroei van mensgemaakte vure. Die vuur van die Wolk van die Heilige Gees is vol kalmte en sterte.

Klaarblyklik kan die Vuur van die Heilige Gees homself manifesteer in die vorm van die taak wat hy wil hê jy moet doen. Byvoorbeeld, in Hand./Acts 2:3,4,6,7,8 het dit as tonge op die dissipels verskyn om hulle in die verskillende tale van al die vreemdelinge wat destyds in Jerusalem was te laat praat.

 • Dit is ‘n Verterende Vuur

Die vuurkolk van die Heilige Gees van die Heerlikheid van God is superieur in vergelyking met enige mensgemaakte vuur. In Dan. 3:19-25 het die vuur van die Heerlikheid van God die vuur in die oond van Nebukadnésar verteer.

Asaf, die psalmis skryf in Ps. 50:3: “Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig.” Ps. 50:3 getuig saam met Deut. 4:24 en Heb. 12:29 dat onse God ʼn verterende vuur is.

 • Dit Maal Inwaarts

Die profeet Esegiël noem ook in Eseg./Ezek 1:4 dat hy ʼn “groot wolk met onophoudelike vuur” gesien het. Die wolke van die aarde ontplooi uitwaarts, wanneer dit ontplooi. Daarenteen, maal die vuurkolk van die Heilige Gees van die Heerlikheid van God inwaarts in homself. Dit is, dit vou in homself in ‘n tuimelbeweging.

Dié inwaartse gemaal is onophoudelik. Dit bring mee dat wanneer die vuurkolk van die Heerlikheid van God beweeg, dit lyk soos ʼn tolbos wat rol.

 • Dit het ʼn Glans

Die vuur van die Heerlikheid van God, sowel as die wolk van die Hemel, asook die lig van die Heerlikheid van God het die glans van die reënboog daaraan.

Die profeet Esegiël getuig van dié glans in Eseg./Ezek 1:27, 28: “Ek sien toe iets soos blinkende metaal; van wat soos sy lendene gelyk het boontoe soos vuur, rondom in ʼn omhulsel gevat; en van wat soos sy lendene gelyk het ondertoe, het ek iets gesien soos vuur met ʼn glans daaromheen. Soos die gedaante van die boog wat in die wolk is op ʼn reëndag, so het die glans rondom gelyk. So het die verskyning van die heerlikheid van die HERE gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van Een wat spreek.”

Die wolk, en die lig, sowel as die vuur van die Heerlikheid van God het net die glans van die reënboog daaraan, en nie die kleure van die reënboog nie. Dié glans gee die wolk, en die lig, sowel as die vuur ʼn deurskynende voorkoms. Nogtans, kan jy nie deur die wolk, en die lig, en ook nie deur die vuur sien nie.

Heb. 1:1-3 vertel ons dat ons Here Jesus Christus die glans van die Heerlikheid van God is. Koning Dawid getuig ook in 2 Sam. 22:13 van die glans van die Heerlikheid van God.

 • Dit het ‘n Lig aan die Binnekant

Nog ‘n aspek van die Wolk van die Heerlikheid van God in Jesus Christus is sy Lig. Die binnekant van die vuurwolk van die Heerlikheid van God is soos ‘n groot kamer met ‘n lig daarin.

Die profeet Esegiël getuig in Eseg./Ezek. 1:4: “en ʼn glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter.” Hierdie “blinkende metaal wat skitter” is ʼn beskrywing van die Lig van die Heerlikheid van God.

Die volgende drie Skrifte in die Bybel beskryf ook die Lig van die Heerlikheid van God: 

 • Openb./Rev. 1:15

Dié “blinkende metaal wat skitter” word in ook in Openb./Rev. 1:15 beskryf as  “blink koper wat gloei soos in ʼn oond”. Dié beskrywing is soortgelyk aan dié van vuurwarm metaal wat gesmelt is.

 • Rigt./Judg. 5:31

In Rigt./Judg. 5:31 beskryf die profetes Deborah die Lig van die Heerlikheid van God soos, “die opgang van die son in sy krag”.

 • Hand./Acts 26:13

In Hand./Acts 26:13 beskryf die apostel Paulus die Lig van die Heerlikheid van God as ʼn lig uit die hemel, “sterker as die glans van die son”.

Die terme “sterker as die glans van die son” beteken dat jy in die Lig van die Heerlikheid van God kan kyk. Daarenteen, wanneer jy in die son van die aarde kyk wanneer dit in volle krag skyn sal jou oë verblind word.

Verder beteken die terme “sterker as die glans van die son” ook dat die Lig van die Heerlikheid van God ‘n krag en sterkte bevat. Die Lig van die Heerlikheid van God kan jou optel. In Eseg./Ezek. 3:14 het die Lig van die Heerlikheid van die Heilige Gees die profeet Eségiël opgehef en hom weggeneem naTel-Abib.

So het die Lig van die Gees van die Heerlikheid van God in Christus Jesus ook in Acts/Hand. 8:39, 40 die apostel Filippus weggevoer en na Asdod geneem. 

Die Glans van die Lig van die Heerlikheid van God

Die Lig van die Heerlikheid van God lyk nie presies soos die son wanneer dit in sy krag skyn nie. Want, net soos die Vuur van die Heerlikheid van God, het die Lig van die Heerlikheid van God ook die glans van die reënboog. Dit het nie die kleure van die reënboog nie, net die glans van die reënboog.

Die glans van die reënboog gee die Lig van die Heerlikheid van God die voorkoms van skitterende fyn goud.  As gevolg van die glans van die reënboog, lyk die vuurwolk en die Lig van die Heerlikheid van God asof dit deurskynend is, alhoewel jy nie daardeur kan sien nie. Die glans van die reënboog gee ook die Lig van die Heerlikheid van God ʼn glaserige voorkoms.

Die voorkoms van die vuur, en die wolk, asook die lig van die Heerlikheid van God is soortgelyk aan die beskrywing van die see van glas, gemeng met vuur in Openb./Rev. 15:2. Dit stem ook ooreen met die voorkoms van die Hemel, daardie heilige Stad Jerusalem van suiwer goud soos suiwer glas in Openb./Rev. 21:18.

Ons leer ook in Openb./Rev. 21:23 en Heb. 1:3 dat ons Heer Jesus Christus die lig en die glans van die Heerlikheid van God is wat die Hemel verlig. 

 • Dit het ‘n Wolkkolom

In Num. 12:5 lees ons: “En die HERE het in ʼn wolkkolom neergedaal en by die ingang van die tent gaan staan. Daarna het Hy Aäron en Mirjam geroep, en hulle twee het uitgekom.”

Hierdie wolkkolom van die wolk van die Heerlikheid van God is ‘n ligkolom wat daaruit skyn soos ‘n groot sonstraal. Die lig van hierdie wolkkolom is van dieselfde lig soos aan die binnekant van die wolk van die Heerlikheid van God. Hierdie ligkolom van die wolk van die Heerlikheid van God is vol van die krag en sterkte van God (Ef./Eph. 6:10).

Dit is hierdie Lig van die Heerlikheid van God met sy krag en sterkte wat jou sal oorskadu wanneer die Heilige Gees oor jou vaardig word. In Luk. 1:35 stel die Engel Gabriël dit so aan Maria: “Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu.”

Die volgende Skrifte in die Bybel getuig ook van die wolkkolom van die wolk van die Heerlikheid van God: Deut. 31:15; Neh. 9:19; Ps. 99:7. 

DIE ARM VAN DIE HERE

Die wolkkolom van lig wat vanuit die Wolk van die Heerlikheid van God straal is ook bekend as:

 • Die Vinger van God (Deut. 9:10; Luk. 11:20)
 • Die Neerdaling van die Arm van God (Jes./Isa. 30:30)
 • Sy Sterke Hand en Sy Uitgestrekte Arm (Deut. 11:2).
 • ʼn Uitgestrekte Hand en ʼn Sterke Arm (Jer. 21:5).
 • Sy Regterhand en Sy Heilige Arm (Ps. 98:1; Jes./Isa. 52:10).
 • Die Handpalms van God (Jes./Isa. 49:16).
 • Die Heil van God (Ps. 91:16).
 • Die Arm van die HERE (Jes./Isa. 53:1; Joh. 12:38).
 • Sy Heerlike Arm (Jes./Isa. 63:12).
 • Sy Arm (Luk. 1:51).
 • Sy Hoë Arm (Hand./Acts 13:17).
 • Sy Wonderbare Lig (1Pet. 2:9).

Joh. 12:37, 38 getuig: “En alhoewel Hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in Hom geglo nie; sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar?”

Joh. 12:37, 38 verwys na Jes./Isa. 51:9. En, in Jes./Isa. 62:1-9 leer ons dat wanneer jy die Arm van God sien, jy ook die Heerlikheid van God sien.

Wanneer jy die Heerlikheid van God sien, dan sien jy die Heerlikheid van die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus. Want, ons Heer Jesus Christus is die Heilige Gees (2Kor./2Cor. 3:17). En, die bediening van die Heilige Gees is in die Heerlikheid van God (2Kor./2Cor. 3:7-9, 11). 

God seën en gee jou insig.

Verwante Artikels

Die Heilige Gees

Heilige Gees – Deel 3


 

Die Evangelie

BrianVisagie.Co.Za - Die Evangelie - Gewilde Prent - Joh. 12 v 36c
Leestyd: 5 minutes

Die Naam van die Evangelie van Jesus Christus 

BrianVisagie.Co.Za - Die Heilige Gees Deel 4 - Brian Visagie -Profile Pic.Die apostel Paulus verkondig in 2Kor./2Cor. 4:3, 4: “Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.”

Uit  2Kor./2Cor. 4:4 leer ons dat die evangelie van ons Heer Jesus bekend staan as die Evangelie van die Heerlikheid van Christus. Die Heerlikheid van God in Christus bevat die Lig van die Ewige Lewe.

Dit is alleenlik deur die verbonde van die beloftes van seën en verlossing in die Woord van God dat jy toegang tot die Lig van die Ewige Lewe in die Heerlikheid van God in Jesus Christus kan kry.

Die sogenaamde “Evangelie van die Goeie Nuus” is eintlik die Goeie Nuus dat God sy Seun Jesus Christus gestuur en, geoffer het, sodat jy verlos kan wees uit die mag van die Satan se lig en duisternis.

Die apostel Paulus stel dit ook só in Heb. 2:14, 15: “Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het — dit is die duiwel — en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.”

Die Satan se lig en duisternis werk verderf en dood in jou siel en liggaam. Daarom waarsku ons Heer Jesus Christus in Luk. 11:35: “Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie.” Daar is ʼn lig van die duisternis van die Satan, en daar is ʼn Lig van die Heerlikheid van God in Christus Jesus.

Die Heilige Gees en die Heerlikheid van God in Christus  

Rom. 6:4; 8:11 leer ons dat die Heerlikheid van God en die Heilige Gees dieselfde Persoon is wat ons Heer Jesus Christus uit die dode opgewek het.  As jy die Heilige Gees in waarheid wil ken dan moet jy Sy Heerlikheid ken. Want, die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus, en die Koninkryk van God bestaan in die Heerlikheid van God. Daarom leer die Apostel Paulus ook in 2Kor./2Cor. 3:8: “hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie?”

Engelse Bybels gee die Heerlikheid van God aan as “The Glory of God”. In ons Afrikaanse Bybels staan die “Glory of God” bekend as die Heerlikheid van God.

In die Ou Testament van die Afrikaanse Bybel is die woord “heerlikheid” vertaal uit die Hebreeuse woord  “kâbôd kâbôd”. Dié woord beteken, onder andere, gewig en figuurlik, prag en praal en oorvloedige rykdom.

In die Nuwe Testament is die woord “heerlikheid” vertaal uit die Griekse woord “doxa”. Die woord “doxa” beteken onder meer, glorie, roem, eer, ens.

Nie een van die twee woorde “kâbôd kâbôd” of “doxa” is eintlik ʼn beskrywing van die Heerlikheid van God nie.

ʼn Kort Beskrywing van die Heerlikheid van God 

Die Heerlikheid van God is met die Wolk van die Hemel, en nie die wolk van die aarde nie. Die Wolk van die Hemel is ʼn wolk van vuur, soos die vuur van vuurkole, met die gloed van vuurkole (sonder die swart kolle van vuurkole), en ook met die glans van ʼn reënboog daaraan. Die Wolk van die Hemel (Daardie Heilige Stad Jerusalem daarbo) het ook ʼn Lig wat daarin skyn.

Dit is hierdie Lig wat op jou neerstraal in die vorm van ʼn lig-kolom in ʼn droom of visioen van God. Die profeet Eségiël noem so ‘n droom of droomgesig uit die Heerlikheid van God gesigte van God (Eseg./Ezek. 1:1). Gesigte van God is nie die gewone drome of droomgesigte wat alle mense en nasies en stamme op die aarde droom en sien nie.

Dié kolom van lig wat vanuit die Wolk van die Heerlikheid van God straal staan ook in die Bybel bekend as:

 • Die wolkkolom van die Wolk (Ex. 33:9, 10; Deut. 31:15; Num. 12:5).
 • Die Vinger van God (Ex. 31:18; Deut. 9:10), en
 • Die Neerdaling van die Arm van God (Jes./Isa. 30:30).
 • Die Arm van die Here (Jes./Isa. 53:1; Joh. 12:38).

Nog Kenmerke van die Heerlikheid van God

Die Lig van die Heerlikheid van God skyn soos die son in sy krag – dit is ook hoe die Aangesig van ons Heer Jesus Christus beskryf word in Openb./Rev. 1:16. Die Lig van die Heerlikheid van God skyn skoner as die son in sy krag (Hand./Acts 26:13). Jy kan nie in die son kyk nie, maar jy kan in die Lig van die Heerlikheid van God kyk.

Die Lig van die Heerlikheid van God het ook die glans van die reënboog daaraan. Die Lig van die Heerlikheid van God is vol krag en sterkte (Ef. 6:10), en nie met ʼn wonderlike gevoel nie. Die Lig van die Heerlikheid van God kan jou optel en wegdra (Eseg./Ezek. 3:14; 8:3; 11:1; Hand./Acts 8:39, 40).

Kennis van die Waarheid

Die kennis van die Heerlikheid van God is die kennis van die waarheid. Die waarheid is dat die verskyning van die Gees van God deur drome en visioene in die Heerlikheid van God is.

Dit is uiters belangrik dat jy tot die kennis van die waarheid moet kom.  Sodat jy die verskil tussen die Heilige Gees en die gees van die Satan kan ken. Want, die Satan verskyn ook in lig. Maar, die lig van die Satan is nie die Lig van die Heilige Gees van Jesus Christus nie. Dit is ook waarom ons Heer Jesus Christus jou waarsku en in Luk. 11:35; Matt. 6:23 sê: “Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie…as dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!”

In Joh. 1:14 sê die Woord van God: “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.” Die heerlikheid van Jesus Christus staan ook bekend as die kennis van die waarheid. In 2Pet. 1:16 word die Heerlikheid van die Heilige Gees ook Sy “Majesteit” genoem.

Die Wil van God

Weereens, die apostel Paulus verkondig in 1Tim. 2:4 dat dit die wil van die God en Vader van ons Heer Jesus Christus is dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 1Tim. 2:4 leer ons ook dat ons nie sonder die kennis van die waarheid tot redding kan kom nie. So leer ons ook dat die volk van God te gronde gaan weens ʼn gebrek aan die kennis van die Heerlikheid van God in Christus Jesus (Hos. 4:6). Die Heerlikheid van God in Christus is die kern van die Boodskap aangaande Jesus Christus.

In 2Kor./2Cor. 4:3, 4 leer die apostel Paulus ook: “Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.” Uit 2Kor./2Cor. 4:4 leer ons ook dat:

 • Ons verlore gaan sonder die kennis van die Lig van Evangelie van die Heerlikheid van ons Heer Jesus Christus.
 • Die Evangelie van ons Heer Jesus heet eintlik: Die Evangelie van die Heerlikheid van Christus.

   

God seën en gee jou insig.

Verwante Boodskappe

Die Heilige Gees

Die Heilige Gees

 

Die Heilige Gees

brianvisagie.co.za - Christelike Agtergrond - Fokus-illustrasie - 2Pet. 1 v 16; 2Kor. 4 v 6 - Afr
Leestyd: 11 minutes

Geestelike Onkunde

BrianVisagie.Co.Za - Die Heilige Gees Deel 4 - Brian Visagie -Profile Pic.Hierdie is die eerste van vier artikels oor die Persoon van die Heilige Gees.

In 1Kor./1Cor. 12:1, 2 maan die apostel Paulus: “En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode net soos julle ook al gelei is.” Volgens 1Kor./1Cor. 12:1, 2 lei geestelike onkunde tot geestelike misleiding.

Dit is nie die wil van God dat jy geestelik onkundig moet wees nie. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid (Joh. 4:24).

Jy kan God nie in gees en waarheid aanbid wanneer jy geestelik onkundig is nie. Want, die Satan stel hom aan ons voor as ʼn engel van die lig (2Kor./2Cor. 11:14). Wanneer jy deur die Satan mislei word, kan jy nie in die waarheid wandel nie. 

Geestelike Versoeking

In 2Tim. 3:12 leer die apostel Paulus ook dat almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, vervolg sal word. Hierdie vervolging is ʼn geestelike vervolging in die vorm van ʼn versoeking deur die Satan wat hom aan jou voordoen as God.

Wanneer jy dan in jou onkunde die versoeking van die Satan aanvaar om te glo dat hy God is, kan hy allerhande teëspoed en dwaling in jou lewe en liggaam werk. Ons Heer Jesus Christus het dieselfde geestelike versoeking van die Satan weerstaan (Matt. 4:3-11).

In Openb./Rev. 3:10 staan hierdie geestelike versoeking deur die Satan waar hy hom aan jou as God voordoen ook bekend as die uur van beproewing. Die Meester sê in Openb./Rev. 3:10: “Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.”

Geestelike onkunde lei na geloof in verleidende geeste en leringe van duiwels wat hulle voordoen as God, en as engele van God (1Tim. 4:1; 2Thess. 2:3-12). 

Jou Geestelike Aktiwiteit

Elke mens is geestelik, en daarom ook geestelik aktief – of jy dit nou van jouself dink of nie. Selfs die persoon wat nie in God glo nie is geestelik aktief. Volgens 1Thess. 5:23 is die mens gees, siel, en liggaam – dit wil sê, twee dele geestelik en een deel liggaamlik. Die mens is dus ʼn drie-enge wese.

Drome en visioene is die mees algemene geestelike aktiwiteit van enige mens. Selfs die ateïs en die agnostikus droom drome en ervaar visioene. Sommige mense wat in God, of in ʼn god glo is minder geestelik aktief as ander. Dus, sal die wat minder geestelik aktief is minder droom, en selfs geen visioene ervaar nie. 

Jou Geestelike Instink

Een van die mens se geestelike instinkte is geloof. Dus, is geen mens ook sonder geloof nie. Selfs ateïste sal in iets, of in iemand glo, al is dit ook net in hulself.

Elke keer wanneer jy in iets, of in ʼn god glo dan beoefen jy jou geestelike instink en betree jy die geestelike wêreld. Deur jou geloof betree jy, of die Koninkryk van God, of die koningryk van die Satan. 

Wanneer Jy in die Gees Is

Jy is in die gees wanneer ʼn gees oor jou vaardig word. Elke persoon gaan gereeld oor in die gees en sien dan in die geestelike wêrelde. Wanneer jy in die gees is dan sien jy met jou geestelike oog in ʼn droom of in ʼn visioen. Elke keer wanneer jy ʼn droom of ʼn visioen ervaar, dan is jy in die gees. Wanneer jy in die gees is dan hoor jy ook met jou geestes oor.

Wanneer jy in die gees is dan is jy in kontak met een van die twee geestelike koninkryke. Die twee geestelike koninkryke is die koninkryk van die Satan, en die Koninkryk van God.  

Die Koningryk van God behoort aan ons Heer Jesus Christus. In Dan. 7:13,14 leer ons dat God alle mag in die Hemel en op aarde aan sy Seun Jesus Christus gee. Daarom, wanneer die Heilige Gees oor jou kom dan is jy in die gees deur die Gees van die Koningryk van ons Heer Jesus Christus.

Wanneer ʼn gees van die koninkryk van die Satan oor jou vaardig word dan is jy in die gees deur ʼn gees van die koninkryk van die Satan. 

Bybelse Voorbeelde van Wanneer die Mens in die Gees Is

Die volgende drie apostels beskryf hul ervaring van in die gees wees:

Die Apostel Johannes

So beskryf die apostel Johannes sy visioen in Openb./Rev. 1:10: “Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ʼn groot stem gehoor, soos van ʼn basuin, wat sê…”

Die Apostel Petrus

In Hand./Acts 10:10, 11 lees ons, “en hy het baie honger geword en wou eet; en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar ʼn verrukking van sinne oor hom gekom: hy sien die hemel geopend en ʼn voorwerp soos ʼn groot laken na hom afdaal, wat aan die vier hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word.”

Hier word die apostel Petrus se ervaring van in die gees wees, terwyl hy ʼn visioen van die Heilige Gees ontvang, beskryf as ʼn verrukking van sinne. ʼn Verrukking van sinne word ook ʼn beswyming (in Engels a trance) genoem.

Die Apostel Paulus

In Hand./Acts 22:17, 18 vertel die apostel Paulus: “En toe ek in Jerusalem teruggekom het en besig was om in die tempel te bid, het ek in ʼn verrukking van sinne gekom en Hom gesien, en Hy het vir my gesê: Maak gou en gaan haastig uit Jerusalem uit, want hulle sal jou getuienis aangaande My nie aanneem nie.” 

Die apostel Paulus beskryf ook sy ervaring van in die gees wees met ʼn visioen van die Heilige Gees as ʼn verrukking van sinne.

Gesigte van God

In Eseg./Ezek. 1:1 verkondig die profeet Esegiël: “In die dertigste jaar, in die vierde maand, op die vyfde van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien.”

Gesigte staan ook bekend as droomgesigte en, visioene. Die profeet Esegiël noem die drome en visioene van die Heilige Gees van God gesigte van God. Daar is dus, ʼn verskil tussen die drome van God en die drome van die gees van hierdie wêreld. Satan is die gees van hierdie wêreld en, die hele wêreld lê in die mag van die Satan (1Joh. 5:19). Dit is as gevolg van Adam en Eva se ongehoorsaamheid (Gen. 3:1-6; Rom. 5:12, 19).

Gesigte van God is nie die gewone drome en droomgesigte wat alle mense vanuit al die verskillende gelowe droom en kry nie. Die gewone drome en droomgesigte wat ons almal kry spruit uit die mag van die Satan se sluier van die dood. 

Joel 2:28

In Joel 2:28 sê die Woord van God: “En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.”

Joel 2:28 bring drie belangrike geestelike feite aan die lig:

 • Alle mense op aarde, insluitend dié in die Bybel genoem, droom drome en visioene lank voor die profeet Joel se profesie in Joel 2:28 (Gen. 40:5; Rigt./Judg. 7:13; Dan. 2:1; 4:4, 5).
 • Die gees van Joel 2:28 wat uitgegiet word deur God is die Heilige Gees van God, en nie die gees van hierdie wêreld nie.
 • Die drome van Joel 2:28 is gesigte van God. Gesigte van God is gesigte van die Heilige Gees van God, en nie gesigte van die gees van die god van hierdie wêreld nie.

In 2Kor./2Cor. 4:3, 4 leer ons dat die god van hierdie wêreld die sinne van ongelowiges verblind. Die god van hierdie wêreld verblind die sinne van ongelowiges met sy drome en droomgesigte, sodat hulle nie die drome en droomgesigte van God in die Lig van die Heerlikheid van God kan sien nie. Satan is die god van hierdie wêreld. 

Kenmerke van die Gesigte van God

In Eseg./Ezek. 1:4 gee die profeet Esegiël ʼn beskrywing van die droomgesig van God. Eseg./Ezek. 1:4 lees: “Toe het ek gekyk — en daar het ʼn stormwind uit die noorde gekom, ʼn groot wolk met onophoudelike vuur; en ʼn glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter.”

Volgens Eseg./Ezek. 1:1, 4 het droomgesigte van God die volgende kenmerke:

 1. Die Hemele is geopen,
 2. ʼn Stormwind,
 3. ʼn Wolk met onophoudelike vuur,
 4. ʼn Glans was rondom die wolk,
 5. Iets uit die vuur het soos blinkende metaal geskitter.
1.    Die Hemele Geopen

Eseg./Ezek. 1:1 noem ook ʼn belangrike kenmerk van die droomgesigte van God. Dit is, dat gesigte van God met die hemele geopen gesien word. Die profeet Esegiël sê: “toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien.”  

Die terme “hemele geopen” verwys na die sluier van die Satan wat oor die siel van elke mens lê. Die Woord van God spreek in Jes./Isa. 25:7: “En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is.”

Jes./Isa. 25:7 stem ooreen met 1Joh. 5:19, en praat van ons Heer Jesus Christus wat die uitgespreide sluier sal vernietig. Die apostel Paulus leer ook dat wanneer jy tot die Heer Jesus Christus bekeer is, dan word dié sluier oor jou siel weggeneem (2Kor./2Cor. 3:16).

Die terme “hemele geopen” beteken ook dat wanneer die Heilige Gees van ons Heer Jesus aan jou in ʼn droom of droomgesig verskyn, dan sal jy dié sluier oor jou siel opgelig sien. So is daar dan ʼn onderskeid tussen die drome en droomgesigte van die Heilige Gees van God, en die drome en droomgesigte van die Satan.

Nie elke droom en droomgesig van die Heilige Gees word in die Bybel beskryf as met die hemel geopen nie. Dit beteken nie dat die Heilige Gees ook  verskyn sonder dat die hemel geopen is nie.

Hand./Acts 10:11 leer dat die apostel Petrus die  hemel geopend gesien het toe hy ʼn visioen van ons Heer Jesus Christus ontvang het. Nogtans getuig hy nie daarvan in Hand./Acts 11:5-7 nie.

Die volgende Skrifte getuig ook dat die verskyning van die Heilige Gees met die hemel geopen is: Matt. 3:16; Mark. 1:10; Luk. 3:21; Hand./Acts 7:56; Openb./Rev. 4:1; 11:19; 19:11. 

Die Hemel Geopen en die Heerlikheid van God

Die Heilige Gees verskyn sonder uitsondering altyd met die hemele geopen. Want die Heilige Gees en die Heerlikheid van God is een en dieselfde Persoon wat ons Heer Jesus Christus uit die dood opgewek het (Rom. 6:4; 8:11).

Die apostel Paulus leer in 2Kor./2Cor. 3:7-9 dat die bediening van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God is. Dit beteken dat wanneer die Heilige Gees aan jou verskyn en jou bedien, of ʼn wonderwerk doen, dan sal dit altyd in die Heerlikheid van God wees. Die Heilige Gees en die Heerlikheid van God is onafskeidbaar.

Daarom, wanneer jy die hemel geopen sien sal jy ook die Heerlikheid van God sien. Enige geestelike verskyning wat nie in die Heerlikheid van God in Jesus Christus is nie is uit die bose. 

2.    ʼn Stormwind

Ps. 50:3 verkondig: “Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig.”

Wanneer die Heerlikheid van God nie beweeg nie, is dit kalm rondom Hom. Wanneer Hy beweeg klink Hy soos die elemente van ‘n donderstorm, met die klank van ‘n geweldige wind, en die gedreun van baie waters.

Die voorkoms van die Heilige Gees en Sy geluid kan nooit nageboots word nie. Die Heilige Gees is nie ʼn storm nie, Hy lyk en klink bloot soos sommige elemente van die natuur.

In Hand. 2:2/Acts lees ons: “En daar kom skielik uit die hemel ʼn geluid soos van ʼn geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.”

In Hand. 2:2/Acts leer ons dat die koms van die Heilige Gees soos ‘n “geweldige rukwind” klink. Daar was geen geweldige rukwind in die huis nie, net die geluid van ʼn geweldige rukwind wat die hele huis gevul het.

Die Geluid van die Heilige Gees

Die beskrywing van ʼn geweldige rukwind in Hand. 2:2/Acts stem ooreen met die beskrywing van ‘n stormwind in Eseg./Ezek. 1:4. Hand./Acts 2:2; Eseg./Ezek. 1:4 is ʼn beskrywing van die geluid van die Heilige Gees.

Die geluid van die Heilige Gees is ʼn onafskeidbare deel van die gesigte van God. Die geluid van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God word ook beskryf as die geluid van ʼn groot watervloed. In Eseg./Ezek. 43:2 lees ons: “En kyk, die heerlikheid van die God van Israel het van die oostekant af gekom; en die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlikheid.”

Die Heilige Gees van die heerlikheid van God is nie ‘n wind van enige soort nie; die Heilige Gees voel ook nie soos ‘n ligte bries of ʼn sagte windjie nie. Die Heilige Gees kom bloot met die donderende gedreun van ‘n massiewe vloed rollende waters, wat ook klink soos ‘n magtige rukwind (stormwind). 

Die Stem van die Almagtige

Die Stem van die Almagtige is ook die Stem van die Heilige Gees. Eseg./Ezek. 1:24 gee ons hierdie beskrywing van die Stem van die Almagtige, “soos die geruis van baie waters, soos die stem van die Almagtige — ’n gedruis soos die gedreun van ʼn leër.”

Die “geruis van baie waters” verwys na die klank van ʼn groot watervloed. Die “gedreun van ʼn leër” verwys na die geluid van ʼn groot leer soldate wanneer hulle op ʼn harde terrein marsjeer. Beide hierdie beskrywings verwys na ʼn donderende gedreun, wat naastenby soos ʼn stormwind (Eseg./Ezek. 1: 4), en ʼn geweldige rukwind (Hand./Acts 2:2) klink.

Elíhu, Job se vriend getuig: “God donder wonderbaar met sy stem…Sy donderstem kondig Hom aan” (Job 37:5; 36:33). Die Stem van die Almagtige klink soos ʼn tallose menigte stemme wat gelyktydig dieselfde woorde spreek met ʼn donderende klank, en word ook in Heb. 12:19 beskryf as ʼn “basuingeklank en geluid van woorde”. Heb. 12:19 verwys na Ex. 20:18, 19; Deut. 4:10-12. 

Sy stem sny regdeur siel en gees en murg en been (Heb. 4:12), en skud die hele aarde (Joel 3:16; Heb. 12:26). Ek kon skaars op my voete bly! Ek is oortuig dat ek die volle mag van die Stem van die Almagtige gespaar is, sodat ek dit kon verdra en oorleef.

ʼn Aardbewing deur die Heilige Gees in Jesus Christus is sonder verwoesting. Wanneer die geluid en krag van die Heilige Gees die aarde of ʼn gebou skud, dan tuimel dit nie inmekaar soos wanneer die Verwoester dit skud nie (Hand./Acts 4:31; 16:26).

Terwyl die Satan allerhande klanke kan oproep, kan hy nie die geluid van die Heilige Gees van die heerlikheid van God in Christus Jesus naboots nie. In Jes./Isa. 48:11; 42:8 sê die Woord van God uitdruklik, “Ek sal my eer aan geen ander gee nie.” 

Die Stem van ʼn Basuin

Die Stem van die Almagtige is ook die stem van ons Here Jesus Christus en Sy Engele. In Openb./Rev. 1:10, 15 beskryf die apostel Johannes die Stem van ons Heer Jesus Christus, “soos van ʼn basuin… soos die stem van baie waters” Hier, word die klank van die Stem van ons Heer Jesus Christus beskryf as die klank van ʼn basuin en van baie waters.

Dié beskrywing bring mee dat die Stem van ons Heer Jesus Christus nie klink soos die gewone basuine wat ons ken nie. Die “klank van baie waters” stem ook ooreen met die beskrywing van die stem van die Almagtige in Eseg./Ezek. 1:24.

Verder, verklaar die apostel Johannes in Openb./Rev. 4:1: “Ná hierdie dinge het ek gesien – kyk, ʼn geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos ʼn basuin met my hoor spreek het…” Openb./Rev. 4:1 verwys na Openb./Rev. 1:10. Let wel, dit was nie ʼn basuin wat gespreek het nie, maar die Stem van ons Heer Jesus Christus en die Stem van sy Engel wat soos ʼn basuin geklink het.

Heb. 12:19 verwys ook na die geluid van die Stem van God as ‘n “basuingeklank en die geluid van woorde”. Heb. 12:19 verwys na Ex. 20:18, 19; Deut. 4:10-12. Die beskrywing “geluid van woorde” stem ooreen met ’n “groot klomp mense, ’n hele skare wat gelyktydig praat ” in Ezeg./Ezek. 1:24 (DB), en verwys na ‘n magdom stemme. Die Stem van die Almagtige klink soos ‘n magdom stemme wat gelyktydig praat met die klank van donder.

Die Klank van Sy Stem en nie die Klank van ʼn Basuin

Die Stem van ons Heer Jesus Christus is ʼn donderende Stem met die klank van ʼn basuin en die dreun van baie waters en die geluid van baie woorde.

Dit is met hierdie verpletterende stem van Hom dat ons Heer Jesus Christus die Satan en sy werke teen jou bestraf wanneer jy die Skrif glo en bely (Jer. 23:29; 2Thess. 2:8; Heb. 10:23 Jud. 1:9). Want die woord sal sekerlik uitkom wat jy deur die Woord van die HERE uitroep teen die Satan en sy werke teen jou (1Kon./1Kings 13:32).

Dit is ook hierdie Stem van ons Heer Jesus Christus wat alle mense, lewendiges en dooies sal hoor in die laaste dag van ons Heer Jesus Christus (Openb./Rev. 20:11-15).

In 1Kor./1Cor. 15:51, 52 leer die apostel Paulus dat ons wel nie almal sal ontslaap nie, “maar ons sal almal verander word, in ʼn oomblik, in ʼn oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.” Die “laaste basuin; want die basuin sal weerklink” verwys na die Stem van ons Heer Jesus Christus, die Almagtige.

Verder, leer die apostel Paulus ook in 1Thess. 4:16: “Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ʼn geroep, met die stem van ʼn aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.” 

God seën en gee jou insig.

Verwante Boodskappe:

Die Heilige Gees Deel 2

 

Klik Hier om Hierdie Artikel in Engels te Lees